☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na pytania dla zadania pn.: Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno

RIG.271.219.1.2016.                                                  Świeszyno, dnia 17 listopada 2016r

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy  Świeszyno”.

 

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004– Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej:

 

PYTANIA Z DNIA 17.11.2016R.

PYTANIE 1

Punkt 3.2, punkt 2 w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, § 1 ust. 2.4 projektu umowy i § 3 ust.  2.1 projektu umowy  - Zamawiający wskazuje częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i zielonych min. 1x na dwa tygodnie, a dezynfekcji co najmniej 2x w roku – wnioskujemy o usunięcie zapisów „min” i „co najmniej” ze względu na to, iż powodują one w sposób nieograniczony zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów i dezynfekcji pojemników, co z kolei uniemożliwia sporządzanie rzetelnej kalkulacji jest niezgodne z dostępnym orzecznictwem w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzając zapisy „min” i „co najmniej” określił jedynie minimum jakie będzie wymagane przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie żądał zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów i dezynfekcji pojemników poza wskazane w SIWZ minimalne ilości.

 

PYTANIE 2

Punkt. 14.1 – Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dostarczenie harmonogramu prowadzenia usług w celu uzyskania akceptacji zamawiającego” – wnioskujemy również o usunięcie tego zapisu, gdyż wszelkie uzgodnienia dotyczące realizacji umowy powinny odbywać się po podpisaniu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis „dostarczenie harmonogramu prowadzenia usług
w celu uzyskania akceptacji zamawiającego” zawarty w pkt. 14.1 SIWZ.

Wykonawca zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 9) projektu umowy zobowiązany jest do przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogramu odbioru odpadów w terminie 7 dni od dnia dostarczenia wykazu nieruchomości.

 

PYTANIE 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – rodzaje odpadów objęte przedmiotem zamówienia – baterie i akumulatory z grupy 16 – wnioskujemy o usunięcie zapisu dot. baterii i akumulatorów z grupy 16, gdyż nie należą one do opadów komunalnych; są to odpady przemysłowe i nie powinny być objęte przedmiotem zamówienia; z nieruchomości zamieszkałych odbierane są baterie o kodzie 20 01 33* i 20 01 34.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia  - rodzaje odpadów objęte przedmiotem zamówienia – baterie i akumulatory z grupy 16.

 

PYTANIE 4

Projekt umowy nie wskazuje okoliczności umożliwiających zmianę wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ustawą PZP art. 142 ust. 5 (okoliczności, które powodują zmianę wynagrodzenia przy umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy) – wnosimy zatem o poprawienie tego zapisu w SIWZ. W świetle art. 144 ustawy pzp wnosimy o wskazanie zarówno w SIWZ, jak i wzorze umowy okoliczności skutkujących możliwością wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia projekt umowy. W par. 8 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do dokonywania zmian umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)  stawki podatku od towarów i usług,

2)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, z  tym że zmiana wynagrodzenia na tych podstawach nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy o więcej niż 20 % w stosunku do wynagrodzenia określonego pierwotnie w umowie.”

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

 


 
 
liczba odwiedzin: 3678921

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X