☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Poniedziałek 18.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Świeszyno w okresie od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r.

RIG.271.230.2016.EZS                                         Świeszyno, dnia 06 grudnia 2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Świeszyno
w okresie od 01.01.2017r. do 30.04.2017r. ”.

 1. Przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegające na całodobowym utrzymaniu dróg w stanie przejezdności tj.: 

 1. całodobowa, pełna gotowość techniczna, na każde żądanie Zamawiającego pod numerem telefonu, który Wykonawca zobowiązany jest podać po wyborze oferty i eksploatacja sprzętu niezbędnego do wykonania prac objętych zimowym utrzymaniem,
 2. całodobowe patrolowanie - interwencyjne, odśnieżanie dróg gminnych przy użyciu pojazdów wyposażonych w urządzenia służące do zgarniania śniegu z całej szerokości dróg,
 3. całodobowe zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości drogi przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 200g na m2 przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych,
 4. całodobowe zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości drogi przy użyciu kruszyw naturalnych (piasku) w ilości 200g ma m2 przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych,
 5. całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym uszorstnianiem całej szerokości drogi przy użyciu mieszanki w składzie i ilości, o której mowa w lit. c) i d), pojazdami wyposażonymi w pług i rozsypywarkę,
 6. załadunek i wywóz zalegającego śniegu,
 7. wykonanie wiosennych prac porządkowych na zlecenie zamawiającego polegające m.in. na : usunięciu pozostałości zimowego utrzymania dróg w postaci piasku, żwiru, żużla czy błota zalegających na chodnikach.
 8. Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej powinny być prowadzone w godzinach nocnych i rannych tak, aby w momencie nasilenia się ruchu samochodów tj. około godziny 6.00, drogi były odśnieżone i pozbawione śliskości (w przypadku, gdy nie występują intensywne opady) oraz około godziny 15.00. W dni wolne od pracy, gdy sytuacja tego wymaga Wykonawca musi również prowadzić roboty związane z zimowym utrzymaniem, a meldunki o wykonanych pracach powinny być przesłane w pierwszym dniu po dniach wolnych;

Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia opisany został poniżej.

 1. 1 Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:

Część I:    obejmuje tereny sołectwa Konikowo, Świeszyno, Mierzym i Strzekęcino;

Część II:  obejmuje tereny sołectwa Niekłonice, Giezkowo i Dunowo;

Każdy z oferentów może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

 1. 2 Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania dróg gminnych w sołectwach Gminy Świeszyno poprzez mechaniczne usuwanie śniegu
z jezdni na boki oraz zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi, polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiałów szorstkich (np. piasku lub  mieszanki piasku i soli) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wg potrzeb, zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od  pracy w sezonie zimowym w okresie 01.01.2017 do 30.04.2017r.

Zestawienie dróg ujętych przedmiotem zamówienia zawarto w załączniku nr 4. (Mapy z naniesionymi drogami zostaną przekazane Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa)

Ustala się następujące standardy zimowego utrzymania dróg:

 1. Ustala się dwie kolejności zimowe utrzymania dróg:
  - 1 kolejność – drogi o nawierzchni asfaltowej i z kostki typu polbruk oraz drogi gruntowe na osiedlach o dużym zagęszczeniu zabudowy
  - 2 kolejność odśnieżania – drogi o nawierzchni gruntowej
 2. utrzymanie zimowe w 1 kolejności – Wykonawca musi rozpoczynać roboty związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej w momencie pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opady śniegu, wystąpienie śliskości na jezdni itp.), nie później niż 1 godzinę po wystąpieniu ww. okoliczności, lecz nie wcześniej niż po ustabilizowaniu się opadu, bez konieczności kontaktu telefonicznego z pracownikiem Zamawiającego. W przypadku zapowiadanych długotrwałych opadów śniegu powyższego zapisu dotyczącego rozpoczęcia prac po ustabilizowaniu opadu się nie stosuje.
 3. utrzymanie zimowe w 2 kolejności – Wykonawca musi rozpoczynać roboty związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej po wykonaniu prac na drogach gminnych zaliczonych do pierwszej kolejności utrzymania zimowego, lecz nie później niż 5 godzin od momentu pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opadu śniegu, wystąpienie śliskości na jezdni itp.) oraz po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego.
 4. Jezdnia drogi powinna być odśnieżona na całej szerokości. Zabrania się pozostawiania zgarniętego śniegu na skrzyżowaniach dróg.
 5. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach należy posypać nawierzchnię drogi środkami szorstkimi.
 6. Do posypywania wykonawca powinien użyć materiałów szorstkich tj. piasku, soli lub mieszanki piasku z solą.
 7. Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki).
 8. Rozliczenie za wykonane prace objęte umową będzie dokonywane miesięcznie według stawek za 1 km zimowego utrzymania dróg(dotyczy obu stron jezdni)  dla poszczególnych rodzajów sprzętu – zgodnie z przedłożoną ofertą.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonywania zamówienia w pełnej gotowości do pracy tak, aby wyjazd mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 1 godziny od otrzymania wezwania.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzystąpienia w ciągu 1,5 h lub niewywiązania się z prawidłowej realizacji zamówienia, Zamawiający ma prawo zlecić odśnieżanie dróg innej jednostce, przy czym kosztami tego zlecenia będzie obciążony, oprócz kary umownej wybrany Wykonawca.
 11. W przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi akcji zimowego utrzymania dróg nie prowadzi się. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przysługuje wynagrodzenie. Zamawiający nie przewiduje również płatności z tytułu pełnionych dyżurów nocnych i dziennych, utrzymaniu sprzętu oraz operatorów w gotowości.
 12. Potwierdzenie wykonania powyższych prac i ich ilości dokona pracownik merytoryczny Urzędu Gminy w Świeszynie lub  Sołtys danej wsi, w ciągu 3 dni od wykonania usługi.

