☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Remont świetlicy wiejskiej w Niekłonicach i Strzekęcinie

RIG.271.186.2016.EZS                                             Świeszyno, dnia 27 lipca 2016r

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Remont świetlicy wiejskiej w Niekłonicach i Strzekęcinie”

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej
w Niekłonicach określonego w zapytaniu ofertowym, jako Zadanie nr 1

oraz wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Strzekęcinie określonego
w zapytaniu ofertowym, jako Zadanie nr 2

 

Zadanie nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – remont świetlicy w Niekłonicach

Zakres prac obejmuje wykonanie:

1. Wymiana drzwi wejściowych, zewnętrznych (demontaż starych drzwi i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych laminowanych, ocieplonych) wraz z obróbką wokół drzwi, min. uzupełnienie ubytków i pomalowanie – 1szt.

Parametry drzwi:

 • grubość skrzydła – 54mm, skrzydło laminowane
 • wypełnienie skrzydła – pianka poliuretanowa bezfreonowa
 • tłoczenie – głębokie
 • skrzydło wykonane w wersji przylgowej
 • materiał – blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
 • ościeżnica wykonane z blachy stalowej laminowanej o gr. 1,5mm
 • zawiasy wzmocnione regulowane 3 szt.
 • bolce antywyważeniowe – 6szt.
 • system podwójnych uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
 • zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 5
 • klamka
 • próg ze stali nierdzewnej

Wzór drzwi zewnętrznych do zamontowania – załącznik nr 1

2.  Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą i klamką wraz z obróbką wokół drzwi, min. uzupełnienie ubytków i pomalowanie – 2szt. (demontaż starych drzwi)

Parametry drzwi:

 • konstrukcja: skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe, ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami MDF, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”
 • wykończenie: płyta HDF pokryta okleina CPL, krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT lub STANDARD CPL
 • okucia: dwa zawiasy czopowe wkręcane w skrzydle przylgowym lub trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym, zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym, na klucz

KOLOR : jasna akacja lub sanremo greko

Wzór drzwi wewnętrznych do zamontowania – załącznik nr 2

3.  wymiana okna w przedsionku o wym. 86x140cm – do zastosowania okno PVC, rozwieralno-uchylne

4. Wykonanie zadaszenia na wejściem do świetlicy – z poliwęglanu – wzór – załącznik nr 3

Zamawiający wymaga przed realizacją remontu przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu i Radzie sołeckiej rodzaju drzwi i koloru. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag. Wykonawca nie ma prawa zamontowania okien i drzwi bez wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym i Radą sołecką wzoru, rodzaju i kolorystyki.

Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem remontu do wykonania pomiarów okien i drzwi. 

 

Zadanie nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – remont świetlicy w Strzekęcinie

 

Zakres prac obejmuję wykonanie:

1.  Wymiana drzwi wejściowych , zewnętrznych  (demontaż starych drzwi i wstawienie nowych) wraz z obróbką wokół drzwi, min. uzupełnienie ubytków i pomalowanie. Należy zastosować drzwi zewnętrzne  ocieplone dwuskrzydłowe – 1 szt. – wymiar „80” + „40”

Parametry drzwi:

 • grubość skrzydła – 54mm, skrzydło laminowane
 • wypełnienie skrzydła – pianka poliuretanowa bezfreonowa
 • tłoczenie – głębokie
 • skrzydło wykonane w wersji przylgowej
 • dwa skrzydła otwierane
 • materiał – blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
 • ościeżnica wykonane z blachy stalowej laminowanej o gr. 1,5mm
 • zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
 • bolceantywyważeniowe
 • system podwójnych uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
 • zamek podstawowy wielopunktowy  klasy 4
 • zamek dodatkowy klasy 4
 • klamka
 • próg ze stali nierdzewnej

Wzór drzwi zewnętrznych do zamontowania – załącznik nr 1a

2.  Wymiana drzwi wewnętrznych – 2 szt. – otwór 110 i otwór 90 (demontaż starych drzwi)

Parametry drzwi:

 • konstrukcja: skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe, ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami MDF, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”
 • wykończenie: płyta HDF pokryta okleina CPL, krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT lub STANDARD CPL
 • okucia: dwa zawiasy czopowe wkręcane w skrzydle przylgowym lub trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym, zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym, na klucz

Wzór drzwi wewnętrznych do zamontowania – załącznik nr 2a

 

3. Wykonanie  kabli elektrycznych od tablicy rozdzielczej do sali komputerowej oraz przygotowanie instalacji do podłączenia 6 szt. komputerów. Instalacja podtynkowa, dł. ok. 25m

4. Demontaż poręczy stalowej i zamontowanie nowej poręczy, L=2,3m oraz montaż nowej poręczy na ścianie, L=2m.  Poręcze stalowe.

