☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Petycja III

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.) 

 

(Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w przypadku współwnioskodawcy - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)

 

Preambuła:

 

Korespondując z nowymi planami rządowymi  i wytycznymi programów ministerialnych, typu "Polska Cyfrowa 2020", Zintegrowany Program Informatyzacji Państwa w których istotną rolę odgrywa wspieranie polskich mikro przedsiębiorców, tworzenie przyjaznego gruntu dla małych przedsiębiorstw, a także planami  dodatkowego wspierania młodych absolwentów, chcących zakładać własne firmy  - składamy w ramach   kampanii Wspierania Lokalnych Mikro-Przedsiębiorców  "Odważ się i załóż własną firmę"- petycję - wniosek o treści jak poniżej: 

 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie art. 221, 241 i 244 §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U.2013.267 j.t) wnosimy do kierownika JST, petycję w przedmiocie  podjęcia przez Oficjalny Serwis Internetowy Gminy/Miasta  współpracy - z Wnioskodawcą  w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, tworzeniem korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców.

 

§1.1) Wnioskodawca - Fundacja - jako Organizacja Pożytku Publicznego (o danych jak poniżej), wnosi petycję w trybie wyżej powołanych przepisów - w przedmiocie zamieszczenia na stałe  w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta wydzielonego obszaru – zakładki -o nazwie "Kącik  Przedsiębiorcy” i umieszczenia na stałe - w ramach ww. zakładki - w zawsze widocznym miejscu  baneru serwisu Mikroporady.pl wraz linkiem.

 

Załączamy do Wniosku odnośny baner, który - po uwzględnieniu - naszej petycji - należy  umieścić na stronie JST, podlinkowany do  https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html

 

Kącik Przedsiębiorcy, jest to miejsce, w którym Lokalny Mikro - Przedsiębiorca - uzyska w formie uporządkowanej: pomocne informacje, porady, formularze, wzory umów, informacje prawne, linki do instytucji wspierających mikro-przedsiębiorców, a  także   uzyska bezpłatne e-Porady, Konsultacje, w zakresie rozpoczynania i  prowadzenia działalności gospodarczej  etc.- kompendium narzędzi możliwych do przekazania w tej formie, pozwalających mikro-przedsiębiorcom uzyskać pożądane i przydatne informacje.  Ze wszystkich  dokumentów, instrukcji, regulaminów, porad, e-porad niezbędnych dla  mikro- firm, które znajdujących się   w bezpłatnym i innowacyjnym serwisie www.mikroporady.pl można korzystać bezpłatnie  w nieograniczonym czasie .

           W ramach naszego know-how, udostępniamy bezpłatnie Gminom/ Miastom, a co za tym idzie  Lokalnym Mikro-przedsiębiorcom - dostęp poprzez kanał Internetowy - do naszej bazy materiałów i dokumentacji zawierającej m.in: 

 

- ponad 1200 wyjaśnień, uwag, komentarzy i orzecznictwa  prawnego - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- wzory dokumentów w wielu wariantach i wersjach - w formie do natychmiastowego zastosowania - do bezpłatnego pobrania,

- formularze umów niezbędnych dla prowadzenia mikro i małej firmy, przydatnych na każdym etapie prowadzenia firmy,

- ponad 180 rekomendacji, porad i instrukcji przygotowanych przez ekspertów z dziedziny prawa, zarządzania, marketingu i innych, uwzględniających specyfikę prowadzenia małej firmy,

- kazusy obrazujące "przykłady z życia" na podstawie orzeczeń SN i NSA w sprawach gospodarczych dotyczących mikro firm,

- wyjaśnienia potrzebnych i niezbędnych pojęć, definicji - przydatnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej,

- e-Porady, konsultacje, gdzie można - poprzez sieć Internet - zadać pytanie naszym ekspertom i bezpłatnie uzyskać odpowiedź

 

Na stronie www.mikroporady.pl - można znaleźć także pomoc w zakresie sporządzania przez  Mikro-Przedsiębiorców dokumentów w kontakcie z  JST więcej:  http://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/twoj-kontakt-z-urzedem.html

 

Z doświadczenia wiemy, że Przedsiębiorcy, szczególnie związani z Mikro-Firmami - poszukują informacji dotyczącej porad, rekomendacji, wzorów umów, instrukcji, regulaminów, przydatnych komentarzy i orzeczeń NSA i SN w sprawach gospodarczych, kazusów, przykładów z życia Przedsiębiorców, etc. Poszukują informacji cyklicznie aktualizowanej (jak nasze bezpłatne cotygodniowe  Newslettery, Biuletyny) słowem  bezpłatnego i nieograniczonego stałego  dostępu do wiedzy i informacji, która  będzie wspierać i pomagać.

