☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Poniedziałek 18.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konikowo"..


Świeszyno: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konikowo.
Numer ogłoszenia: 19980 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno , Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konikowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1)sporządzenie projektu w wersji elektronicznej (pdf.) oraz mapy i rysunki dodatkowo w wersji dwg.,

2)wykonanie w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy koncepcji rozwiązań układu drogowego. Koncepcja musi być zaopiniowana przez Zamawiającego i będzie podstawą do projektowania. Zamawiający wyda opinię w ciągu 14 dni od złożenia koncepcji do zaopiniowania.

3)Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy dróg gminnych (drogi, chodniki i ciągi pieszo-jezdne) wraz z projektem zjazdów na istniejące posesje - długość całkowita dróg około 4200mb, zjazdy około 130szt.

4)Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych sieci oświetlenia dróg wraz z punktami oświetlenia z uwzględnieniem istniejącego oświetlenia

5)Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych kanalizacji deszczowej i odwodnienia dróg wraz z separatorami (jeśli będą wymagane)

6)Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu

7)Wykonanie dokumentacji geologicznej

8)Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli będzie wymagana)

9)Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli będzie wymagana).

Na przedmiotowym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W koncepcji należy przedstawić propozycję dróg jednokierunkowych. Projekt musi zawierać rozwiązania zjazdów na posesje. Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę z projektowaną drogą i zjazdami do posesji na mapach do celów projektowych w terminie do 3 m-cy od podpisania umowy celem konsultacji z mieszkańcami.

Na przedmiotowym terenie większość ulic jest oświetlona (zaznaczono na załączniku graficznym). Należy przewidzieć tylko oświetlenie uzupełniające. Na pozostałym terenie należy zaprojektować oświetlenie terenu.

Na przedmiotowym terenie znajduje się rów, który może być odbiornikiem wód opadowych. Rów nie należy do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, stanowi własność prywatną.

Dokumentację projektową należy podzielić na trzy etapy w uzgodnieniu z Zamawiającym. Również przedmiar robót i kosztorys inwestorski musi być wykonany z podziałem na etapy.

Projekt budowlany i wykonawczy należy wykonać w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 65, poz. 407, z 2012 r. poz. 560, z 2013 r. poz. 181, z 2014 r. poz. 186 i poz. 856 oraz z 2015 r. poz. 329.), ponieważ Gmina planuje w przyszłości przekształcić drogi objęte opracowaniem na drogi publiczne.

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą:

1. Koncepcja rozwiązań układu drogowego- 2 egz.

2. Projekt budowlany sporządzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 6 egz. (2 egz. dla Starostwa Powiatowego + 4 egz. dla Zamawiającego, w tym 2 egz. z oryginalnymi pieczątkami organów wydających pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót), zaopatrzony w oświadczenie o kompletności i dokonane uzgodnienia, w tym m. in. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja pozwolenia wodnoprawnego, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli będą wymagane).

3.decyzja pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę z zaświadczeniem organu, że nie wniósł sprzeciwu do zamierzania budowlanego

4.projekty wykonawcze dla każdej z branż - 4 egz.

5.Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 3 egz.

6.Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) - 3 egz.

7.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 2 egz.

8.Pozyskanie przez projektanta mapy do celów projektowych,

9.Dostarczenie mapy do celów projektowych w formacie dxf. lub dwg. - 1 egz.,

10. Złożenie w Starostwie w Koszalinie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.

11. Trzy-krotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Gminę Świeszyno.

12. Odpowiadanie na pytania dot. dokumentacji projektowej zadawane przez startujących w przetargu na roboty budowlane, w terminie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego, a umożliwiającym udzielenie odpowiedzi zgodnie z terminem wskazanym w Prawie zamówień publicznych,

13. Przekazywanie na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji o stanie zaawansowania prac,

14. Uczestniczenie w spotkaniach konsultacyjnych z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli lokalnej społeczności - w tym Rady Sołeckiej i Radnych Gminy Świeszyno.

15. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót należy uzyskać akceptację Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji i wniesieniu uwag przez Zamawiającego należy wprowadzić uwagi do dokumentacji i ponownie złożyć do akceptacji do Zamawiającego.

16. Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z art.20 Prawo budowlane - min. 3 pobyty na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego.

 Dla całości opracowania przygotowanie materiałów oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień spoczywa na projektancie.

Całość opracowania w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w formacie dającym się odczytać przy wykorzystaniu komputera wyposażonego w podstawowe i standardowe oprogramowanie, zostanie złożona w Urzędzie Gminy w Świeszynie i protokolarnie przekazana.

Przedmiotem zamówienia jest również przekazanie praw autorskich do ww. dokumentacji zamawiającemu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas postępowania przetargowego na roboty budowlane i podczas realizacji.

 Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPZP - do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 uPZP. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 z opisem Wadium na znak sprawy - RIG.271.20.2016. Oryginalny dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy uPZP. Wykonawca który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Zmawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę). Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy powinni przedstawić wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • Dowodami, o których mowa powyżej są:
 • 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • 2) w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.
 • Za główne usługi Zamawiający uzna opracowanie min. 3 dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg, w zakresie których były budowa/przebudowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową, potwierdzone, że zostały one wykonane należycie - załącznik nr 3.
 •  Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę).
 • Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna dysponowanie Zespołem Projektowym składającym się z osób posiadających doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj. co najmniej:
 • a) 2 projektantów branży drogowej (główny projektant i sprawdzający) posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne,
 • b) 1 projektant branży sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji bez ograniczeń,
 • c) 1 projektant branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez poszczególne osoby wchodzące w skład Zespołu Projektowego.
 •  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. uprawnienia do projektowania w ww. branżach - załącznik nr 4.
 • Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 (ROZDZIAŁ III wzory dokumentów składających się na ofertę).
 • Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  uzna opracowanie min. 3 dokumentacji projektowch budowy/przebudowy dróg, w zakresie których były budowa/przebudowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Informacja o podwykonawcach - Pełnomocnictwo - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Cena za nadzór autorski - 20
 • 3 - Ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiany zakresu umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy - również obniżenia Wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji istotnych Warunków zamówienia (SIWZ);

b) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy;

 c) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych podyktowanych programami dofinansowania z różnych źródeł;

d) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT;

e) zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy w przypadku ograniczeń budżetowych jednostki lub w razie odstąpienia od realizacji części umowy, w takim przypadku Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie tylko za Wykonaną część umowy;

f) zamiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia takie jak np.: wojna, pożar, powódź, epidemia itp.

g) zmiana terminu wykonani przedmiotu zamówienia spowodowana zdarzeniami niezależnymi od wykonawcy np. opóźnienia w uzyskaniu dokumentów, decyzji, opinii, uzgodnień.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ug.swieszyno.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świeszyno,Świeszyno 71 76-024 Świeszyno, pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Świeszyno Świeszyno 71 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki Graficzny

 

Wytworzył:
Ewa Zinowska-Suska
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-01-28 18:15:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-01-28 18:33:22)

 
 
liczba odwiedzin: 3790823

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X