☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Świeszyno.

RIG.271.153.02.2016 WR                                            

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający   Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Świeszyno.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje usługi związane z wykonywaniem obowiązkowych przeglądów okresowych budynków znajdujących się w zarządzie Gminy Świeszyno. Przeglądy należy przeprowadzić zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Z wykonanych przeglądów należy sporządzić protokoły (min.1egz. dla każdego z obiektów w wersji papierowej oraz elektronicznej - w wersji edytowalnej i pdf.) z uwzględnieniem wszystkich informacji wymaganych prawem budowlanym.

Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku, winna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli.

Przeglądy należy przeprowadzić w obecności pracownika Gminy Świeszyno w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przeprowadzenie przeglądów w innych dniach,czy godzinach jest możliwe w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.

 

 1. Przedmiotem zamówienia został podzielony na następujące części:
 1. wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania elementów budynków, budowli, placów zabaw i instalacji narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania, zgodnie z ustawą prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) art.62 ust 1 pkt.1a– część I.
 2. czyszczenia oraz wykonania rocznego przeglądu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z art.62, ust.1 pkt.1c – część II.
 3. wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej  w zakresie zgodnym z prawem budowlanym art.62 ust 1 pkt. 2 – część III;
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną część lub wszystkie części,
  2. Usługi będą wykonywane na terenie i w obiektach  czynnych, w związku
   zczym należy przestrzegać porządku i zasad współżycia  społecznego.
  3. Szczegółowy wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia dla poszczególnych części stanowią załączniki nr 1 do 3.
 1. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2016r.
 2. Kryterium wyboru oferty:

Cena -  100%

                                      cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

                                                                       cena badanej oferty 

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

    Oferty należy złożyć do dnia 31.05.2016 r. godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta
 • pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

 

UWAGA:

W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną lub faxem należy dostarczyć oryginalną ofertę do dnia składania ofert. Nieoryginalne oferty  oraz propozycje cenowe złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane podczas oceny ofert.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

       

 1. Warunki płatności;

Płatność dokonywana będzie w częściach, za wykonanie całej części przedmiotu zamówienia zgodnej z pkt.2.1. Podstawą do odbioru będzie dostarczenie do siedziby Zamawiającego kompletu protokołów z dokonanych przeglądów obiektów objętych częścią zamówienia. Płatność nastąpi w terminie do21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury na podstawie protokółu odbioru.

 

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Beata Wojciechowska – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Całość usługi objętej zamówieniem musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie , a w szczególności z ustawą prawo budowlane.
  3. Zamawiający udostępni  posiadane dokumenty dotyczące poszczególnych obiektów, pomocne przy przeprowadzaniu przedmiotowej usługi.
  4. Przedmiot zamówienia musi być wykonany przez osobę uprawnioną, zgodnie z art. 62 ust.4, 5 i 6.
  5. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia
  6. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  7. Termin związania ofertą – 30 dni.
  8. Wykaz obowiązków Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.
 2. Formularz Cenowy dla części odpowiedniej dla oferty, zgodny z odpowiednim załącznikiem nr 1,2 lub 3.
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 4. Uprawnienia zgodnie z art. 62 ust.4, 5 i 6 w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w wersji pdf.

Zapytanie ofertowe w wersji docx.

Załącznik nr 1 - Przeglądy budowlane.

Załącznik nr 2 - Przeglądy kominiarskie.

Załącznik nr 3 - Przeglądy elektryczne.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-05-24 12:38:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-05-24 12:53:57)

 
 
liczba odwiedzin: 3959930

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X