☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Konikowie - dz. nr 106/10 obręb Konikowo.

RIG.271.82.2017.WR                                                        Świeszyno, dnia 25.05.2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Konikowie – dz. nr 106/10 obręb Konikowo.”

 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Konikowie – dz. nr 106/10 obręb Konikowo.

1.1. Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej gminnego żłobka i przedszkola składającego się z 1 oddziału żłobkowego do 32 dzieci oraz czterech oddziałów przedszkolnych do 25 dzieci, kuchni do przygotowywania posiłków, pomieszczeń technicznych i pomieszczeń administracyjnych wraz z energooszczędnym wyposażeniem, wykorzystującym odnawialne źródła energii, zagospodarowaniem terenu, uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Opracowana dokumentacja, stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy przyszłych robót budowlanych z uwzględnieniem zasad opisywania przedmiotu zamówienia wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Lokalizacja inwestycji: działka nr 106/10 obręb Konikowo, o powierzchni 0,59 ha stanowiąca własność Gminy Świeszyno. Budynek należy zaprojektować w konstrukcji modułowej umożliwiającej rozbudowę budynku w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Zaprojektowany budynek ma zapewniać opiekę dla 100 dzieci w ramach przedszkola tj. aby stworzyć warunki przyjęcia do przedszkola wszystkie dzieci od 3 lat do 6 lat oraz do 32 dzieci w ramach żłobka
tj. dzieci od 20 tygodnia do ukończenia 3 lat z uwzględnieniem dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności w tym:

w ramach przedszkola w budynku należy zaprojektować, co najmniej:

 1. pomieszczenia dla 100 dzieci z podziałem na 4 grupy, każda do 25 dzieci - każda grupa musi mieć odrębny moduł składający się z sali zabaw wraz z jadalnią oraz węzłem sanitarnym. Nie musi być osobna jadalnia, ponieważ dzieci mogą posiłki spożywać na salach  zabaw. Ponadto dla dwóch z powyższych grup należy uwzględnić dodatkowe sypialnie;
 2. salę gimnastyczno - widowiskową;
 3. pokój nauczycielski (oddzielnie dla przedszkola, oddzielnie dla żłobka);
 4. gabinet do prowadzenia indywidualnych zajęć np. logopedycznych, pomocy psychologiczno – pedagogicznych, zajęć sensorycznych ;
 5. szatnie dla personelu żłobka i przedszkola;
 6. szatnie dla dzieci (na ok. 100 dzieci);
 7. pokój dla dyrektora;
 8. pokój dla intendenta;
 9. składnicę akt;
 10. magazyn: pomocy dydaktycznych, strojów uszytych dla dzieci na występy artystyczne, elementów scenografii, itd.
 11. Pomieszczenie do przechowywania przez rodziców wózków, rowerków, sanek;
 12. Pomieszczenie do prania, przechowywania i suszenia mopów, szczotek, mioteł, odkurzaczy, wiader, itp. oraz chemii gospodarczej;
 13. Magazyn warzyw i owoców;
 14. Pomieszczenie na urządzenia do obierania warzyw i ziemniaków zaopatrzone w źródło prądu, wodę i kanalizację;
 15. Magazyn produktów spożywczych wraz z miejscem na lodówki, zamrażarkę;
 16. Pomieszczenie do składowania odpadów pokonsumpcyjnych do utylizacji z wyjściem na zewnątrz budynku;
 17.  Pomieszczenie kuchni wraz z niezbędnymi pomieszczeniami przylegającymi tj. obieralnia warzyw, wydawanie posiłków, zmywanie naczyń stołowych i inne.

w ramach żłobka w budynku należy zaprojektować, co najmniej:

 1. pomieszczenia do 32 dzieci - od 20 tygodnia życia do 3 lat. Należy zaprojektować salę zabaw, węzeł sanitarny (toalety, umywalki, brodzik do mycia ciała dziecka, przewijaki, miejsce na nocniki) przy sali zabaw;
 2. jadalnie odrębnie;
 3.  sypialnie odrębnie;
 4. sale zabaw odrębnie oddzielone rozsuwaną ścianą;
 5.  szatnia dla dzieci;
 6.  zadaszony taras z zejściem na plac zabaw;

 

Na działce należy zaprojektować dojście i dojazd do budynku, miejsca parkingowe, place zabaw dla dzieci z uwzględnieniem grup wiekowych w tym 1 ogólnodostępny, pomieszczenia do przechowywania sprzętu ogrodowego, miejsce na gromadzenie odpadów stałych, urządzenie zieleni oraz innych elementów małej architektury. Obiekt musi być dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych a w szczególności posiadać: - odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, wydzielonych dla osób niepełnosprawnych, - sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązania i urządzenia ułatwiające korzystanie i poruszenie się osobom niepełnosprawnym, zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Budynek należy zaprojektować  w technologii pasywnej, to znaczy, że ma posiadać bardzo dobre parametry izolacyjne oraz rozwiązania minimalizujące zużycie energii w trakcie eksploatacji. Ponadto należy zastosować odnawialne źródła energii: panele fotowoltaniczne  (w celu zasilenia w darmową energię elektryczną).

 

1.2. Zakres prac projektowych obejmować będzie:

 1. Udział w spotkaniach roboczych służących wypracowaniu koncepcji spełniającej oczekiwania zamawiającego,
 2. opracowanie wstępnej koncepcji w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy obejmującej:

zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie budowy ciągów pieszych
i parkingów, usytuowania placów zabaw oraz rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne budynku w szczególności w zakresie rozwiązań technicznych, sposobów wykorzystania energii odnawialnej, rozkładu pomieszczeń, oraz wizualizacją elewacji budynku w dwóch wariantach.Koncepcja musi być zaopiniowana przez Zamawiającego. Zaopiniowana pozytywnie koncepcja  będzie podstawą do projektowania. Zamawiający wyda opinię w ciągu 14 dni od złożenia koncepcji do zaopiniowania.

 1. wstępną szacunkową wycenę zawierającą pełny planowany koszt budynku wraz
  z infrastrukturą techniczną .
 2. opracowanie badań geotechnicznych,
 3. wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
 4.  zagospodarowanie terenu wraz z:
 • nawiązaniem do działek sąsiednich na których znajduje się szkoła podstawowa oraz świetlica wiejska,
 • zjazdem z drogi gminnej na teren przedszkola,
 • nawierzchnią utwardzoną z parkingiem,
 • małą architekturą, zielenią,
 • zielenią projektowaną i istniejącą docelową,
 • ogrodzeniem terenu,
 • oświetleniem terenu przedszkola.
 1. projekt budowlano – wykonawczy budynku przedszkola i żłobka składać się będzie
  z następujących części:

1) architektura budynku,

2) konstrukcja budynku

3) aranżacja i wyposażenie wnętrz (meble, sprzęt, itp.),

4) instalacje elektryczne  w zakresie instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji oświetleniowej, instalacji elektrycznych teletechnicznych (alarmowe, sygnalizacyjne,  multimedialne, nagłośnienia sal zabaw oraz strukturalna telefoniczno-komputerowa) oraz instalacji odgromowej,

5) instalacje sanitarne w zakresie instalacji wodociągowej(wody zimnej i ciepłej), instalacji kanalizacji sanitarnej z separatorem tłuszczu dla części kuchennej, instalacji  centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z automatyką sterowania, instalacji w kotłowni zasilanej gazem ziemnym dla obiektu przedszkola wraz z automatyką, instalacji gazu.