 

Przypominamy, że Fundacja - wyżej wzmiankowane usługi świadczy bezpłatnie i co można sprawdzić w gminach współpracujących z nami od 2012 roku.

Fundacja - nigdy nie obciążyła  żadnego Urzędu Miasta i Gminy wydatkami, dodatkowymi zadaniami związanymi z przekazywaniem za naszym pośrednictwem  wiedzy i informacji kierowanej do mikro-przedsiębiorców.

Zaznaczamy, że nasza działalność w żadnym stopniu nie jest związana z rejestracją firm, czy prowadzeniem baz danych. Taką rolę pełni CEIDG, którego  zadania są określone normami prawa w zakresie rejestracji i ewidencji firmy. Udostępniamy wiedzę dla Mikro-Przedsiębiorców, rzetelne i sprawdzone informacje aktualizowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej  działalności pożytku publicznego.

 

Minął już  trzeci rok od wysłania naszego pierwszego wniosku do JST (17 listopada 2012 r.), udało nam się zrobić wiele dobrego, ale ciągle oceniamy nisko stopień zaangażowania Urzędów Miast i Gmin w proces wspierania Lokalnej Mikro -Przedsiębiorczości.

 

Wnioskodawca - Fundacja - Jako Organizacja Pożytku Publicznego  realizująca cele statutowe, nie spocznie - w relacjach z Organami JST -  w wysiłkach na rzecz wspierania Mikro-Przedsiębiorców. Determinują nas w tym również raporty i wyniki badań, udostępniane przez Ekspertów z PARP ( np. Raport GEM 2013) czy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z których wynikają bardzo niepokojące trendy  dla polskiej przedsiębiorczości :

 

- spadek wskaźników rozpoznawania szansy, odbierania przedsiębiorczości, jako dobrej ścieżki kariery (73-68%), wysoki i rosnący strach przed niepowodzeniem

- spadek liczby start-up'ów, stosunkowo wysoki poziom zamykania działalności

- utrzymującą się niekorzystną strukturę w zakresie motywów rozpoczynania działalności - stosunkowo wiele osób rozpoczyna działalność z konieczności (a nie szans i możliwości)

- niższe aspiracje wzrostu na tle innych krajów, aspiracje kobiet, niższe od aspiracji mężczyzn

- niższą samoocenę kobiet i wyższy strach przed niepowodzeniem w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, etc.

 

§1.2) Jeżeli  Gmina/Miasto - uprzednio opublikowała już nasz baner "Mikroporady" np. w aktualnościach  - prosimy o zamieszczenie banera na stałe w widocznym miejscu i  nazwanie odnośnej podstrony - jako "Strefa Przedsiębiorcy" lub "Kącik Przedsiębiorcy" i umieszczanie tam w przyszłości - wszelkich przydatnych dla Mikro-Przedsiębiorców informacji - wg. uznania Decydentów Gminy/Miasta. 

 

Współpraca z naszą Organizacją  powinna  odbywać się na  podstawie zadań własnych wykonywanych przez Kierownika JST, określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 19  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.) w trybie określonym w art. 4 ust.1 pkt 11 Znowelizowanej Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w związku z jej art. 5 ust. 1 (Dz.U.2014.1118 z dnia znowelizowana 2015.11.18). Pozwalamy sobie przypomnieć, że Decydenci z mocy prawa obowiązani są współdziałać z organizacjami pozarządowymi -  wszędzie tam gdzie wymaga tego interes społeczny. 

 

 

Reasumując, wnosimy petycję, aby Kierownik JST (Wójt/Burmistrz/Prezydent) - w ramach wypełniania zadań związanych ze wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości - nałożonych na gminę art. 8  Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz.U.2015.584 z dnia 2015.04.29) -  współdziałając z Fundacją (Wnioskodawcą)  jako Organizacją Pożytku Publicznego - w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.) -  kierując się Interesem Publicznym -  przystąpił  do realizowanej przez naszą Organizację Kampanii Wspierania Lokalnych Mikro-Przedsiębiorców „ Odważ się i załóż własną firmę”. Rekomendujemy Kierownictwu JST  podjęcie w tym celu współpracy z internetowym serwisem doradczym dla przedsiębiorców www.Mikroporady.pl, który, jako wiarygodne źródło bezpłatnej wiedzy i informacji zdobył uznanie , współpracuje m.in. z Portalem Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i jest także rekomendowany jako  bezpłatne źródło  rzetelnej wiedzy i informacji dla początkujących  przedsiębiorców  przez serwis  Centralnej Ewidencji Informacji  Działalności Gospodarczej

