☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opracowania dokumentacji:"HERBU, FLAGI, FLAGI STOLIKOWEJ, TRZECH PIECZĘCI: GMINNEJ, WÓJTA GMINY, RADY GMINY (tzw. radzieckiej), SZTANDARU, 2 ŁAŃCUCHÓW ORAZ WITACZY" z uzasadnieniem historycznym i zarysem historii gminy Świeszyno.

RIG. 271.29.2016/LŁ

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

DO KTÓREGO NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający Gmina Świeszyno 76-024 Świeszyno 71, tel. 094 31 60 120, e-mail: gmina@swieszyno.pl,

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

opracowania dokumentacji: „HERBU, FLAGI, FLAGI STOLIKOWEJ, TRZECH PIECZĘCI: GMINNEJ, WÓJTA GMINY, RADY GMINY (tzw. radzieckiej), SZTANDARU, 2 ŁAŃCUCHÓW ORAZ „WITACZY" z uzasadnieniem historycznym i zarysem historii gminy Świeszyno.

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Przeprowadzenie badań historyczno - heraldycznych zmierzających do określenia tradycji heraldycznych na terenie gminy - rody posiadające tu swoje włości, fundatorzy miejscowości, prawa królewskie, książęce, państwowe, kościelne itp.
 2. Badania w kierunku: herbu własnościowego, herbu mówionego itp.
 3. Projekty wstępne herbu, szkice, które zostaną wykorzystane jako podstawa do decyzji Gminy, co do dalszego trybu i zakresu prac przy ustalaniu herbu Gminy (szkice, które zostaną wykorzystane jako podstawa do rozmów z władzami Gminy, w którym kierunku należy iść w dalszych pracach w co najmniej 3 wariantach),
 4. Herb w wersji podstawowej, już kolorowy, z pantonem w wersji wektorowej
 5. Prace weksylologiczne – flagi, sztandar gminy
 6. Wzór pieczęci gminnej, Wójta i Rady Gminy (tzw. radzieckiej)
 7. Opracowania pod tytułem „Uzasadnienie historyczno - heraldyczne projektów symboli gminy" oraz „Zarys historii Gminy Świeszyno”
 8. Przygotowanie projektów graficznych uzgodnionych wcześniej z władzami gminy: HERBU, FLAGI, FLAGI STOLIKOWEJ, TRZECH PIECZĘCI: GMINNEJ, WÓJTA GMINY, RADY GMINY (tzw. radzieckiej), 2 ŁAŃCUCHÓW , SZTANDARU wraz z uzasadnieniem do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Komisji Heraldycznej i zarysem historii gminy Świeszyno oraz projektu WITACZY.
 9. Kwerenda w archiwach:

Archiwum Państwowe w Koszalinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum w Koszalinie,

Uzupełniająco – kwerenda w Landesarchiv Greifswald, Geheimes Staatsarchive Preusschiser Kulturbesitz w Berlinie.

10. Uzyskanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Komisji Heraldycznej pozytywnej opinii dokumentacji projektowej wraz z uzasadnieniem, a po wykonaniu przedmiotu umowy, wykonanie ostatecznych opracowań graficznych: (wersja papierowa i elektroniczna CD, DVD) HERBU, FLAGI, FLAGI STOLIKOWEJ, TRZECH PIECZĘCI: GMINNEJ, WÓJTA GMINY, RADY GMINY (tzw. radzieckiej), 2 ŁAŃCUCHÓW , SZTANDARU i projektu WITACZY.

 

Powyższy przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany w etapach:

I etap:

- przeprowadzenie badań historyczno - heraldycznych zmierzających do określenia tradycji heraldycznych na terenie gminy - rody posiadające tu swoje włości, fundatorzy miejscowości, prawa królewskie, książęce, państwowe itp.

- przeprowadzenie badań w kierunku: herbu własnościowego, herbu mówionego itp.

- kwerenda w archiwach: Archiwum Państwowe w Koszalinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum w Koszalinie oraz uzupełniająco – kwerenda w Landesarchiv Greifswald, Geheimes Staatsarchive Preusschiser Kulturbesitz w Berlinie,

- przygotowanie wstępnych projektów herbu (szkice, które zostaną wykorzystane jako podstawa do rozmów z władzami Gminy, w którym kierunku należy iść w dalszych pracach w co najmniej 3 wariantach oraz dodatkowych 2 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego),

- opracowanie Herbu w wersji podstawowej, już kolorowego, z pantonem w wersji wektorowej,

- sporządzenie opracowań pod tytułem „Uzasadnienie historyczno - heraldyczne projektów symboli gminy" i „Zarysu historii Gminy Świeszyno”

II etap:

- wykonanie prac weksylologicznych – flagi, sztandaru gminy

- opracowanie wzoru pieczęci gminnej, Wójta i Rady Gminy (tzw. radzieckiej)

- przygotowuje projekty graficzne uzgodnionych wcześniej z władzami gminy: HERBU, FLAGI, FLAGI STOLIKOWEJ, TRZECH PIECZĘCI: GMINNEJ, WÓJTA GMINY, RADY GMINY (tzw. radzieckiej), 2 ŁAŃCUCHÓW , SZTANDARU, projektu WITACZY.
- sporządzenie wniosków o uzgodnienie wraz z uzasadnieniem do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Komisji Heraldycznej,

- uzyskanie pozytywnej opinii Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Komisji Heraldycznej,

- dostarczenie projektu uchwał oraz wzoru Regulaminu posługiwania się symbolami Gminy.

