☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: "Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Strzekęcino, działka nr 17/3 obręb Strzekęcino".


Świeszyno: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Strzekęcino, działka nr 17/3 obręb Strzekęcino.
Numer ogłoszenia: 16467 - 2016; data zamieszczenia: 18.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno , Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Strzekęcino, działka nr 17/3 obręb Strzekęcino.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Strzekęcino - działka nr 17/3 obręb Strzekęcino.

Zakres zamówienia obejmuje;

1. modernizację płyty boiska głównego poprzez zaprojektowanie boiska pełnowymiarowego piłkarskiego o nawierzchni trawiastej naturalnej ułożonej z rolki wraz z wykonaniem systemu nawadniającego oraz montażem sprzętu sportowego;

2. zaprojektowanie boiska treningowego do piłki nożnej o wymiarach ok. 30x62 [m] - nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z doborem wyposażenia;

3. zaprojektowanie boiska wielofunkcyjnego z możliwością gry w piłke ręczną, koszykówkę i siatkówkę o wymiarach ok.20x30 [m] - nawierzchnia syntetyczna (poliuretan) wraz z doborem wyposażenia;

4. zaprojektowanie trybun w miejscach do tego wyznaczonych przy boisku pełnowymiarowym piłkarskim, wraz z zadaszonymi lożami VIP np. wysuwanymi na rolkach lub wg innego rozwiązania. Trybuny usytuowane na kostce polbrukowej;

5. zaprojektowanie boksów dla piłkarzy rezerwowych przy płycie boiska głównego;

6. zaprojektowanie zewnętrznej siłowni wraz z doborem elementów wyposażenia;

7. zaprojektowanie terenu przeznaczonego na rekreację dla dzieci, młodzieży oraz dla mieszkańców gminy: kometka, tenis stołowy (betonowe stoły usytuowane na kostce polbrukowej), wiaty, ławy usytuowane na kostce polbrukowej, zadaszona scena oraz utwardzona nawierzchnia przed nią;

8.małą architekturę (ławki, pojemniki na odpady, miejsce przeznaczone na palenisko, stanowiska grillowe itp.);

9. modernizację i przebudowę istniejącego parkingu;

10.drogi wewnętrzne i chodniki;

11.zaprojektowanie sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego (m.in. przejście sieci pod drogą wojewódzką) - długość sieci i przyłącza około 400mb;

12.instalację nawadniającą płytę boiska głównego;

13.sieci odprowadzające wody drenażowe i deszczowe;

14.punkty czerpalne wody do podlewania terenów rekreacyjnych;

15.oświetlenie terenu oraz monitoring;

16.zaprojektowanie tablicy wyników na płycie głównej oraz nagłośnienia;

17.piłkochwyty;

18.projekt zieleni;

19.zaprojektowanie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej o długości 400 mb wokół boiska piłkarskiego wraz ze skocznią do skoku w dal o rozbiegu min. 40 mb.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPZP - do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 uPZP. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 z opisem - Wadium na znak sprawy - RIG.271.35.2016. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy uPZP. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2, ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę SIWZ.
 • Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy powinni udokumentować należyte zrealizowanie dwóch głównych usług (opracowanie dwóch dokumentacji projektowych) wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie. Za główną usługę Zamawiający uzna usługę polegającą na opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych na budowę boiska trawiastego do gry w piłkę nożną wraz z wykonaniem nawodnienia tego boiska potwierdzone dowodem, że zostały one wykonane należycie - załącznik nr 3, ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę - SIWZ.
 • Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 , ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę - SIWZ.
 • Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna dysponowanie Zespołem Projektowym składającym się z osób posiadających doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj. co najmniej:

- 1 projektant branży architektonicznej posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne,

- 1 projektant branży konstrukcyjno - budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne,

- 1 projektant branży drogowej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

- 1 osoba, która będzie pełnić funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji bez ograniczeń,

- 1 osoba, która będzie pełnić funkcję projektanta branży energetycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez poszczególne osoby wchodzące w skład Zespołu Projektowego.

 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. uprawnienia do projektowania w ww. branżach - załącznik nr 4, ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę - SIWZ.

 

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 , ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę - SIWZ.
 • Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za główną usługę Zamawiający uzna usługę polegającą na opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych na budowę boiska trawiastego do gry w piłkę nożną wraz z wykonaniem nawodnienia tego boiska potwierdzone dowodem, że zostały one wykonane należycie.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Informacja o podwykonawcach - załącznik nr 8, ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę - SIWZ. - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego lub ekonomicznego na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy) o treści zgodnej z wskazaną w pkt.1.e - załącznik nr 6, ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę - SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Cena za nadzór autorski - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art.144ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

 a) zmiany zakresu umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - również obniżenia Wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ);

b) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy;

c) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych podyktowanych programami dofinansowania z różnych źródeł;

d) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT;

e) zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy w przypadku ograniczeń budżetowych jednostki lub w razie odstąpienia od realizacji części umowy, w takim przypadku Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie tylko za Wykonaną część umowy;

f) zmiany terminu wykonani przedmiotu zamówienia ze względu na działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia takie jak np.: wojna, pożar, powódź, epidemia itp.

g) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana zdarzeniami niezależnymi od wykonawcy np.. opóźnienia w uzyskaniu dokumentów, decyzji, opinii, uzgodnień.

Zmian postanowień umowy następują w formie aneksu do umowy.

Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego), itp.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.swieszyno.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,  76-024 Świeszyno, pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

10.03.2016 godzina 12:00,

miejsce: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno,

Sala Konferencyjna parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załącznik:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-02-18 09:19:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-02-18 09:40:24)

 
 
liczba odwiedzin: 3969067

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X