6) sieci i przyłącza do budynku przedszkola: sieci elektroenergetycznej, sieci wodno - kanalizacyjnej, sieci gazowej,

7) pozostałe opracowania: instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znaków informacyjnych dróg ewakuacyjnych i sprzętu gaśniczego,ogólna charakterystyka obiektu opisująca w sposób skrócony przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

8) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii, w tym zezwoleń na wejście w teren, decyzji środowiskowej;

9) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę;

10) Opracowanie przedmiarów robót (kosztorysów ślepych) i kosztorysów inwestorskich;

11) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

12) Pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją wykonywaną
w oparciu o dokumentację wymienioną powyżej, min. 3 pobyty na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego.

13) Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty.

14) Trzy-krotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Gminę Świeszyno.

15) Odpowiadanie na pytania dot. Dokumentacji projektowej zadawane przez startujących w przetargu na roboty budowlane, w terminie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego, a umożliwiającym udzielenie odpowiedzi zgodnie z terminem wskazanym w Prawie zamówień publicznych,

16) Odpowiedzi na pytania oraz przygotowywanie dokumentów żądanych od instytucji do Zamawiający będzie składał wnioski o dofinasowanie i udzielał uzupełnień w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia.

17) Przekazywanie na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji o stanie  zaawansowania prac,

18) Uczestniczenie w spotkaniach konsultacyjnych z udziałem Zamawiającego
i przedstawicieli lokalnej społeczności – w tym Rady Sołeckiej i Radnych Gminy Świeszyno.

19) W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ustawy Prawo Budowlane w ilości min. 3 wizyt na budowie/radzie budowy każdego projektanta, przy czym w ilości 3 wizyt na budowie/radzie budowy nie wlicza się pobytów projektanta/projektantów wynikających z błędów projektowych lub nieścisłości w dokumentacji projektowej. W przypadku potrzeby większej ilości wizyt na budowie, niż wskazano w ofercie  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego, wg odrębnej umowy, przy czym koszt jednej wizyty na budowie/radzie budowy nie może przekroczyć 0,2% wartości przedmiotu umowy.

 

Przedmiotem zamówienia jest również przekazanie praw autorskich do
ww. dokumentacji zamawiającemu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas postępowania przetargowego na roboty budowlane i podczas realizacji.

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów
i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa
w art. 30 ust. 1,3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń „równoważnych” oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowania oferty ponosi Wykonawca.

Działka nr 106/10 obręb Konikowo objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno, zatwierdzonym . uchwałą Rady Gminy Świeszyno Nr XXXVII/341/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. Wypis i wyrys z planu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiar robót i kosztorys inwestorski musi być wykonany z podziałem na część żłobkową oraz część przedszkolną.

1.3    Przedmiot zamówienia składa z następujących opracowań:

 1. Koncepcja– 1 egz.
 2. Projekt budowlany sporządzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego
  i przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072
  z póź. zm.) – 6 egz. (2 egz. Dla Starostwa Powiatowego + 4 egz. Dla Zamawiającego, w tym 2 egz. z oryginalnymi pieczątkami organów wydających pozwolenie na budowę), zaopatrzony w oświadczenie o kompletności i dokonane uzgodnienia.
 3. Decyzja pozwolenie na budowę/zaświadczenia organu, że nie wniósł sprzeciwu do zamierzenia budowlanego,
 4. Projekt wykonawczy dla każdej z branż - 4 egz.
 5. Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z póź. zm.) – 3 egz.
 6. Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) – 3 egz.
 7. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z póź. zm.) – 2 egz.
 8. Wykonanie dokumentacji geologicznej – 6 egz. (w tym 4 egz. do złożenia
  w Starostwie Powiatowym w Koszalinie)
 9. Dostarczenie mapy do celów projektowych w formacie dxf. lub dwg. – 1 egz.,
 10. Złożenie w Starostwie Powiatowym w Koszalinie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (w imieniu Zamawiającego).

