☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świeszyno-etap IV

RIG.271.185.2016.JS                                              Świeszyno, dnia 18 sierpnia 2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza
  do złożenia ofert na:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świeszyno –
etap IV”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1.Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, a w szczególności:

 1. demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest znajdujących się na obiektach położonych na terenie gminy Świeszyno;
 2. transport i utylizacja materiałów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości położonych na terenie gminy Świeszyno.

Wykaz nieruchomości oraz szacunkowej ilości materiałów zawierających azbest, objęte przedmiotem zamówienia, zgodnie ze złożonymi wnioskami:

Wyszczególnienie zadań

nr działki

obręb

Szacunkowa ilość odpadów

m2

Mg

Zadanie 1 - Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Budynek mieszkalny, Świeszyno 81

394/1

Świeszyno

300

5,4

Budynek mieszkalny, Niedalino 36B

110/3

Niedalino

180

3,24

Budynek garażowy,

Niedalino

16/27

Niedalino

90

1,62

Budynek mieszkalny, gospodarczy, Konikowo 75

376/2, 376/4

Konikowo

285

5,13

Budynek mieszkalny, Świeszyno 19

245/4

Świeszyno

280

5,04

 

1135

20,43

Zadanie 2 - Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Budynek mieszkalny, Świeszyno 76

364/5

Świeszyno

150

2,7

Budynek mieszkalny, gospodarczy

Bardzlino 10/1

1/3, 1/2

Niedalino

270

4,86

Budynek mieszkalny,

Konikowo 48

105

Konikowo

160

2,88

Budynek gospodarczy, Świeszyno 74A

363/1

Świeszyno

100

1,8

 

680

12,24

       

RAZEM

1815

32,67

             
 

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 15.10.2016 r.

 1. Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest 100% cena.

W związku z umową dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie cena ofertowa nie może być wyższa niż 500,00 zł brutto za transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów azbestowych oraz 800,00 zł brutto za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów azbestowych.

 1. Warunki płatności:

Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę,
w terminie do 14 dni od daty przekazania zamawiającemu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na podstawie podpisanego protokołu odbioru świadczonych usług, podpisany bez uwag, a także doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Termin i miejsce złożenia ofert;
  1. 1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Świeszyno – Biuro Obsługi Interesantów, Świeszyno 71, 76 – 024 Świeszyno;
 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty,
  1. 2. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2016 r. do godz.12:00.
  2. 3. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie bez otwierania.
 1. Forma oferty:
  1. 1. Można złożyć tylko jedną ofertę cenową.
  2. 2. Oferta wraz z załącznikami winna zawierać treść zgodną z załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego, napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
  3. 3. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
  4. 4. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  5. 5.Termin związania ofertą min. 30 dni.
  6. 6. Wykaz obowiązków Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 2. Zawartość oferty:
  1. 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną w załącznik nr 1.
  2. 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2.
 3. Zamawiający w trakcie badania oferty może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień.
 4. Sposób i osoba do kontaktu:
  1. 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Justyna Stępień, tel. 94 316 01 37.
  2. 2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia lub dokumenty przekazywane są  w formie pisemnej faksem na numer: 94 31 61 491 drogą elektroniczną lub na adres  e-mail: gmina@swieszyno.pl.
  3. 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  4. 4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, że pismo wysłane na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę do kontaktu, zostało doręczone na podstawie wydruku z faksu lub poczty e-mail.
 5. Wybrany wykonawca najpóźniej do dnia podpisania umowy musi dostarczyć:
 • Zezwolenie odpowiedniego organu administracyjnego na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydane w oparciu o ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zmianami)
 • Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, obowiązującą do końca trwania umowy

 

Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 3. Projekt Umowy.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej wraz z formularzem ofertowym i oświadczeniem

Projekt umowy

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-08-19 11:02:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-08-19 11:45:05)

 
 
liczba odwiedzin: 3969092

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X