☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykonanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją projektową dla zadania inwestycyjnego pn: "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.


Świeszyno: Wykonanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją projektową dla zadania inwestycyjnego pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
Numer ogłoszenia: 88088 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno , Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją projektową dla zadania inwestycyjnego pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna, rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja, oznaczająca przedsięwzięcia wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, które ma na celu zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, rocznego zapotrzebowania na energię końcową lub rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku. Kompleksowość modernizacji ma obejmować swoim zakresem wszystkie opłacalne pod względem ekologicznym i ekonomicznym działania wymienione w Programach operacyjnych współfinansowanych ze środków UE. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie audytów energetycznych zawierających audyt energetyczny budynku, audyt źródła ciepła oraz audyt oświetlenia wraz z pełnobranżową dokumentacją projektowo - kosztorysową.

Zakres zamówienia:

1. Audyty energetyczne wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r., w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346 z późn. zm.) - 3 szt. Audyty energetyczne zawierające audyt energetyczny budynku, audyt źródła ciepła, audyt oświetlenia oraz dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o której mowa powyżej, powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 2.5. MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

2.Projekt budowlany sporządzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z póź. zm.) zaopatrzony w oświadczenie o kompletności i dokonane uzgodnienia, w tym m. in. w zakresie sanitarno - epidemiologicznym, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy - 6 egz. (2egz. dla Starostwa Powiatowego + 4egz. dla Zamawiającego, w tym 2egz. z oryginalnymi pieczątkami organów wydających pozwolenie na budowę).

3.Projekt wykonawczy dla każdej z branż - 4 egz.

4.Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z póź. zm.) - 3 egz.

5.Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) - 3 egz.

6.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z póź. zm.) - 2 egz.

7.Pozyskanie przez projektanta mapy do celów projektowych.

8.Dostarczenie mapy do celów projektowych w formacie dxf. lub dwg. - 1 egz.

9.Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej oraz audytu wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia zapisanej w formacie dającym się odczytać przy wykorzystaniu komputera wyposażonego w podstawowe i standardowe oprogramowanie.

10.Złożenie w Starostwie Powiatowym w Koszalinie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (w imieniu Zamawiającego) lub zgłoszenia robót, dla każdego obiektu oddzielnie.

11.Trzy-krotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Gminę Świeszyno.

12.Odpowiadanie na pytania dot. dokumentacji projektowej zadawane przez startujących w przetargu na roboty budowlane, w terminie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego, a umożliwiającym udzielenie odpowiedzi zgodnie z terminem wskazanym w Prawie zamówień publicznych.

13.Przekazywanie na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji o stanie zaawansowania prac.

14.Uczestniczenie w spotkaniach konsultacyjnych z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli lokalnej społeczności - w tym Rady Sołeckiej i Radnych Gminy Świeszyno.

15.Przed złożeniem dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę należy uzyskać akceptację Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji i wniesieniu uwag przez Zamawiającego należy wprowadzić uwagi do dokumentacji i ponownie złożyć do akceptacji do Zamawiającego.

16.Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z art.20 Prawo budowlane - 3 pobyty na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego.

17.Dla całości opracowania przygotowanie materiałów oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień spoczywa na projektancie, m. in. decyzji o warunkach zabydowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunków technicznych przyłączenia mediów od ich dostawców.

18.Całość opracowania w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w formacie dającym się odczytać przy wykorzystaniu komputera wyposażonego w podstawowe i standardowe oprogramowanie, zostanie złożona w Urzędzie Gminy w Świeszynie i protokolarnie przekazana.

19.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przekazanie praw autorskich do ww. dokumentacji zamawiającemu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas postępowania przetargowego na roboty budowlane i podczas realizacji.

Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

Część 1- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Niekłonicach Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Budynek świetlicy (działka nr 152 obręb Niekłonice) wybudowany przed 1945r. rozbudowany został o pomieszczenia socjalno - kuchenne. Rozbudowę zakończono protokołem odbioru z dnia 19.12.1984r. Wykonanie przyłącza gazu i kotłowni na gaz w 2013r. Remont niższej części obejmował remont podłoża, posadzki wykonanie łazienek, kuchni, wentylacji w 2010r. Powierzchnia zabudowy 170 m2, dach pokryty papą, 4 przewody wentylacyjne i 1 spalinowy.

Część 2 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dunowie Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Budynek (działka nr 61/1 obręb 0073 Dunowo) wybudowany przed 1945r. o powierzchni zabudowy 277,62 m2 Wykonany w technologii tradycyjnej, pokryty dachem z blachodachówki.

Część 3 - Świetlica wiejska oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedalinie Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Powierzchnia zabudowy 270 m2, powierzchnia użytkowa 238 m2, kubatura 1120 m3, fundamenty z betonu żwirowego, ściany z cegły ceramicznej, stropy żelbetowe, stropodach, pokrycie papą. Ilość kondygnacji nadz. 1. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, gazową, odgromową i telefoniczną.

Część 4 - Szkoła Podstawowa w Dunowie Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Długość budynku 30,56 m, szerokość budynku 10,02 m, wysokość budynku 6,72 m, powierzchnia zabudowy 306 m2, powierzchnia użytkowa 480,33 m2, ilość kondygnacji 2. Fundamenty żelbetowe, ściany murowane, stropy żelbetowe, stropodach żelbetowy, schody żelbetowe. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłe wody, odgromową i telewizyjną.

