☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino

Ogłoszenie nr 306350 - 2016 z dnia 2016-09-08 r.

Świeszyno: Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 165331-2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 177571;178935

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, krajowy numer identyfikacyjny 33092070700000, ul. Świeszyno  71, 76024   Świeszyno, państwo , woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491, e-mail
Adres strony internetowej (URL): http://ug.swieszyno.ibip.pl/public

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RIG.27.166.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice - zadanie nr 1 oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino zadanie nr 2. Miejsce realizacji: Zadanie nr 1 - Działki nr 33, 65, 108 w Niekłonicach, obręb Niekłonice, gmina Świeszyno. Zadanie nr 2 - Działka nr 16/89 w m. Strzekęcino, obręb Strzekęcino, gmina Świeszyno. Zakres przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Niekłonice w ilości 73 pkt. opraw LED zamontowanych na 66szt. słupach, kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane montowane na fundamencie, 8m z wysięgnikiem1/1,5m. Przy drogach gminnych słupy 7m z wysięgnikiem 1/1m. Oprawy LED o następujących parametrach: moc 58W, strumień świetlny oprawy 6375lm, strumień świetny lampy 7500lm. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: linia kablowa oświetleniowa, wykopy rowu kablowego, przepych pod drogą, posadowienie słupów oświetleniowych, montaż opraw z podnośnika montażowego, ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Projekt oświetlenia dróg w miejscowości Niekłonice został wykonany w kwietniu 2015r. i zakładał wybudowanie instalacji oświetleniowej przed przebudową drogi. Natomiast w między czasie została wykonana przebudowa drogi powiatowej asfaltowej oraz wybudowane zostały chodniki i zatoczki autobusowe. W przypadku kolizji lamp lub kabli np. z wykonanym chodnikiem, jezdnią, zatoczką autobusową na etapie wykonawstwa należy w ramach zmiany nieistotnej przesunąć projektowane lampy i kable tak, aby nie kolidowały z przebudowanymi elementami drogi w uzgodnieniu z Zamawiającym, Powiatowym Zarządem Dróg i uzyskać akceptację projektanta. Ponadto należy przyjąć do wykonania dodatkowo metodą bezwykopową ok. 100 m pod wjazdami, gdzie wcześniej były przewidziane przepusty. Dodatkowo należy wykonać ok. 200m przecisku sterowanego. Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Należy wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie z siedzibą w Manowie o zajęcie pasa drogowego. Koszt zajęcia pasa drogowego ponosi wykonawca robót. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/15/007716 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej podpisane przez osobę upoważnioną. Zadanie nr 2 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Strzekęcino w ilości 8 pkt. opraw ZSD70 z lampami sodowymi 70W, zamontowanych na 8szt. słupach, kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane 6m, montowane na fundamencie. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: linia kablowa oświetleniowa, wykopy rowu kablowego, przepych pod drogą, posadowienie słupów oświetleniowych, montaż opraw z podnośnika montażowego, ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/15/045056wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej podpisane przez osobę upoważnioną. W projekcie zaprojektowano oprawy typu LED, natomiast Zamawiający wymaga zamontowania opraw ZSD70 z lampami sodowymi 70W. W projekcie zaprojektowanych jest 14 opraw z lampami, natomiast Zamawiający wymaga wykonania i zamontowania 8 szt. opraw z lampami - pokazano na załączniku nr 9 Pozostałe elementy należy wykonać zgodne z projektem. Zamawiający jest w trakcie wydawania decyzji na wycinkę drzew na działce nr 16/89 w m. Strzekęcino. W przypadku przedłużającego się okresu wydawania decyzji Zamawiający przewiduje podpisanie Aneksu zmieniającego termin wykonania zadania nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 10 dla zadania nr 1, nr 11 dla zadania nr 2.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

 

II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9
Dodatkowe kody CPV: 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice-Zadanie Nr 1

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT365698.63
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Instalatorstwa Elektryczego Andrzej Klekociuk,  andrzej.klekociuk@wp.pl,  ul. Łużycka 41B,  75-838,  Koszalin,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 380345.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 380345.19Oferta z najwyższą ceną/kosztem 427006.33
Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino - Zadanie Nr 2

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT40650.03
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk,  oswietleniedrog.karlino@wp.pl,  ul. Chopina 8,  78-230,  Karlino,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 43622.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43622.81Oferta z najwyższą ceną/kosztem 60756.13
Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-09-12 13:59:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-09-12 14:12:47)

 
 
liczba odwiedzin: 3960021

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X