☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Świeszyno.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający  Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Świeszyno.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych porzuconych zwierząt gospodarskich oraz zwierzynę leśną z terenu Gminy Świeszyno.

 

Zakres prac:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Świeszyno, które w szczególności mają polegać na:

 •  usuwaniu z terenu Gminy Świeszyno padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych z uwzględnieniem załadunku, transportu i unieszkodliwienia poprzez przekazanie ich do najbliższego zakładu utylizacji, posiadającego zezwolenie i spełniającego wymagane warunki do unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów kategorii 1 i 2,
 • Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego, Straż Gminną w Świeszynie w nieprzekraczalnym czasie 48 godzin od zgłoszenia (pomijając dni wolne od pracy).

 

 1. Termin realizacji zamówienia – do 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:
 1. Cena  -  waga  60%  (max. 60 pkt.)
 2. Czas reakcji na zgłoszenie  - waga  40%  (max. 40 pkt.)
 3. Max. suma punktów do osiągnięcia 100.
  1. Sposób wyliczenia punktów:
  2. W kryterium cena punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:
  3.  

                                                     cena najniższa spośród badanych ofert

 ilość uzyskanych punktów = _______________________________________________ x 100 x 60%

                                                                           cena badanej oferty 

 

gdzie:
- stosowana punktacja:   0  - 60 pkt.   gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół.

 1. Czas reakcji na zgłoszenie  (max. 20 pkt.)

 

Czas reakcji

Ilość punktów

Powyżej 48 od zgłoszenia

0

48-24 h od zgłoszenia

20

do 24 h od zgłoszenia

40

 

 

Zamawiający jako reakcję na zgłoszenie rozumie wykonanie usługi na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego, Straż Gminną w Świeszynie w określonym czasie.

Oferty należy złożyć do dnia  21 grudnia 2015 r. godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie urzędu:

 Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
 76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.

 • pocztą na adres:

Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
 76-024 Świeszyno

 • elektronicznie na adres e-mail:

a.wisniewska@swieszyno.pl

 

 1. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2015 r.

 

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

 1. Warunki płatności;

Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury.

 

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Anetta Wiśniewska – inspektor ds. ochrony środowiska  tel. 94 31 60 137,

94 31 60 120.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Całość usługi objętej zamówieniem musi być wykonywana zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

 1. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia
 2. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
 3. Termin związania ofertą – 30 dni.
Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2015-12-16 14:39:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2015-12-16 14:42:27)

 
 
liczba odwiedzin: 3960019

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X