- po uzyskaniu pozytywnych opinii Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Komisji Heraldyczneji po wykonaniu przedmiotu umowy, wykonanie ostatecznych opracowań graficznych: (wersja papierowa i elektroniczna CD, DVD) HERBU, FLAGI, FLAGI STOLIKOWEJ, TRZECH PIECZĘCI: GMINNEJ, WÓJTA GMINY, RADY GMINY (tzw. radzieckiej), 2 ŁAŃCUCHÓW , SZTANDARU i projektu WITACZY.

 1. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.
 1. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z należytą starannością, w sposób zgodny z zasadami wiedzy historycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 2. Końcową dokumentację Wykonawca dostarczy do zamawiającego w ilościach:
  1.  Na papierze w 2 egzemplarzach;
  2.  W wersji elektronicznej na płycie CD-R w 2 egzemplarzach. Wersję elektroniczną Wykonawca dokumentacji przekaże Zamawiającemu
   w odpowiednich formatach plików powszechnie stosowanych.
 3. Dokumentacja ma być przygotowana w takiej formie, aby mogła być wykorzystana do przygotowania przetargu na wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
 1. Warunki udziału w postępowaniu

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy PZP.
 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy PZP.
 3. Przedstawią referencje, dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej 3 równorzędnych opracowań w okresie pięciu lat przed datą złożenia oferty wraz z przykładowymi kolorowymi kopiami tychże opracowań.

2.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych z ofertą oświadczeń.

3.Do oferty należy dołączyć trzy wcześniej wykonane projekty dla innych jednostek samorządowych lub rządowych.

4. Zadanie zlecone będzie na podstawie umowy o dzieło.

 

 1. Pozostałe warunki
  1. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2016r. pod warunkiem uzyskania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii.  W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowa przewidywać będzie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy do 31.03.2017 r.

 1. Warunki płatności:

Płatność dokonywana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury lub rachunku za wykonane zlecenie, na podstawie protokołu odbioru.

a) I część 40% wynagrodzenia / ceny po:

- przeprowadzeniu badań historyczno - heraldycznych zmierzających do określenia tradycji heraldycznych na terenie gminy - rody posiadające tu swoje włości, fundatorzy miejscowości, prawa królewskie, książęce, państwowe itp.

- przeprowadzenie badań w kierunku: herbu własnościowego, herbu mówionego itp.

- kwerendzie w archiwach: Archiwum Państwowe w Koszalinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum w Koszalinie oraz uzupełniająco – kwerenda w Landesarchiv Greifswald, Geheimes Staatsarchive Preusschiser Kulturbesitz w Berlinie.

- przygotowaniu wstępnych projektów herbu (szkice, które zostaną wykorzystane jako podstawa do rozmów z władzami Gminy, w którym kierunku należy iść w dalszych pracach w co najmniej 3 wariantach oraz dodatkowych 2 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego),

- opracowaniu Herbu w wersji podstawowej, już kolorowego, z pantonem w wersji      wektorowej,

- sporządzeniu opracowań pod tytułem „Uzasadnienie historyczno - heraldyczne projektów symboli gminy" i „Zarysu historii Gminy Świeszyno”

b) II część 60 %po:

- wykonaniu prac weksylologicznych – flagi, sztandar gminy

- opracowaniu wzoru pieczęci gminnej, Wójta i Rady Gminy (tzw. radzieckiej)

- przygotowuje projekty graficzne uzgodnionych wcześniej z władzami gminy: HERBU, FLAGI, FLAGI STOLIKOWEJ, TRZECH PIECZĘCI: GMINNEJ, WÓJTA GMINY, RADY GMINY (tzw. radzieckiej), 2 ŁAŃCUCHÓW , SZTANDARU, projektu WITACZY.
- sporządzeniu wniosków o uzgodnienie wraz z uzasadnieniem do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Komisji Heraldycznej,

- uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Komisji Heraldycznej,

- dostarczeniu projektu uchwał oraz wzoru Regulaminu posługiwania się symbolami Gminy.

- po uzyskaniu pozytywnych opinii Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Komisji Heraldyczneji po wykonaniu przedmiotu umowy, wykonaniu ostatecznych opracowań graficznych: (wersja papierowa i elektroniczna CD, DVD) HERBU, FLAGI, FLAGI STOLIKOWEJ, TRZECH PIECZĘCI: GMINNEJ, WÓJTA GMINY, RADY GMINY (tzw. radzieckiej), 2 ŁAŃCUCHÓW , SZTANDARU i projektu WITACZY.

 1. Kryteria oceny ofert:

60% - jakość i sposób wykonania poprzednich zleceń Oferenta oraz 40% - cena

 1. Osoba do kontaktu:

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest: Lidia Łyczko – inspektor ds. kultury, promocji, sportu i turystyki, tel. 94 31 60 144, 94 31 60 120.

 1. Forma złożenia oferty:

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
  76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta
 • pocztą na adres Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
  76-024 Świeszyno

6.Termin składania ofert:

Oferty cenowe należy złożyć do dnia 8 marca 2016r.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną, pocztową lub faxem.

7. Sposób przygotowania oferty:

 1. Można złożyć tylko jedną ofertę cenową.
 2. Oferta wraz z załącznikami winna zawierać treść taką jak w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia do udziału w postępowaniu, napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 3. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia
 4. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
 5. Wykaz obowiązków Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Załączniki:

1. Zaproszenie do złożenia oferty w formie pdf.

2. Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami w formie edytowalnej.

Wytworzył:
Lidia Łyczko
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-02-25 13:10:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-02-25 13:53:02)

 
 
liczba odwiedzin: 3969040

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X