 

 

W sposób szczególny dziękujemy wszystkim tym Jednostkom, które wspierają z nami od 2012 roku lokalnych Mikro Przedsiębiorców,  zrozumiały istotę naszych wniosków i udostępniają za swoim pośrednictwem dostęp do wiedzy i informacji z portalu www.mikroporady.pl ,

 

 

Osnowa petycji: 

 

 

W ramach rzeczonego Programu - bez pobierania jakichkolwiek opłat - Fundacja-   będzie wspierać Gminy/Miasta w procesie utworzenia wzmiankowanego „Kącika Przedsiębiorcy” na Oficjalnej Stronie WWW Gminy/Miasta. Weźmiemy na siebie pełną odpowiedzialność za jakość i aktualność zgodnie z obowiązującym prawem  materiałów zawartych w serwisie www.mikroporady.pl

 

 

Uzasadniając naszą petycję, pragniemy przypomnieć, że już trzeci rok prowadzimy z JST  współpracę  - w tym obszarze tematycznym. Konsekwentnie od  listopada 2012 roku  mobilizujemy percepcję  Decydentów w zakresie tematyki związanej ze wspieraniem lokalnej mikro-przedsiębiorczości. Duża ilość JST odniosła się z aktywnym zainteresowaniem do naszej petycji, umieszczając rzeczony serwis www.mikroporady.pl z   linkiem na swoich Oficjalnych Stronach Internetowych. Choć - jako Wnioskodawca - nie zawsze byliśmy zadowoleni ze sposobu załatwienia wniosku przez JST, to - patrząc en bloc – nasza dotychczasowa współpraca jest sporym sukcesem -  świadczy o tym codzienna żywa reakcja Mikro-Przedsiębiorców.  Od 2012 roku  , w jeszcze większym stopniu mieliśmy okazję poznać potrzeby Lokalnych Przedsiębiorców, analizować ich zainteresowanie rzetelną informacją oraz częstokroć obserwować ich niezadowolenie z powodu braku wsparcia ze strony Organów Władzy. 

 

 

Z naszej analizy wynika iż dotychczasowe wsparcie dla mikro-firm  udostępniane na stronach WWW i BIP – Gmin/Miast są często podawane w sposób chaotyczny - rozproszone w różnych miejscach, trudne do wyszukiwania i segregowania, często zamieszczane tylko w bieżących  aktualnościach na określony czas.  Widoczny jest brak fachowego nadzoru  nad kompleksową organizacją udostępniania informacji w tym przedmiocie. 

Stąd przewidziana przez Ustawodawcę w tego typu obszarach – współdziałanie  z organizacjami pożytku publicznego  sugerowana - jako zadanie własne gminy w art. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy o samorządzie gminnym - wydaje się być najlepszym rozwiązaniem nabrzmiałej problematyki w tej materii. Fundacja w  ramach działań statutowych, dołożymy wszelkich starań, aby efektywnie współdziałać z Urzędem w zakresie realizacji zadań gminy określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

 

Fundacja -  jest gotowa  udzielić Gminom odpowiedniego - bezpłatnego -  pełnego wsparcia informatycznego i merytorycznego w tym względzie. 

 

Wydaje nam się, że obecnie jest to jedyna propozycja w kraju - porządkująca strefę internetowej  pomocy dla Mikro-Przedsiębiorców. Wykonaliśmy już prace związane z opracowaniem koncepcji, kompletacją materiałów oraz z przygotowaniem zaplecza informatycznego. Proponowane przez nas rozwiązanie zawiera nie tylko możliwość serwowania informacji zunifikowanych, ale także daje możliwość zamieszczania informacji o lokalnych Stowarzyszeniach i inicjatywach. Od dawna otrzymujemy informacje z całego kraju  od Mikro-przedsiębiorców, że właśnie tego typu jednolita informacja w Internecie  - podawana przez Lokalne Władze - w sposób rzetelny, fachowy i skondensowany - jest tym czego najbardziej potrzebuje Mikro-Przedsiębiorca - szczególnie w początkowym okresie działalności. Brak tego typu informacji jest często powodem likwidacji wykonywania działalności gospodarczej. 

