☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno

RIG.271.219.5.2016                                               Świeszyno, dnia 15 grudnia 2016r.

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm. tj. - zwanej dalej ustawą pzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno zawiadamia o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno” jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Komunalna 5,75-724 Koszalin

 – cena ofertowa brutto 544.320,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu, oraz otrzymała 100 pkt. punktów w kryteriach jakimi była cena za (60%), warunki płatności (20%), użycie do wykonania przedmiotu zamówienia samochodów, które spełniają warunki Europejskiego standardu emisji spalin – co najmniej norma Euro 4 (20%).

 

Do dnia złożenia ofert tj. do 29.11.2016r. do godz. 13:00 złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Warunki płatności

Użycie do wykonania przedmiotu zamówienia samochodów, które spełniają warunki Europejskiego standardu emisji spalin – co najmniej norma Euro 4

1

EKOSAN Sp. z o.o.

Chałupy 13B

76-024 Świeszyno

Oferta odrzucona

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

60 pkt.

20pkt.

20 pkt.

 

  1. ODRZUCENIU OFERTY

W prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę złożoną przez firmę:

EKOSAN Sp. z o.o.

Chałupy 13B

76-024 Świeszyno

Uzasadnienie prawne: art. 89ust. 1 pkt. 7b – wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy

Uzasadnienie faktyczne: zgodnie z SIWZ rozdział II pkt. 5.1 Wykonawca przystępując do postępowania zobowiązany był wnieść wadium w wysokości 6.700 zł.

Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert, co zostało zapisane w SIWZ (rozdział II pkt. 5.2).

Wadium wniesione przez Wykonawcę zostało zaksięgowane na rachunku Zamawiającego w dniu 29.11.2016r. o godz. 14:57 tj. po upływie terminu składania ofert, który został określony na dzień 29.11.2016r.godz. 13:00.

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 27 grudnia 2016r. godz. 10:00.

 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

 

Załączniki:

Wybór oferty - pdf

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-12-16 12:39:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-12-16 12:44:49)

 
 
liczba odwiedzin: 3969145

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X