☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia na zadanie Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 165331-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świeszyno
Przedmiotem zamówienia jest budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice - zadanie nr 1 oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino zadanie nr 2. Miejsce realizacji: Zadanie nr 1 -...
Termin składania ofert: 2016-08-12


Numer ogłoszenia: 178935 - 2016; data zamieszczenia: 11.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 165331 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, fax. 94 31 61 491.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice - zadanie nr 1 oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino zadanie nr 2. Miejsce realizacji: Zadanie nr 1 - Działki nr 33, 65, 108 w Niekłonicach, obręb Niekłonice, gmina Świeszyno. Zadanie nr 2 - Działka nr 16/89 w m. Strzekęcino, obręb Strzekęcino, gmina Świeszyno. Zakres przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Niekłonice w ilości 73 pkt. opraw LED zamontowanych na 66szt. słupach, kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane montowane na fundamencie, 8m z wysięgnikiem1/1,5m. Przy drogach gminnych słupy 7m z wysięgnikiem 1/1m. Oprawy LED o następujących parametrach: moc 58W, strumień świetlny oprawy 6375lm, strumień świetny lampy 7500lm. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: linia kablowa oświetleniowa, wykopy rowu kablowego, przepych pod drogą, posadowienie słupów oświetleniowych, montaż opraw z podnośnika montażowego, ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Projekt oświetlenia dróg w miejscowości Niekłonice został wykonany w kwietniu 2015r. i zakładał wybudowanie instalacji oświetleniowej przed przebudową drogi. Natomiast w między czasie została wykonana przebudowa drogi powiatowej asfaltowej oraz wybudowane zostały chodniki i zatoczki autobusowe. W przypadku kolizji lamp lub kabli np. z wykonanym chodnikiem, jezdnią, zatoczką autobusową na etapie wykonawstwa należy w ramach zmiany nieistotnej przesunąć projektowane lampy i kable tak, aby nie kolidowały z przebudowanymi elementami drogi w uzgodnieniu z Zamawiającym, Powiatowym Zarządem Dróg i uzyskać akceptację projektanta. Ponadto należy przyjąć dodatkowo w stosunku do projektu ok. 80m ułożenia kabli metodą bezwykopową w rurze ochronnej - przy budynku nr 20 - ze względu na przyleganie chodnika do ściany budynku. Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Należy wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie z siedzibą w Manowie o zajęcie pasa drogowego. Koszt zajęcia pasa drogowego ponosi wykonawca robót. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/15/007716 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej podpisane przez osobę upoważnioną. Zadanie nr 2 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Strzekęcino w ilości 8 pkt. opraw ZSD70 z lampami sodowymi 70W, zamontowanych na 8szt. słupach, kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane 6m, montowane na fundamencie. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: linia kablowa oświetleniowa, wykopy rowu kablowego, przepych pod drogą, posadowienie słupów oświetleniowych, montaż opraw z podnośnika montażowego, ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/15/045056wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej podpisane przez osobę upoważnioną. W projekcie zaprojektowano oprawy typu LED, natomiast Zamawiający wymaga zamontowania opraw ZSD70 z lampami sodowymi 70W. W projekcie zaprojektowanych jest 14 opraw z lampami, natomiast Zamawiający wymaga wykonania i zamontowania 8 szt. opraw z lampami - pokazano na załączniku nr 9 Pozostałe elementy należy wykonać zgodne z projektem. Zamawiający jest w trakcie wydawania decyzji na wycinkę drzew na działce nr 16/89 w m. Strzekęcino. W przypadku przedłużającego się okresu wydawania decyzji Zamawiający przewiduje podpisanie Aneksu zmieniającego termin wykonania zadania nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 10 dla zadania nr 1, nr 11 dla zadania nr 2..
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice - zadanie nr 1 oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino zadanie nr 2. Miejsce realizacji: Zadanie nr 1 - Działki nr 33, 65, 108 w Niekłonicach, obręb Niekłonice, gmina Świeszyno. Zadanie nr 2 - Działka nr 16/89 w m. Strzekęcino, obręb Strzekęcino, gmina Świeszyno. Zakres przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Niekłonice w ilości 73 pkt. opraw LED zamontowanych na 66szt. słupach, kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane montowane na fundamencie, 8m z wysięgnikiem1/1,5m. Przy drogach gminnych słupy 7m z wysięgnikiem 1/1m. Oprawy LED o następujących parametrach: moc 58W, strumień świetlny oprawy 6375lm, strumień świetny lampy 7500lm. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: linia kablowa oświetleniowa, wykopy rowu kablowego, przepych pod drogą, posadowienie słupów oświetleniowych, montaż opraw z podnośnika montażowego, ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Projekt oświetlenia dróg w miejscowości Niekłonice został wykonany w kwietniu 2015r. i zakładał wybudowanie instalacji oświetleniowej przed przebudową drogi. Natomiast w między czasie została wykonana przebudowa drogi powiatowej asfaltowej oraz wybudowane zostały chodniki i zatoczki autobusowe. W przypadku kolizji lamp lub kabli np. z wykonanym chodnikiem, jezdnią, zatoczką autobusową na etapie wykonawstwa należy w ramach zmiany nieistotnej przesunąć projektowane lampy i kable tak, aby nie kolidowały z przebudowanymi elementami drogi w uzgodnieniu z Zamawiającym, Powiatowym Zarządem Dróg i uzyskać akceptację projektanta. Ponadto należy przyjąć do wykonania dodatkowo metodą bezwykopową ok. 100 m pod wjazdami, gdzie wcześniej były przewidziane przepusty. Dodatkowo należy wykonać ok. 200m przecisku sterowanego. Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Należy wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie z siedzibą w Manowie o zajęcie pasa drogowego. Koszt zajęcia pasa drogowego ponosi wykonawca robót. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/15/007716 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej podpisane przez osobę upoważnioną. Zadanie nr 2 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Strzekęcino w ilości 8 pkt. opraw ZSD70 z lampami sodowymi 70W, zamontowanych na 8szt. słupach, kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane 6m, montowane na fundamencie. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: linia kablowa oświetleniowa, wykopy rowu kablowego, przepych pod drogą, posadowienie słupów oświetleniowych, montaż opraw z podnośnika montażowego, ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/15/045056wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej podpisane przez osobę upoważnioną. W projekcie zaprojektowano oprawy typu LED, natomiast Zamawiający wymaga zamontowania opraw ZSD70 z lampami sodowymi 70W. W projekcie zaprojektowanych jest 14 opraw z lampami, natomiast Zamawiający wymaga wykonania i zamontowania 8 szt. opraw z lampami - pokazano na załączniku nr 9 Pozostałe elementy należy wykonać zgodne z projektem. Zamawiający jest w trakcie wydawania decyzji na wycinkę drzew na działce nr 16/89 w m. Strzekęcino. W przypadku przedłużającego się okresu wydawania decyzji Zamawiający przewiduje podpisanie Aneksu zmieniającego termin wykonania zadania nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 10 dla zadania nr 1, nr 11 dla zadania nr 2..

Załącznik:

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia - pdf

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-08-11 10:00:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-08-11 10:04:07)

 
 
liczba odwiedzin: 3960023

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X