☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno".

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 tj. - zwanej dalej ustawą PZP), Zamawiający - Gmina Świeszyno niniejszym zawiadamia o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. 2015.2164) na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno”, jako ofertę najkorzystniejszą komisja przetargowa proponuje ofertę nr 3:

Pracownia Usług Projektowych Nadzorowanie, Wykonawstwo

Mariusz Kłosowski
ul. Gdańska 54, 89-604 Chojnice

Ww. oferta spełnia wymogi zamawiającego określone w SIWZ oraz otrzymała największą ilość punktów - w sumie 88,20 pkt. w kryteriach jakimi była cena za wykonanie dokumentacji (70%), cena za nadzór autorski (20%) oraz ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego (10%).

PUNKTACJA OFERT

Nr oferty

Nazwa oferenta

pkt. za cenę

pkt. za nadzór autorski

pkt. za ilość przyjazdów

suma pkt

1.

Biuro Projektowe „HORN”

52,31

20,00

10

82,31  

Mariusz Januszewski

Konikowo 77c

76-024 Świeszyno

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno –

30,55  

3,33  

5

38,88  

Usługowo- Handlowe „VITARO”

Jędrzejczyk Wojciech

ul. Gagarina 32A lok.8, 00-754 Warszawa

Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

3.

Pracownia Usług Projektowych

70,00  

8,20  

10

88,20  

Nadzorowanie, Wykonawstwo

Mariusz Kłosowski

ul. Gdańska 54, 89-604 Chojnice

Uzasadnienie wyboru:

Do dnia złożenia ofert tj. do 09.02.2016r. do godz. 12:00 złożono 3 oferty, które uzyskały następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:

 

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie. Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert.

Po dokonaniu sprawdzenia złożonych ofert zamawiający wezwał wykonawców do uzupełnienia oferty do dnia 22.02.2016r do godz. 12:00. Wezwani wykonawcy dokonali uzupełnień w terminie wskazanym przez zamawiającego, jednak jedna z uzupełnionych ofert wymagała wyjaśnienia. Wobec powyższego zamawiający w dniu 26.02.2016r. wezwał do wyjaśnień do dnia 02.03.2016r. Wykonawca złożył odpowiednie wyjaśnienia w terminie.

Po ponownym sprawdzeniu i ocenie złożonych ofert komisja przetargowa wybrała ofertę nr 3, która spełnia wymogi zamawiającego zawarte w SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów w sumie z wszystkich kryteriów podanych w SIWZ.

 

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin 09.03.2016r. godz. 9:00.

Załącznik:

Wybór oferty najkorzystniejszej.


 
 
liczba odwiedzin: 3677521

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X