Notabene - w naszym serwisie www.mikroporady.pl   - który jest podstawą naszej współpracy z Gminami/Miastami - udzielamy Mikro-przedsiębiorcom – nowatorskiego, opartego o najnowsze technologie internetowe, bezpłatnego wsparcia na każdym etapie rozwoju. 

Zainteresowanie rzeczoną tematyką jest tak duże, że każdego miesiąca rejestruje się w naszym serwisie ponad 1700 nowych osób. Prowadzimy E-punkt Konsultacyjny, który udziela Mikro-Przedsiębiorcom bezpłatnych porad dotyczących realnych problemów na jakie trafiają w swojej pracy. 

Co miesiąc zespół prawników i konsultantów  analizuje i aktualizuje wszystkie treści pod kątem ich zgodności w stosunku do zmieniających się przepisów prawa. Z informacji zawartych na naszym serwisie www.mikroporady.pl  - korzysta – na stałe - ponad 500 Urzędów miast i gmin, etc. a serwis uczestniczy w elitarnym  Programie Google Grants Pro 

Innymi słowy posiadamy odpowiednie zaplecze oraz możliwości organizacyjne w obszarze skutecznego współdziałania z JST w przedmiocie wspierania lokalnych Mikro-przedsiębiorców - co staraliśmy się odpowiednio uzasadnić i o co postulujemy w powyżej przedłożonej - oficjalnej petycji. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze działania przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania struktur administracji publicznej w tak ważnym obszarze - stosownie do założeń określonych w art. 241 KPA. 

Zainicjujemy kontakt z Gminami/Miastami, które informując nas o sposobie załatwienia naszej petycji/wniosku - w trybie art. 244 §2 KPA, złożą akces przystąpienia o wyżej opisanego Programu współdziałania z JST  w zakresie wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

§2) W odpowiedzi na naszą petycję - w trybie art. 244 §2 KPA, wnosimy aby Kierownik JST poinformował Wnioskodawców - zwrotnie na adres strefa-mikroprzedsiebiorcow@samorzad.pl  - w postaci elektronicznej - o sposobie załatwienia wniosku (rozpatrzenia petycji) - scilicet:

 

-  w przypadku twierdzącej odpowiedzi: 

 

§2.1) Kiedy i w jakim miejscu na Oficjalnej stronie internetowej WWW Gmina/Miasto - umieściło załączony baner z linkiem do podstrony  https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html  i z nazwą 'Kącik Przedsiębiorcy' ?

 

§2.2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail strefa-mikroprzedsiebiorcow@samorzad.pl

§2.3) Wnosimy o to, aby odpowiedź  - została udzielona zwrotnie - w postaci elektronicznej – na adres e–mail: strefa-mikroprzedsiebiorcow@samorzad.pl dw.  kancelaria@mikroporady.pl

§3) Wnosimy aby odpowiedź udzielona na petycję -  przybrała postać określoną w art. 244 §2 KPA. 

 

Pozdrawiam serdecznie

 

Wnioskodawca: 

Dr Bogusław J. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja

ul. Orzeszkowej 2

05-827 Grodziska Mazowiecki

KRS: 0000318482

www.wiedza3g.pl

kancelaria@mikroporady.pl

 

Współwnioskodawca:

Szulc-Efekt sp. zoo 

KRS: 0000059459

ul. Poligonowa 1

tel. (22) 673-62-12

608-318-418

603-158-914

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 PLN

www.gmina.pl    www.samorzad.pl

 

 

Komentarz do Wniosku:

Współwnioskodawca (podmiot zewnętrzny w stosunku do Głównego Wnioskodawcy)  - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku  - stosownie do orzeczenia: WSA w Gdańsku: IISAB/Gd 25/07.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę optymalizacji kosztów publicznych.

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące  transparentności i Wnioskowania - jako istotną Wartość Konstytucyjną. 

Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych m. in.: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

Oczywiście Urząd rozpatrując nasze wnioski powinien działać lege artis - uwzględniając terminy i odnośne przepisy prawa, zasady równego traktowania podmiotów i uczciwej konkurencji, etc 

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

 


Mikroporady.jpg

Wytworzył:
Anna Stankiewicz
Udostępnił:
Jan Szostak
(2016-02-18 11:00:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2016-02-18 11:00:31)

 
 
liczba odwiedzin: 3909411

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X