☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na pytania oraz przedłużenie terminu składania ofert dla zadania pn:"Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonice, gmina Świeszyno".

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ”Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonice,
gmina Świeszyno.”

 

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004– Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej:

PYTANIE 1

„Jakim materiałem ma być wypełniony filtr pod płytami ażurowymi?”

Odpowiedź:

Filtr pod płytami ażurowymi ma być wypełniony grysem 16 - 31,5 mm.

 

PYTANIE 2

„Czy Zamawiający dopuszcza montaż płyt ażurowych o wym. 60x40x10 cm w miejsce płyt 50x50x10 KARO?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza płyty ażurowe 60x40x10 cm z zastrzeżeniem, że ogólna szerokość jezdni nie zostanie zmieniona (np. z jednej strony jezdni 60 cm, z drugiej strony 40 cm). Wskazane jest wykonanie ułożenia płyt ażurowych formatu 50x50x10 cm, o dowolnym kształcie (Karo, Logo itp.).

 

PYTANIE 3

Na dz. nr 160/13 przy dz. nr 160/69 i 160/21 (wysokość posesji nr 27, 28, 31 przy ul. Jagodowej) występuje ewidentna niecka w terenie co będzie przyczyniało się do gromadzenie i postoju wody opadowej  na ww. działkach.

Odpowiedź:

Zaprojektowano odwodnienie wzdłuż jezdni, poprzez wprowadzenie odwodnienia wgłębnego wzdłuż wszystkich ulic. W miejscach najniższych należy wykonać studnie chłonne (doły chłonne) w ilości 16 sztuk . (wg załączonego rysunku).

 

PYTANIE 4

Nachylenie terenu w stronę przepompowni ścieków (na wysokości dz. nr 160/13 przy dz. nr 160/66), będzie prowadziło do zbierania się wody na terenie przepompowni ścieków.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu 3.

 

PYTANIE 5

„Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę część zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć dla Podwykonawców, w przypadku, gdy Wykonawca nie powołuje się na zasoby innego podmiotu? Zaznaczamy, iż Załącznik Nr 6 dołączony do dokumentacji przetargowej jednoznacznie wskazuje na podanie nazwy Podwykonawcy. Prosimy o odpowiednie dostosowanie załącznika wg wymogów PzP.”

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę część zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom w przypadku, gdy Wykonawca nie powołuje się na zasoby innego podmiotu.

 

PYTANIE 6

„Czy stosownie do Art.30 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?”

Odpowiedź:

Nie, gdyż zgodnie z ustawą o normalizacji żadne normy nie są obowiązujące powszechnie, a zamawiający wymaga stosowania norm wskazanych w SIWZ i załącznikach.

 

PYTANIE 7

„Czy Zamawiający wymaga dołączeniu do oferty kosztorysu ofertowego?”

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego do oferty.

 

PYTANIE 8

„Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określeniu zryczałtowanej ceny?”

Odpowiedź:

Zamawiający interpretuje POMOC przedmiaru przy określeniu zryczałtowanej ceny tylko w takim sensie, aby cena ofertowa obejmowała cały zakres przedmiotu umowy z uwzględnieniem wyłączenie możliwości dokonania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w oparciu o art. 632 Kc.

 

PYTANIE 9

„W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?”

Odpowiedź:

Odpowiedzi po pytaniu 12.

 

PYTANIE 10

„W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?”

Odpowiedź:

Odpowiedzi po pytaniu 12.

 

PYTANIE 11

„W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość Przedmiaru?”

Odpowiedź:

Odpowiedzi po pytaniu 12.

 

PYTANIE 12

„Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?”

Odpowiedzi na pytania 9-12:

Przedmiar ma umożliwić oferentom ocenę zakresu zamówienia, jednak podstawą dla szacowania ceny ofertowej jest projekt budowlany. Kalkulacja ceny ofertowej musi stanowić podstawę do ceny ryczałtowej za wykonanie zamówienia zgodnie z projektem budowlanym przy założeniu, iż możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego została przez strony wyłączona.

 

PYTANIE 13

„Płyty ażurowe zgodnie z założeniami projektu i poz.16 przedmiaru robót należy wypełnić grysem. Prosimy o podanie jakiej frakcji uziarnienia grysu zastosować?”

Odpowiedź:

Należy zastosować grys 16-31,5mm.

 

PYTANIE 14

„Pod płytami ażurowymi zgodnie z projektem należy wykonać filtr mineralny gr. 70 cm. Prosimy o podanie z jakiego materiału należy wykonać filtr mineralny?”

Odpowiedź:

Filtr mineralny należy wykonać z pospółki.

