☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno.

Ogłoszenie nr 4266 - 2017 z dnia 2017-01-09 r.

Świeszyno: „Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 342228-2016 z dnia 2016-11-14 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 347663-2016 z dnia 2016-11-21 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, krajowy numer identyfikacyjny 330920707, ul. Świeszyno  71, 76-024   Świeszyno, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491, e-mail e.jacewicz@swieszyno.pl
Adres strony internetowej (URL): http://ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RIG.271.219.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje: a)odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gm. Świeszyno (min.1x na dwa tygodnie); b)odbiór odpadów segregowanych i wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gm. Świeszyno (2x w miesiącu, a wielkogabarytowych 4x w roku) a)wyposażenie na koszt Wykonawcy obsługiwanych nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki służące do zbierania odpadów zmieszanych i selektywnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym oraz przeprowadzanie ich dezynfekcji co najmniej 2 x w roku, w tym w miesiącach letnich przynajmniej 1 raz. b)odbiór przeterminowanych leków oraz baterii i akumulatorów pochodzących z gospodarstw domowych, składowanych we wskazanych przez Zamawiającego aptekach, placówkach służby zdrowia i placówkach handlowych, Przewidywane są następujące miejsca odbioru: przeterminowane leki oraz baterie: Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE”, Świeszyno 85, Ośrodek Zdrowia w Zegrzu Pomorskim, Zegrze Pomorskie 18; zużyte baterie: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71; zużyte akumulatory: teren istniejącej bazy sprzętowej Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Świeszyno (działka nr 313/25 obręb Świeszyno) c)transport zmieszanych odpadów komunalnych, zielonych oraz pozostałości po sortowaniu odpadów segregowanych i wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych teren gm. Świeszyno do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sianowie, ul. Łubuszan 80.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90513100-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT509259.26
Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,  bok@pgkkoszalin.pl,  ul. Komunalna 5,  75-724,  Koszalin,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 544.320,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 544.320,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 758.160,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2017-01-09 13:28:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2017-01-09 13:30:45)

 
 
liczba odwiedzin: 3969243

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X