☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Gmina Świeszyno z siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71  będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla celu realizacji wniosku oraz wypełnienia wymogów określonych przepisami prawa.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@swieszyno.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na administratorze danych.

W związku z powyższym:

  1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  3. Podanie danych w celu realizacji rozpatrzenia wniosku jest obowiązkowe i wynika z Art.6m. Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz.1399 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/49/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 maja 2015r. – w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków      – Druk do pobrania

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty skarbowej

Miejsce i termin złożenia:

Urząd Gminy Świeszyno - Biuro Obsługi Interesanta 

w godzinach:

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek – Piątek od 7:00 do 15:00

tel. kontaktowy: (094) 31-60-126

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz.888.)

Wniosek składa się w celu wpisania do ewidencji gminnej zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021, poz.888.)

Wytworzył:
Eliza Chodanowicz
Udostępnił:
Jan Szostak
(2016-03-15 09:49:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Król
(2022-03-25 11:27:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1356111