☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wycinka drzew z terenu gminy Świeszyno

Świeszyno, dnia 12 grudnia 2016 r.

RIG.271.232.2016                                                  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

Wycinkę drzew z terenu gminy Świeszyno

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wycinka 34 drzew z terenu nieruchomości będących własnością gminy Świeszyno wraz z zagospodarowaniem pozyskanego materiału, zgodnie z wykazem drzew do wycięcia

Wykaz drzew do wycięcia:

 1. 4 sztuki drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni 41 cm, 65 cm, 47 cm, 39 cm mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na działce nr 1/15 obręb Niedalino, miejscowość Bardzlino,
 2. 14 sztuk drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni 100 cm, 24 cm, 64 cm, 76 cm, 50 cm, 56 cm, 44 cm, 46 cm, 47 cm, 69 cm, 52 cm, 62 cm, 48 cm, 56 cm mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na działce nr 108 obręb Niekłonice, miejscowość Niekłonice,
 3. 1 sztuka drzewa gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 200 cm mierzony na wysokości 130 cm, rosnącego na działce nr 29 obręb Giezkowo, koło stacji elektroenergetycznej,
 4. 1 sztuka drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 140 cm, 105 cm, 75 cm, 69 cm oraz
  6 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni o obwodach pni 115 cm, 116 cm, 107 cm, 126 cm, 114 cm, 133 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na działkach nr 16/89 i 16/23 obręb Strzekęcino, miejscowość Strzekęcino,
 5. 1 sztuka drzewa gatunku klon jawor o obwodach pni 96 cm i 90 cm oraz

7 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 280 cm, 220 cm, 210 cm, 110 cm, 200 cm, 130 cm, 170 cm o mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na działce nr 40/2 obręb Niedalino, miejscowość Niedalino,

Realizacja ww. zadania polegać będzie na:

 1. wycince drzew,
 2. frezowaniu pni,
 3. uporządkowaniu terenu po wycince,
 4. uzupełnieniu ziemi w miejscu frezowania pni,
 5. zagospodarowaniu we własnym zakresie drewna, gałęzi pozyskanych              z wycinki drzew.

Drewno pozyskane w wyniku wycinki zostanie przekazane w rozliczeniu na rzecz Wykonawcy. W związku z tym przy określaniu wartości zamówienia należy uwzględnić wartość pozyskanego drewna.

W celu określenia wartości zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.

 1. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.12.2016 r.
 1. Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) – 100 %,

 

                                                     cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

                                                        cena badanej oferty 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia 16.12.2016 r. do godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie urzędu:

Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.

 • pocztą na adres:

Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
76-024 Świeszyno.

 • drogą elektroniczną  na adres: j.stepien@swieszyno.pl

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 1. Warunki płatności;

Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury.

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Justyna Stępień – inspektor ds. ochrony środowiska tel. 94 31 60 137.

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu cenowym.
  2. Całość usługi objętej zamówieniem musi być wykonywana zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
  3. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia, tj. koszty dojazdu do miejsca wykonywania prac, podnośnika koszowego, ewentualnych wyłączeń prądu, uprzątnięcie terenu z wywozem dłużyc, karpiny, gałęzi i drągowiny, wyrównania pozostawionych pni z poziomem gruntu lub max 10 cm powyżej niego.
  4. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  5. Termin związania ofertą – 30 dni.
  6.      Zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy zawiera wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego – załącznik nr 3

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  w wersji edytowalnej

Zapytanie ofertowe - pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-12-12 14:19:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-12-12 14:24:19)

 
 
liczba odwiedzin: 3959946

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X