 

PYTANIE 15

„W części rysunkowej projektu krawężnik bet. 15x30x100 należy wykonać na ławie betonowej z betonu C12/15 zaś w przedmiarze robót (poz.27) i w opisie technicznym występuje ława betonowa z betonu C8/10. Prosimy sprecyzowanie z jakiej klasy beton należy wykonać ławy betonowe pod krawężniki?”

Odpowiedź:

Ławę betonową należy wykonać z betonu C8/10.

 

PYTANIE 16

„W szczególe konstrukcji jezdni ul. Jagodowej i ul. Truskawkowej jest podana warstwa pospółki gr. 25cm zaś w opisie technicznym i w przekroju normalnym jest w-wa odsączająca z pospółki gr. 30cm. Prosimy o podanie jaką grubość pospółki należy zastosować w konstrukcji jezdni ul. Jagodowej i ul. Truskawkowej?”

Odpowiedź:

Należy zastosować grubość warstwy odsączającej 30cm.

 

PYTANIE 17

„W szczególe konstrukcji jezdni ul. Brzoskwiniowej jest podana warstwa pospółki gr. 50cm zaś w przekroju normalnym jest w-wa z pospółki gr. 40cm natomiast w opisie technicznym jest że na odcinku 0+070 – 0+110 gr. pospółki jest równa 50cm, a na pozostałych odcinkach jest gr. 40cm. Z przedmiaru robót wynika że na całym odcinku w-wa pospółki jest gr.40cm. Prosimy o podanie jaką grubość pospółki należy zastosować w konstrukcji jezdni ul. Brzoskwiniowej?”

Odpowiedź:

Na odcinku 0+070 do 0+110 – gr. pospółki jest równa 50cm, natomiast na pozostałych - 40cm.

  

PYTANIE 18

„W nazwie zadania jest mowa o infrastrukturze towarzyszącej . Ponieważ na stronie internetowej oprócz dokumentacji branży drogowej nie zamieszczono dokumentacji innych branż (tj. nr budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kolizji elektrycznych). Prosimy o wskazanie czego dotyczy zapis infrastruktura towarzysząca?”

Odpowiedź:

Infrastruktura towarzysząca to między innymi oznakowanie, czy studnie chłonne (doły chłonne).

 

 PYTANIE 19

„Czy w związku z realizacja dróg będzie zachodziła konieczność przełożenia lamp oświetleniowych ?”

Odpowiedź:

Lampa oświetlenia ulicznego postawiona na dz. nr 160/27 w sąsiedztwie dz. nr 160/25  (tył posesji ul. Jagodowa 39) jest odsunięta od planowanej drogi, wobec powyższego trzeba skalkulować w cenie oferty przesuniecie tego punktu świetlnego do krawędzi planowanej drogi.

 

  PYTANIE 20

„Czy kosztorys ofertowy uproszczony należy dołączyć do oferty?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 7.

 

  PYTANIE 21

„Projekt organizacji ruchu podaje ustawienie słupków stalowych do znaków o średnicy fi 60mm, SST natomiast podaje średnicę 70mm. Jaką średnicę słupków należy przyjąć do wyceny?”

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć średnicę 70mm.

 

PYTANIE 22

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na opaskę ażurową powszechnie używane płyty ażurowe MEBY o wymiarach 60x40, a nie jak w przedmiarze 50x50 płyty KARO.”

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 2.

 

PYTANIE 23

„Opis projektu podaje konstrukcję na ul. Truskawkową i Jagodową – warstwa odsączająca z pospółki gr. 30cm, na rysunku szczegółu konstrukcyjnego podano grubość 25cm, przedmiar podaje grubość 30cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości pospółki w ul. Jagodowej i Truskawkowej.”

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 16.

 

PYTANIE 24

„Na rysunku szczegółu konstrukcyjnego ul. Brzoskwiniowej – warstwa odsączająca z pospółki wynosi gr. 50cm, natomiast przedmiar podaje grubość 40cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić zgodnie z opisem tj. grubość 40cm, a na odcinku 0+70 – 0+110 grubość 50cm?”

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 17.

 

PYTANIE 25

„Prosimy o potwierdzenie, że filtr mineralny to warstwa pospółki gr. 70cm”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

UWAGA:

Zamawiający działając w trybie art.38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r.poz.2164), informuje o zmianie terminu składania ofert z dnia 21.06.2016r., na dzień 28.06.2016r.. Godzina pozostaje bez zmian: składanie ofert godz. 11:00, otwarcie godz.11:15.

Odpowiedzi na kolejne pytania zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Załączniki:

1. Szczegóły konstrukcyjne - studnia chłonna.

2.Plan sytuacyjny po odpowiedziach na pytania.

3. ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.


 
 
liczba odwiedzin: 3678974

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X