☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gmina Świeszyno.

Ogłoszenie nr 80110 - 2017 z dnia 2017-05-09 r.

Świeszyno: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gmina Świeszyno”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 40486-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 52097-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, krajowy numer identyfikacyjny 330920707, ul. Świeszyno  71, 76-024   Świeszyno, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491, e-mail e.jacewicz@swieszyno.pl
Adres strony internetowej (URL): ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gmina Świeszyno”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RIG.271.31.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gmina Świeszyno. Miejsce realizacji Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej w m. Konikowo umownie nazwanej etap I (z elementami etapu II) i etap III na działkach o numerach ewidencyjnych: 7, 8/3, 8/9, 8/15, 8/29, 15/5, 16/2, 20, 21/1, 23/6, 85/36, 91/16, 91/45, 91/46, 91/47, 92/7, 93/4, 94/2, 95/3, 95/4, 107/1, 107/2, 108/1, 112/7, 113/1, 113/2, 118/2, 118/5, 118/9 obr. Konikowo Zakres robót obejmuje: W ramach prac przewidziano następujące elementy: branża drogowa- etap I (z elementami etapu II) i etap III (w tym roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem stałe organizacji ruchu, wycinka drzew), przebudowę i budowę oświetlenia drogowego, budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz roboty naprawczo – regulacyjne. W obecnej chwili drogi planowane do przebudowy mają nawierzchnie nieulepszoną (gruntową) drogi oświetlone częściowo, słupy stalowe, oprawy typu parkowego typ oprawy OPA-1, klosz Auris i typ oprawy ZFD 236. Kanalizacja deszczowe nie istnieje. Parametry techniczne Branża drogowa: Etap I: 1) Odcinek A-B a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/2 c. Szerokość: 5,0 m (2x2,5 m) + obustronne pobocze 0,75 m 2) Odcinek C-D a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/2 c. Szerokość: 5,0 m (2x2,5 m) + chodnik jednostronny 2,0 m + pobocze jednostronne 0,75 m 3) Odcinek E-F a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/1 c. Szerokość: 3,0 m (1x3,0 m) + obustronne pobocze 0,75 m Elementy etapu II: 1) Odcinek C’-D’ a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/2 c. Szerokość: 5,0 m (2x2,5 m) + chodnik jednostronny 2,0 m + pobocze jednostronne 0,75 m Etap III: 1) Odcinek A”-B” a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/2 oraz 1/1 c. Szerokość: 5,0 m (2x2,5 m) + obustronne pobocze 0,75 m oraz 3,0 m (1x3,0 m) + obustronne pobocze 0,75 m 2) Odcinek C”-D” a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/2 c. Szerokość: 5,0 m (2x2,5 m) + obustronne pobocze 0,75 m 3) Odcinek E’’-F’’ a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/2 c. Szerokość: 5,0 m (2x2,5 m) + obustronne pobocze 0,75 m 4) Odcinek G”-H” a. Kategoria obciążenia ruchem: KR3 b. Klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): L (lokalna) 1/2 c. Szerokość: 5,0 m (2x2,5 m) + obustronne pobocze 0,75 m Konstrukcja nawierzchni: a) jezdni: - Warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm; - Warstwa wiążąca – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm - Podbudowa – kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. do Is=1,03 gr. 25 cm - Stabilizacja Rm=2,5MPa gr. 25 cm (warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wykonywanego na miejscu lub dostarczanego z węzła betoniarskiego – wartość E2≥100MPa). Zamawiający nie dopuszcza opcjonalnie nasypu piasku lub pospółki stabilizowanej mechanicznie Is=0,98 gr. co najmniej 30 cm. - Podłoże istniejące, po usunięciu warstw wierzchniej. b) chodniki: - Warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm; - Warstwa wiążąca – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm - Podbudowa – kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. do Is=1,0 gr. 15 cm - Podłoże istniejące, po usunięciu warstw wierzchniej. c) Oporniki: Całość nawierzchni będzie ograniczona krawężnikami ulicznymi 15x30 ustawionymi na ławie betonowej C16/20 o wymiarach 10x35 cm z oporem 15x20 cm. Chodniki os strony zieleńców będą wygrodzone obrzeżem betonowym 30x8 ustawionym na ławie betonowe C16/20. W miejscach połączenia nawierzchni i wjazdów do posesji zastosować zastosowane krawężniki najazdowe. Branża sanitarna: Należy wykonać kanalizację deszczową na potrzeby odwodnienia przebudowywanych dróg gminnych w Konikowie. Wody opadowe zebrane w kolektorze należy oprowadzić do rowu na terenie działki 118/9. Przed wprowadzeniem wód do rowu wody deszczowe oczyścić w separatorze zlokalizowanym na terenie działki 118/2. Kanalizację deszczową wykonać z rur i kształtek litych SDR34 SN8 PVC-U w zakresie średnic 160x4,7÷500x14,6. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej: studnie betonowe ø1000 i studnie PVCø425 oraz wpusty uliczne dn500. Do podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z drogi wykonać betonowy separator koalescencyjny zintegrowanym osadnikiem i 10-krotnym wewnętrznym by-passem oraz wykonać wylot. Branża elektryczna: Należy wykonać przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego i wybudować nowe oświetlenie drogowe. Linia kablowa oświetleniowa YAKXs 4x25mm2 wraz z bednarką uziemiającą 25x4, słupy stalowe ocynkowane 5m z oprawami oświetleniowymi. W ramach przebudowy należy przestawić część istniejących słupów oświetleniowych kolidujących z projektowaną drogą oraz dokonać regulacji wysokości istniejących słupów oświetleniowych. Dodatkowo należy wykonać w etapie III kabel oświetleniowy w działce nr 93/4 (przy zjeździe na drogę powiatową) o długości L=92moraz dwa słupy i dwie oprawy oświetleniowe - zakres objęty odrębnym pozwoleniem na budowę – decyzja nr AB/483/2014 z dnia 11.06.2014r. Zestawienie ilościowe: ETAP I z elementami etapu II: 1. Nawierzchnie z kostki typu polbruk: jezdnia – 9 443,0m2 zjazdy – 654,0m2 chodnik – 1348,00m2 Łącznie: 11 445,00m2 2. Kanalizacja deszczowa: a) DN500 PVC – 14,65m b) DN315 PVC – 1162,57m (833,36m+329,21m) c) DN250 PVC – 76,95m d) DN200 PVC – 223,55m (214,10+9,45m) e) DN160 PVC – 113,56m (90,46m+23,10m) 3. Oświetlenie drogowe: a) słup oświetleniowy h=5m bez wysięgnika montowany na fundamencie z pojedynczą oprawa typu parkowego – 40kpl. +28kpl. b) przestawienie części istniejących słupów i regulacja wysokości względem projektowanej drogi c) linia kablowa oświetleniowa YAKXs 4x25mm2 wraz z bednarką uziemiającą 25x4, l=1605m + l=1191m ETAP III: 1. Nawierzchnie z kostki typu polbruk: jezdnia – 5 554,80m2 zjazdy – 224,00m2 chodnik – 25,20m2 Łącznie: 5804,00m2 2. Kanalizacja deszczowa: a) DN315 PVC – 248,96m (243,27m+5,69m) b) DN250 PVC – 255,94m c) DN200 PVC – 276,25m d) DN160 PVC – 73,32m 3. Oświetlenie drogowe: a) regulacja wysokości istniejących słupów oświetleniowych h=5m bez wysięgnika montowanych na fundamencie z pojedynczą oprawa względem projektowanej drogi – 21 kpl. c) zabezpieczenie istniejącej linii kablowej oświetleniowej YAKXs 4x25mm2 poprzez zakładanie rur ochronnych d) linia kablowa oświetleniowa YAKXs 4x25mm2 , L=92m e) słup stalowy ocynkowany na fundamencie 5m z oprawą 70W- 1 szt. f) słup stalowy ocynkowany na fundamencie 7m z oprawą SGP340/70- 1 szt. Wymagania dodatkowe: Ponadto ramach zadania należy: 1. Wykonać tablice pamiątkowe – 3 szt. zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego 2. Wierzchnią warstwę istniejącej nawierzchni drogowej ok. 20cm należy przewieźć na plac Zamawiającego w Niekłonicach, Konikowie i Świeszynie – odległość od placu budowy ok. 4 km 3. Zamawiający wymaga rozpoczęcia robót budowlanych w ciągu 2 tygodni od daty przekazania placu budowy. 4. Do zadań Zamawiającego należy utrzymywanie dróg gruntowych dojazdowych do posesji w obrębie placu budowy oraz wyznaczonych jako objazd w stanie przejezdnym dla samochodów osobowych oraz naprawy tych dróg. 5. Wyznaczone drogi objazdowe po wykonanych robotach budowlanych Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego 6. Po przekazaniu placu budowy Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wykonania przyłączy wod.-kan, energetycznych i gazowych firmom i osób prywatnych, które wystąpią z wnioskiem do Gminy Świeszyno o zajęcie pasa drogowego. Gmina Świeszyno powiadomi o każdym takim przypadku Wykonawcę. 7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uwzględnieniu dróg objazdowych. 8. Do zadań wykonawcy należy wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 9. Przeprowadzenie wycinki drzew (50 szt.) wraz z karczowaniem pni na trasie budowy leży po stronie Wykonawcy. Gmina Świeszyno jest w trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenia na wycinkę drzew. Po uzyskaniu decyzji zostanie ona przekazana Wykonawcy. Koszty wycinki drzew zostaną zbilansowane poprzez zbycie materiału drzewnego przez Wykonawcę. 10. Wykonawca jest zobowiązany do: umieszczenia na palcu budowy kontenera biurowego, kontenera socjalnego oraz sanitariatów dla pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, w skład której wchodzą: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy, - przedmiar robót , - STWiORB, - projekt stałej organizacji ruchu - decyzja pozwolenia na budowę -zakres do wykonania: kabel energetyczny i dwa słupy z oprawami na dz. nr 93/4 - objęty odrębnym pozwoleniem na budowę

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45230000-8, 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT4760814.16
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
"DOMAR" Kazimierz Domaracki,  katarzyna.dorszynski@domar-k.pl,  Tatów 3,  76-039,  Biesiekierz,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5914743,83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5914743,83
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6132101,29
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 3679072

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X