5. Wykonanie wylewki  i ułożenie płytek gresowych oraz skucie istniejących płytek

Skucie starych płytek w korytarzu oraz w sali komputerowej oraz wykonanie wylewki ok. 5cm  i ułożenie płytek podłogowych gresowych – kolorystykę i rodzaj płytek dostosować do istniejących płytek w sali świetlicy, Pow. ok. 16m2.

6. Malowanie z przygotowaniem podłoża: korytarza oraz sali świetlicy farbą łatwozmywalną , pow. ok. 130m2

7. Malowanie z przygotowaniem podłoża:  sufitu w korytarzu i sali świetlicy farbą białą, pow. ok. 75m2

8. Malowanie  farbą żywiczną – zejście do kuchni i toalet, pow. ok. 5m2

9. Montaż  zabezpieczeń narożników ścian przed zabrudzeniami i zniszczeniami – 7 szt. (wys. do 2m)

Narożnik systemowy do ochrony naroży ścian o kącie wewnętrznym 90 stopni oraz szerokości ramion 76x76mm. Wykonany z żywicy akrylowo-winylowej PVC grubości 2mm, mocowany na profilu winylowym ciągłym o grubości 1.8mm. Systemowe zakończenia dolne i górne zapobiegające przesuwaniu się pokrywy winylowej. Na krawędzi wyposażony w ciągły amortyzator wykonany z żywicy akrylowo-winylowej, zapewniający wysoką odporność mechaniczną dzięki możliwości pochłaniania energii uderzenia.

10. Montaż odbojnic (osłony przeciwuderzeniowej) w sali świetlicy, ok. L=10mb.

Osłony przeciwuderzeniowe systemowe z zaokrąglonymi zakończeniami oraz zwężaną górną krawędzią, zapobiegającą osadzaniu się kurzu. Wykonane z żywicy akrylowo-winylowej PVC grubości 2mm, mocowane na uchwytach aluminiowych grubości 2mm i szerokości 50 mm. Ciągły amortyzator szerokości 100mm grubości 2mm zapewnia wysoką - podwójną odporność na uderzenia. W zestawie łączniki zewnętrzne i wewnętrzne zachowujące ciągłość odbojnicy. Mocowanie uchwytów do ściany co 30cm. Szerokość odbojnicy to 200mm, a grubość 27mm. Odbojnice winny posiadać posiadają atest higieniczny, testy odporności mechanicznej i chemicznej, oraz certyfikat trudnopalności.

11. Montaż parapetu w korytarzu, ok. L=115cm.

Do zapytania załączono rzut świetlicy w Strzekęcinie – załącznik nr 3a

Zamawiający wymaga przed realizacją remontu przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu i Radzie sołeckiej rodzaju drzwi i koloru oraz przedstawienia planowanej kolorystyki ścian, odbojnic i narożników . Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag. Wykonawca nie ma prawa zamontowania w/w elementów bez wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym i Radą sołecką wzoru, rodzaju i kolorystyki .

Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem remontu do wykonania pomiarów montowanych elementów.  

 

Wykonawca udzieli min.36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty tylko na jedno zadanie. Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 stanowią łącznie przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.09.2016r.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) – 100 %,

 

                                   cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

                                                        cena badanej oferty 

 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia 5 sierpnia 2016r. godz. 11:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.
 • pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
   76-024 Świeszyno
 1. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2016r. godz. 11:15.

 

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

 1. Warunki płatności;

Zamawiający wymaga wystawienia dwóch faktur dla każdego zadania oddzielnie.

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół odbioru dla każdego zadania oddzielnie. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury.

 

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120, Ewa Zinowska –Suska- inspektor ds. Inwestycji i Drogownictwa tel - 94 3160139

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

 1. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
 2. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
 3. Termin związania ofertą – 30 dni.
 4. Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego

 

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik do formularza ofertowego

Załączniki:

Zapytanie ofertowe doc

Świetlica Niekłonice - załącznik nr 1,2,3

Świetlica Strzekęcino - załącznik nr 1a,2a,3a

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-07-27 16:18:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-07-27 16:27:02)

 
 
liczba odwiedzin: 3960027

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X