☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński

Świeszyno: Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński
Numer ogłoszenia: 146872 - 2016; data zamieszczenia: 19.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159503 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński. Miejsce realizacji: Czersk Koszaliński, działka nr 450/20, 450/11 obręb Konikowo. Rozbudowa i remont stacji uzdatniana wody w m. Czersk Koszaliński polegać będzie na wymianie, uzupełnieniu i budowie urządzeń technologicznych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, remoncie budynku stacji, wymianie ogrodzenia, rekultywacji zieleni. Ogólny zakres robót obejmuje m.in. roboty, w skład których wchodzą: Modernizacja ujęcia wody (2 studnie głębinowe):likwidacja nasypów, w których obecnie zlokalizowane są podziemne obudowy studni, montaż nowych pomp głębinowych w istniejących studniach montaż obudów studziennych naziemnych ocieplanych z systemem ogrzewania w okresie zimowymi, wymiana rurociągów tłocznych ze studni do budynku suw. Modernizacja technologii uzdatniania montaż nowych zbiorników filtracyjnych i zasypanie nowych złóż filtracyjnych, montaż aeratora stalowego centralnego, wymianę rurociągów technologicznych, wymianę armatury z uwzględnieniem automatyzacji procesów technologicznych (przepustnice sterowane pneumatycznie z czujnikiem stanu zamknięcia i otwarcia), wymianę aparatury pomiarowej, montaż instalacji sprężonego powietrza z agregatem sprężarkowym i dmuchawą do wzruszania złoża w filtrach, do napowietrzania wody w aeratorze i do sterowania przepustnicami pneumatycznymi, montaż nowego zestawu pompowego IIst., montaż pompy płuczącej, montaż zestawu do dezynfekcji wody, montaż osuszacza powietrza w budynku suw, montaż dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej na terenie stacji uzdatniania wody, czyszczenie i remont istniejących odstojników wód popłucznych. Modernizacja instalacji elektrycznej i sterowniczej: wymiana instalacji elektrycznej i sterowniczej, zastosowanie pełnej automatyzacji procesów technologicznych, montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego, zewnętrzne roboty kablowe. Roboty budowlane: przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z kompleksowym remontem, budowa fundamentów pod zbiorniki retencyjne i urządzenia technologiczne w budynku, ogrodzenie terenu suw, wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej. Rozruch technologiczny, opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji wraz z pełną dokumentacją rozruchową i powykonawczą (zgodnie z wymogami określonymi w ST-0). Forma dokumentacji powykonawczej uzgodniona z zamawiającym. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do prawidłowej eksploatacji obiektu w tym m.in. uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, ocena higieniczna uzgodniona w sanepidzie, przeprowadzenie procedury w UDT. Wykonanie obejścia technologicznego na czas prowadzenia robót montażowych w stacji uzdatniania wody, ze spełnieniem wymogów dotyczących jakości wody do picia zgodnie z rozp. min zdr. z dn. 13listopad 2015 r. w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do picia dla ludzi. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera dokumentacja projektowa w skład której wchodzą: projekt budowlany - branża technologiczna, projekt budowlany - branża budowlana, projekt zagospodarowania terenu - branża architektoniczna, projekt budowlany instalacji elektrycznych i AKPiA wraz z kablową linią zalicznikową - branża elektryczna, dokumentacja geotechniczna - branża geologiczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. wszystkie ww. dokumenty stanowią załączniki SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.30-5, 45.31.00.00-3, 45.11.13.00-1, 45.33.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1501316,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1394820,00
  • Oferta z najniższą ceną: 1394820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1850323,43
  • Waluta: PLN .

 

Załączniki:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-09-19 16:29:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-09-19 16:37:04)

 
 
liczba odwiedzin: 3959981

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X