Uwaga: jeden kilometr zimowego utrzymania dróg oznacza całość jezdni (dwie strony).

Zamawiający zastrzega, że rozliczenie będzie następowało po zakończeniu miesiąca, w którym usługa była świadczona, na podstawie potwierdzonego protokołu wykonania usługi oraz  prawidłowo wystawionej faktury VAT. Do każdej z faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokoły wykonania usługi, potwierdzające wykonanie prac. Potwierdzenie pracownika Urzędu Gminy w Świeszynie  lub Sołtysów poszczególnych sołectw należy uzyskać w terminie 3 dni od dnia wykonania danej części usługi.

Nie przedstawienie protokołu wykonania usługi potwierdzonego przez pracownika merytorycznego Urzędu Gminy w Świeszynie  lub Sołtysa skutkuje wstrzymaniem płatności faktury do czasu jego przedłożenia.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonaną usługę. Dojazd do miejsca wykonania zlecenia, postój sprzętu lub jego awaria nie będą wliczane do czasu pracy, za który będzie naliczane wynagrodzenie Wykonawcy.

W przypadku zastosowania sprzętu, który nie będzie w sposób prawidłowy wykonywał daną usługę Zamawiający odmówi potwierdzenia wykonania usługi

 1. Wymagany sprzęt:

W celu wykonania Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował następującymi urządzeniami:

 1. min 2 pojazdami z pługiem śnieżnym i rozsypywarką
 2. min. 1 pojazd służący do wywozu śniegu

Nie dopuszcza się stosowania innego sprzętu niż podany w formularzu ofertowym do niniejszego zapytania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone w  trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osobom trzecim i zamawiającemu oraz szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia –od 01.01.2017 do 30.04.2017r.
 1. Kryterium wyboru oferty:

Cena  -  waga  100%  (max. 100 pkt.)

 

 1. 1 Kryterium cena:

Sposób wyliczenia punktów:

W kryterium cena punkty zostaną obliczone dla każdej części odrębnie jako suma punktów poszczególnych cen jednostkowych na podstawie następującego wzoru:

                                        cena jednostkowa najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów =   ____________________________________________________         x   100  x waga %

cena jednostkowa badanej oferty 

Przy czym waga dla poszczególnych cen jednostkowych przedstawia się następująco:

Opis ceny jednostkowej

Waga

Odśnieżanie

30 % (max 30 pkt.)

Odśnieżanie i posypywanie piaskiem

30 % (max 30 pkt.)

Odśnieżanie i posypywanie mieszanką piasku z solą lub solą

30 % (max 30 pkt.)

Wywóz śniegu z drogi

10 % (max 10 pkt.)

RAZEM

100 % (max 100 pkt.)

gdzie:
- stosowana punktacja:   0  - 100 pkt.   gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia 13 grudnia 2016r. godz. 14:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
  76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.
 • pocztą na adres; Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
  76-024 Świeszyno

Oferta należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

 

„Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Świeszyno
w okresie od 01.01.2017r do 30.04.2017r.”.

Nie otwierać przed dniem 13 grudnia 2016 r. godz. 14:00.

W przypadku braku jasnego (wyżej wskazanego) oznaczenia, list może zostać potraktowany jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia, co spowoduje dostarczenie do osoby merytorycznej po terminie otwarcia.
W takim przypadku oferta traktowana jest jako oferta złożona po terminie.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

 1. Warunki płatności;

Płatność następować będzie w rozliczeniu miesięcznym przelewem na konto Wykonawcy podane na rachunku/fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury lub rachunku.

Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 1. Osoba do kontaktu:

Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych,

tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120, email: e.jacewicz@swieszyno.pl

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Ofertę należy złożyć w oznakowanej kopercie w terminie wskazanym
   w zapytaniu (termin oznacza dzień i godzinę wskazaną w zapytaniu).
  3. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
  4. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia
  5. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  6. Termin związania ofertą – 30 dni.
  7. Zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy zawiera wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego – załącznik nr 3

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznikiem nr 2.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - doc

Wykaz dróg - załącznik nr 4:

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-12-06 12:40:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-12-06 13:05:44)

 
 
liczba odwiedzin: 3790731

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X