☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

wydanie opinii w sprawie możliwości przyłączenia do sieci komunalnych

Wydanie opinii w sprawie możliwości przyłączenia do sieci komunalnych

Gmina Świeszyno z siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71  będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla celu realizacji wniosku oraz wypełnienia wymogów określonych przepisami prawa.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@swieszyno.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na administratorze danych.

W związku z powyższym:

  1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  3. Podanie danych w celu realizacji rozpatrzenia wniosku jest obowiązkowe i wynika z Art.6m. Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz.1399 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/49/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 maja 2015r. – w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

Osoba zainteresowana uzyskaniem zapewnienia dostawy wody lub odbioru ścieków powinna złożyć następujące dokumenty:

1) pisemny wniosek o wydanie opinii w sprawie możliwości przyłączenia do sieci komunalnych ( druk do pobrania)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Świeszyno - Biuro Obsługi Interesanta

Termin załatwienia sprawy:

Do 21 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku nieruchomości jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej.

Do 45 dni od dnia złożenia wniosku w pozostałych przypadkach.

 Jednostka odpowiedzialna:

Mirosław Szymanowski

Z-ca Kierownika RGKiM

tel. 94-3160-127

 Tryb odwoławczy:

Reklamacja na podstawie Regulaminu do Wójta Gminy Świeszyno

Rozstrzyganie sporów należy do kompetencji organu regulacyjnego tzn. Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w Koszalinie. 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- Uchwała nr XVII/96/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 października 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Świeszyno

Wytworzył:
Mirosław Szymanowski
Udostępnił:
Jan Szostak
(2016-03-15 08:53:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-09-16 12:56:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1356111