Część 5 - Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Powierzchnia zabudowy 640 m2, powierzchnia użytkowa 843 m2, kubatura 4558 m3, fundamenty z betonu żwirowego, ściany z cegły ceramicznej, stropy żelbetowe, stropodach, pokrycie papą, schody żelbetowe. Ilość kondyganacji nadz. 2 , podz. 1 Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, odgromową i telewizyjną.

Część 6 - Przedszkole gminne w Świeszynie Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Powierzchnia zabudowy 454 m2, powierzchnia użytkowa 334 m2, kubatura 2255 m3, Ilość kondygnacji nadz. 1 , podz. 1, fundamenty z betonu żwirowego, ściany z cegły ceramicznej, stropy żelbetowe, stropodach, pokrycie papą, schody żelbetowe. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną, gazową i odgromową..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPZP - do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy powinni przedstawić wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1. Za główną usługę Zamawiający uzna usługę polegającą na opracowaniu min. 1 dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem wykonanie termomodernizacji budynku (min. 2 kondygnacje), dla których uzyskano prawomocną / ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz 1 audyt energetyczny obiektu użyteczności publicznej - załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna dysponowanie Zespołem Projektowym składającym się z osób posiadających doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj. co najmniej: 1projektant branży architektonicznej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, 1 osoba, która będzie pełnić funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji bez ograniczeń, 1 osoba, która będzie pełnić funkcję projektanta branży energetycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez poszczególne osoby wchodzące w skład Zespołu Projektowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 4 do SIWZ Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za główną usługę Zamawiający uzna usługę polegającą na opracowaniu min. 1 dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem wykonanie termomodernizacji budynku (min. 2 kondygnacje), dla których uzyskano prawomocną / ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz 1 audyt energetyczny obiektu użyteczności publicznej - załącznik nr 3 do SIWZ.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Informacja o podwykonawcach - załącznik nr 8 do SIWZ. 2.W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być dołączone dla podmiotu wiodącego - lidera, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców (podmiotów występujących wspólnie) - złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym - liderem. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego lub ekonomicznego na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy) o treści zgodnej z wskazaną w załączniku nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: a)zmiany zakresu umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - również obniżenia Wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), b)zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy, c)zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych podyktowanych programami dofinansowania z różnych źródeł, d)zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT, e)zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy w przypadku ograniczeń budżetowych jednostki lub w razie odstąpienia od realizacji części umowy, w takim przypadku Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie tylko za Wykonaną część umowy, f)zmiany terminu wykonani przedmiotu zamówienia ze względu na działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia takie jak np.: wojna, pożar, powódź, epidemia itp. g)zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana zdarzeniami niezależnymi od wykonawcy np. opóźnienia w uzyskaniu dokumentów, decyzji, opinii, uzgodnień. Zmian postanowień umowy następują w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.swieszyno.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świeszyno Świeszyno 71 76-024 Świeszyno, pok.nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Świeszyno Świeszyno 71 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Niekłonicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Budynek świetlicy (działka nr 152 obręb Niekłonice) wybudowany przed 1945r. rozbudowany został o pomieszczenia socjalno - kuchenne. Rozbudowę zakończono protokołem odbioru z dnia 19.12.1984r. Wykonanie przyłącza gazu i kotłowni na gaz w 2013r. Remont niższej części obejmował remont podłoża, posadzki wykonanie łazienek, kuchni, wentylacji w 2010r. Powierzchnia zabudowy 170 m2, dach pokryty papą, 4 przewody wentylacyjne i 1 spalinowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin wykonania - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dunowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Budynek (działka nr 61/1 obręb 0073 Dunowo) wybudowany przed 1945r. o powierzchni zabudowy 277,62 m2 Wykonany w technologii tradycyjnej, pokryty dachem z blachodachówki..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin wykonania - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świetlica wiejska oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedalinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Powierzchnia zabudowy 270 m2, powierzchnia użytkowa 238 m2, kubatura 1120 m3, fundamenty z betonu żwirowego, ściany z cegły ceramicznej, stropy żelbetowe, stropodach, pokrycie papą. Ilość kondygnacji nadz. 1. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, gazową, odgromową i telefoniczną..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin wykonania - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Dunowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Długość budynku 30,56 m, szerokość budynku 10,02 m, wysokość budynku 6,72 m, powierzchnia zabudowy 306 m2, powierzchnia użytkowa 480,33 m2, ilość kondygnacji 2. Fundamenty żelbetowe, ściany murowane, stropy żelbetowe, stropodach żelbetowy, schody żelbetowe. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłe wody, odgromową i telewizyjną..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin wykonania - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Powierzchnia zabudowy 640 m2, powierzchnia użytkowa 843 m2, kubatura 4558 m3, fundamenty z betonu żwirowego, ściany z cegły ceramicznej, stropy żelbetowe, stropodach, pokrycie papą, schody żelbetowe. Ilość kondyganacji nadz. 2 , podz. 1 Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, odgromową i telewizyjną..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin wykonania - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Przedszkole gminne w Świeszynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Powierzchnia zabudowy 454 m2, powierzchnia użytkowa 334 m2, kubatura 2255 m3, Ilość kondyganacji nadz. 1 , podz. 1, fundamenty z betonu żwirowego, ściany z cegły ceramicznej, stropy żelbetowe, stropodach, pokrycie papą, schody żelbetowe. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną, gazową i odgromową..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2016.

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-04-14 09:14:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-04-14 09:21:07)

 
 
liczba odwiedzin: 3969088

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X