☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług w zakresie stałej ochrony elektronicznej budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Gminę Świeszyno, a także konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu kamerowego na lata 2017-2019

Ogłoszenie nr 4401 - 2017 z dnia 2017-01-09 r.

Świeszyno: Świadczenie usług w zakresie stałej ochrony elektronicznej budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Gminę Świeszyno, a także konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu kamerowego na lata 2017-2019
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 362774-2016 z dnia 2016-12-08 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, krajowy numer identyfikacyjny 330920707, ul. Świeszyno  71, 76-024   Świeszyno, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491, e-mail e.jacewicz@swieszyno.pl
Adres strony internetowej (URL): htt://ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie stałej ochrony elektronicznej budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Gminę Świeszyno, a także konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu kamerowego na lata 2017-2019

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RIG.271.228.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje monitoring następujących obiektów:- Szkoła Podstawowa w Dunowie – SSWiN,- Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim –SSWiN, - Szkoła Podstawowa w Konikowie – SSWiN,- Przedszkole w Świeszynie - SSWiN, - Orlik Świeszyno – telewizja przemysłowa CCTV oraz SSWiN,- Gimnazjum Świeszyno -SSWiN,- Hala Sportowa w Konikowie – SSWiN,- Świetlica Dunowo -SSWiN,- Świetlica Konikowo – SSWiN,- Świetlica Kurozwęcz,- SSWiN,- Świetlica Niekłonice – SSWiN,- Świetlica Strzekęcino – SSWiN,- Świetlica Mierzym - SSWiN,- Multimedialne Centrum Kultury e-EUREKA Biblioteka Publiczna w Świeszynie – SSWiN,- Urząd Gminy Świeszyno – SSWiN, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedalinie, Biblioteka Publiczna w Świeszynie Odział w Niedalinie, Świetlica Wiejska w Niedalinie – SSWiN, - Przepompownia P-6 dz. nr 30/4 w Strzekęcinie – SSWiN,- Budynek Gminny Świeszyno 15 – SSWiN,- Budynek szatniowo – socjalny – boisko Strzekęcino, - Baza sprzętowa RGKiM Urzędu Gminy Świeszyno dz. nr 313/25 w Świeszynie – SSWiN,-Budynek strażnicy OSP Świeszyno 43 – SSWiN. Zakres przedmiotu zamówienia:A.Przyłączenie obiektu Zamawiającego do systemu sygnalizacji włamania i napadu /systemu monitoringu kamerowego Wykonawcy.B.Całodobowe elektroniczne monitorowanie obiektu w zakresie:a)Przyjmowania transmisji sygnałów alarmowych i informacyjnych z dozorowanego obiektu.b)Bezzwłoczne wysyłanie patrolu samochodowego w przypadku alarmu. Szacowany czas dojazdu: - Świeszyno, Niekłonice, Konikowo, Strzekęcino, Dunowo – do 10 minut od chwili przyjęcia sygnału alarmowego.- Niedalino– do 15 minut od chwili przyjęcia sygnału alarmowego.- Kurozwęcz i Zegrze Pomorskie – do 25 minut od chwili przyjęcia sygnału alarmowego.c)Powiadomienie odpowiednich służb w razie potrzeby tj. Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej oraz osób wskazanych przez Zamawiającego.d)Rejestrowanie sygnałów alarmowych i informacyjnych obiektu oraz przechowywanie ich w formie elektronicznej przez okres 3 lat i udostępnianie ich na żądanie Zamawiającego.e) Przeszkolenie z obsługi systemu monitoringu osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.f)Monitorowanie obiektów zamawiającego ma odbywać się drogą radiową na wydzielonej częstotliwości Wykonawcy, a Wykonawca musi dysponować własnym centrum monitorowania sygnałów alarmowych sprawującym stały dozór sygnałów alarmowych przesyłanych drogą radiową na wydzielonej częstotliwości Wykonawcy, obejmujące swym zasięgiem rejon gminy Świeszyno oraz posiadać pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, pracujących w sieci typu monitorowania systemów alarmowych obejmujące swym zasięgiem gminę Świeszyno (wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości). Wykonawca musi posiadać możliwość zdalnego monitorowania systemu CCTV na stacji monitoringu z uwzględnieniem urządzeń CCTV zamontowanych na obiektach Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającymi w/w pozwolenia radiowe.C.Zabezpieczenia technicznego w zakresie:a)Usługi konserwacji, naprawy i utrzymywania w sprawności technicznej elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, będących przedmiotem zamówienia.b)prowadzenia według zasad określonych przez Zamawiającego książki przeglądów technicznych i konserwacji systemu zamontowanego na obiekcie objętym umową.D.Usuwania awarii urządzeń elektronicznych i systemów alarmowych niezwłocznie we wszystkie dni tygodnia (w tym także w soboty, niedziele i święta) w czasie do 6 godzin od zgłoszenia. W przypadku bardzo poważnych awarii, za zgodą Zamawiającego, usunięcie awarii może nastąpić w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od powiadomienia, a gdy naprawa będzie wymagała wymiany urządzeń, po zatwierdzeniu kosztorysu naprawy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV: 79711000-1, 50341000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT121951.22
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Lider Konsorcjum - Agencja Ochrony SZABEL Sp. z o.o.,  m.kurowska@szabel.com.pl,  ul. Morska 11,  75-212,  Koszalin,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Partner Konsorcjum - UNIA Sp. z o.o.,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 139.039,20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 139.039,20
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139.039,20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 3677617

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X