☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zakup i montaż ławek dla zawodników rezerwowych na boisku w Mierzymiu

RIG.271.20.2017.MB                                                Świeszyno, dnia 15 luty 2017r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający  Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Zakup i montaż ławek dla zawodników rezerwowych na boisku
w Mierzymiu”

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 szt. wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na boisku w Mierzymiu.

Wymagane parametry dostawy i montażu wiat:

- wiaty zadaszone przeznaczone dla 10 zawodników,

- minimalne wymiary wiaty: długość – 500 cm, wysokość 205 cm, szerokość
 – 115 cm,

- konstrukcja z profili stalowych (kolor profili do uzgodnienia z Zamawiającym),

- pokrycie wiaty z poliwęglanu komorowego bezbarwnego,

- siedziska pojedyncze wykonane z polipropylenu o wysokości oparcia co najmniej
35 cm (posiadające atesty wytrzymałościowe i na trudnopalność),

- wiaty oznaczone na tylnej ścianie widocznymi napisami 1 x „GOSPODARZE” 
i 1 x „GOŚCIE” (kolor i położenie napisu do uzgodnienia z Zamawiającym),

- montaż wiat za pomocą fundamentów punktowych do istniejącego podłoża wykonanego z kostki polbruk,

-miejsce dostawy i montażu: boisko w Mierzymiu (dz. nr 143/3 obręb Mierzym).

 

Zamawiający wymaga przed dokonaniem dostawy przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu wzoru, kolorystyki wiaty.

 

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

 1. Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do dnia 31.03.2017r.
 1. Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
 

Cena (brutto) – 100 %,

                               cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

                                                        cena badanej oferty 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia 24 lutego2017r. godz. 13:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.
 • pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno

 

Oferty należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

„Zakup i montaż ławek dla zawodników rezerwowych na boisku
w Mierzymiu”

W przypadku braku jasnego (wyżej wskazanego) oznaczenia, list może zostać potraktowany jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia, co spowoduje dostarczenie do osoby merytorycznej po terminie otwarcia.
W takim przypadku oferta traktowana jest jako oferta złożona po terminie.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

 1. Warunki płatności;

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół odbioru końcowego. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury na podstawie końcowego protokołu odbioru.

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120.

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
  3. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
  4. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  5. Termin związania ofertą – 30 dni.
  6. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 3 – wzór umowy

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej – załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

Zapytanie ofertowe - pdf

 


 
 
liczba odwiedzin: 3677546

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X