☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zakup kruszywa

RIG.271.11.2017.EZS                                                  Świeszyno, dnia 10 luty 2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający  Gmina Świeszyno, Świeszyno 71,  76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Zakup kruszywa”

 1. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (w miarę potrzeb Zamawiającego) dostawy kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm do naprawy dróg wraz
z dowozem do miejscowości na terenie Gminy Świeszyno
:
- Konikowo
- Niekłonice
- Świeszyno
- Niedalino
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2) Zamówienie obejmuje dostawę: kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, w łącznej ilości około 1700ton.
3) Kruszywo łamane dostarczane będzie każdorazowo (w ilości nie mniej niż15 Mg) na pisemne, telefoniczne lub w formie e-mail zgłoszenie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy zamówioną partię kruszywa w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, wraz z dokumentem wz potwierdzonym przez Zamawiającego.
4) Zamawiający w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 3), każdorazowo określi: ilość zamawianego kruszywa łamanego, jakie należy dostarczyć do miejsc wskazanych powyżej
5) Koszt załadunku, transportu i rozładunku kruszywa łamanego leży po stronie Wykonawcy
6) Kruszywo powinno spełniać wymagania wg obowiązujących norm oraz powinno posiadać certyfikaty lub świadectwa, potwierdzające spełnienie tych norm. Wymagania dla materiałów zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczone kruszywo spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
7) Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i kwalifikowanych pracowników do wykonania przedmiotu umowy w sposób gwarantujący dotrzymanie wymagań jakościowych i terminów umownych.
8) Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że kruszywo każdorazowo zostanie dostarczone Zamawiającemu w stanie wolnym od wad tak fizycznych jak i prawnych oraz w ilości, a także zgodnie z jakością oraz innymi warunkami określonymi w  umowie.
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, jakie mogą powstać dla Zamawiającego wskutek dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego i/lub niezgodnie z warunkami umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania badania próbki kruszywa przy każdorazowym stwierdzeniu, że kruszywo nie spełnia w/w wymagań.

 1. Termin realizacji dostaw: od dnia podpisania umowy do 15.12.2017r.
 1. Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena jednostkowa (brutto) – 100 % (100 pkt)

                                               cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

                                                        cena badanej oferty 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia  20 lutego 2017r. godz. 13:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.
 • pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faxem.

 1. Warunki płatności;

Zamawiający wymaga wystawienia faktur za wykonany przedmiot umowy.
Za wykonanie dostawy wg zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po dostarczeniu poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentem odbioru dostawy potwierdzonym przez Zamawijącego. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury.

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120 w sprawach proceduralnych

Ewa Zinowska-Suska – inspektor ds. inwestycji drogownictwa tel. 94 31 60 139 w sprawach mertyorycznych 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
 1. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszt załadunku, transportu i rozładunku kruszywa, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
 2. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
 3. Termin związania ofertą – 30 dni.
 4. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 3 – wzór umowy

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej – załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej

2. Zapytanie ofertowe - pdf

3. Wymagania dla materiałów

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-02-10 13:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-02-10 14:10:24)

 
 
liczba odwiedzin: 3969246

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X