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów
i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa
w art. 30 ust. 1, 3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń „równoważnych” oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

1.4    W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. czuwania w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;
 2. pomoc w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy, tj. współudział przy redagowaniu odpowiedzi na pytania dot. dokumentacji w toku postępowania, współudział w ocenie ofert równoważnych,
 3. uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych wskutek tych robót;
 4. udziału w naradach technicznych;
 5. wykonywania czynności wynikających z art. 21 Prawa budowlanego, tj.:
  - wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

- żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych
w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, wykonywania ich niezgodnie z projektem.

 

2       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • 40 dni od dnia podpisania umowy – przekazanie Zamawiającemu koncepcji do zatwierdzenia
 • 30.09.2017r. - przekazanie do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Koszalinie;
 • 30.11.2017r. - przekazanie decyzji pozwolenia na budowę.

 

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
 1. Cena za wykonanie dokumentacji  -  waga  90%  (max. 90 pkt.)
 2. Ilość bezpłatnych wizyt w ramach nadzoru autorskiego waga 10% (max 10 pkt.)

Max. suma punktów do osiągnięcia 100

 1. Sposób wyliczenia punktów:

 

 1. W kryterium cena za wykonanie dokumentacji punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

 

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x    90 %

                                                       cena badanej oferty 

gdzie: stosowana punktacja:   0  - 90 pkt.   gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół.

 

 1. W kryterium ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego powyżej 3 wizyt, punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

 

Ilość wizyt

Ilość punktów

do 3

0 pkt.

4-5

4 pkt.

6-7

6 pkt.

8-9

8 pkt.

10 i więcej

10 pkt.

 

 

Wykonawcy podają ilości pobytu wykonawcy na placu budowy lub w siedzibie zamawiającego na wezwanie zamawiającego, W przypadku braku wskazania w ofercie ilości wizyt w ramach nadzoru autorskiego, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca podał 3 wizyty.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów sumując punkty uzyskane w ww. kryteriach.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY.

    Oferty należy złożyć do dnia  02.06.2017 r. godz. 13:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.
 • pocztą na adres; Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

 

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faxem.

 

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1.     Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z prawami autorskimi i …… wizytami (zgodnie ze złożoną ofertą)  autora projektu na budowie płatne będzie w następujący sposób:

- 80% płatne po przekazaniu do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę do Starostwie Powiatowym w Koszalinie;

-  20% płatne po przekazaniu decyzji pozwolenia na budowę.

5.2.   Wynagrodzenie za nadzór autorski w kwocie tj. za 1 pobyt na plac budowy lub
w siedzibie zamawiającego na wezwanie zamawiającego, powyżej przyjazdów wliczonych w cenę dokumentacji projektowej płatne będzie pod warunkiem realizacji przedmiotowej inwestycji, na podstawie odrębnej umowy, przy czym koszt jednej/kolejnej wizyty na budowie/radzie budowy nie może przekroczyć 0,2% wartości przedmiotu umowy.

 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty wpływu rachunku do Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest odbiór przedmiotu zamówienia  przez Zamawiającego.

 

 1. OSOBA DO KONTAKTU

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Wioletta Ryndziewicz – Kierownik Referatu ds. inwestycji i rozwoju gminy. ,

tel. 94 31 60 153, 94 31 60 120, e-mail:w.ryndziewicz@swieszyno.pl

 

Ewa Jacewicz – Inspektor ds. zamówień publicznych tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120,
e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta powinna być opatrzona nazwą (pieczątką firmową)
   i podpisem Wykonawcy.
  2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami
   i wytycznymi w tym zakresie.
  3. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia
  4. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  5. Termin związania ofertą – 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
  6. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 2 – wzór umowy.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 1.

 

 

                                                                                                                             Wójt

                                                                                                                              /-/

                                                                                                                      Ewa Korczak

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  nr 1, 2

Załącznik nr 3 - Wypis i wyrys z planu

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-05-25 08:58:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-05-25 09:06:26)

 
 
liczba odwiedzin: 3959775

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X