☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Świeszyno w roku budżetowym 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający   Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Świeszyno w roku budżetowym2016”.

 

 1. Przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg gminnych polegające na całodobowym utrzymaniu dróg w stanie przejezdności tj.: 

 1. całodobowa, pełna gotowość techniczna, na każde żądanie Zamawiającego pod numerem telefonu, który Wykonawca zobowiązany jest podać po wyborze oferty i eksploatacja sprzętu niezbędnego do wykonania prac objętych zimowym utrzymaniem,
 2. całodobowe patrolowanie - interwencyjne, odśnieżanie dróg gminnych przy użyciu pojazdów wyposażonych w urządzenia służące do zgarniania śniegu z całej szerokości dróg,
 3. całodobowe zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości drogi przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 200g na m2 przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych,
 4. całodobowe zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości drogi przy użyciu kruszyw naturalnych (piasku) w ilości 200g ma m2 przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych,
 5. całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym uszorstnianiem całej szerokości drogi przy użyciu mieszanki w składzie i ilości, o której mowa w lit. c) i d), ciągnikami wyposażonymi w pług i rozsypywarkę,
 6. załadunek i wywóz zalegającego śniegu,
 7. wykonanie wiosennych prac porządkowych na zlecenie zamawiającego polegające m.in. na : usunięciu pozostałości zimowego utrzymania dróg w postaci piasku, żwiru, żużla czy błota zalegających na chodnikach.

Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia opisany został poniżej.

  1. 1.Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:

Część I:    obejmuje tereny sołectwa Konikowo;

Część II:   obejmuje tereny sołectwa Świeszyna i Mierzym;

Część III:  obejmuje tereny sołectwa Niekłonice, Giezkowo;

Część IV:  obejmuje tereny sołectwa Strzekęcino, Dunowo;

Część V:   obejmuje tereny sołectwa Niedalino;

Część VI:  obejmuje tereny sołectwa Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz;

 

Każdy z oferentów może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

 

 1. 2.Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania dróg gminnych

w sołectwach Gminy Świeszyno poprzez mechaniczne usuwanie śniegu
z jezdni na boki oraz zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi, polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiałów szorstkich (np. piasku, soli lub mieszanki piasku i soli) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wg potrzeb, zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od  pracy w sezonie zimowym w roku 2016.

 

Zestawienie dróg ujętych przedmiotem zamówienia w załączniku nr 4.

 

Ustala się następujące standardy zimowego utrzymania dróg:

 1. Jezdnia drogi powinna być odśnieżona na całej szerokości. Zabrania się pozostawiania zgarniętego śniegu na skrzyżowaniach dróg.
 2. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach należy posypać nawierzchnię drogi środkami szorstkimi.
 3. Do posypywania wykonawca powinien użyć materiałów szorstkich tj. piasku, soli lub mieszanki piasku z solą.
 4. Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki).
 5. Rozpoczęcie pracy uzgodnić z kierującym akcją zimową Zastępcą  Wójta p. Edwardem Wojtalikiem oraz Sołtysem danego sołectwa,  a następnie Sołtys potwierdza wykonanie czasowe usługi i zatwierdza u kierującego akcją zimową.
 6. Rozliczenie za wykonane prace objęte umową będzie dokonywane miesięcznie według stawek godzinowych dla poszczególnych rodzajów sprzętu – zgodniez przedłożoną ofertą.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonywania zamówienia w pełnej gotowości do pracy tak, aby wyjazd mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 1 godziny od otrzymania wezwania.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzystąpienia w ciągu 1,5 h lub niewywiązania się z prawidłowej realizacji zamówienia, Zamawiający ma prawo zlecić odśnieżanie dróg innej jednostce, przy czym kosztami tego zlecenia będzie obciążony, oprócz kary umownej wybrany Wykonawca.
 9. W przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi akcji zimowego utrzymania dróg nie prowadzi się. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przysługuje wynagrodzenie. Zamawiający nie przewiduje również płatności z tytułu pełnionych dyżurów nocnych i dziennych, utrzymaniu sprzętu oraz operatorów w gotowości.
 10. Potwierdzenie wykonania powyższych prac i ich ilości oraz czasu dokona pracownik merytoryczny Urzędu Gminy w Świeszynie lub w przypadku wykonania usługi na terenie wiejskim - Sołtys danej wsi, w ciągu 2 dni od wykonania usługi.

 

Zamawiający zastrzega, że rozliczenie będzie następowało po zakończeniu miesiąca, w którym usługa była świadczona, na podstawie potwierdzonego protokołu wykonania usługi oraz  prawidłowo wystawionej faktury VAT. Do każdej z faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokoły wykonania usługi, potwierdzające wykonanie prac. Potwierdzenie pracownika Urzędu Gminy w Świeszynie  lub Sołtysów poszczególnych sołectw należy uzyskać w terminie 2 dni od dnia wykonania danej części usługi.

 

Nie przedstawienie protokołu wykonania usługi potwierdzonego przez pracownika merytorycznego  Urzędu Gminy w Świeszynie  lub Sołtysa skutkuje wstrzymaniem płatności faktury do czasu jego przedłożenia.

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonaną usługę. Dojazd do miejsca wykonania zlecenia, postój sprzętu lub jego awaria nie będą wliczane do czasu pracy, za który będzie naliczane wynagrodzenie Wykonawcy.

 

W przypadku zastosowania sprzętu, który nie będzie w sposób prawidłowy wykonywał daną usługę Zamawiający odmówi potwierdzenia wykonania usługi

 1. 3. Wymagany sprzęt:

W celu wykonania Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował następującymi urządzeniami (z wyłączeniem zadania nr II):

 1. min 1 ciągnik z pługiem śnieżnym
 2. min. 1 pojazd służący do wywozu śniegu

 

Dla zadania nr II Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysonował:

 1. Min 2 ciągnikami z pługami śnieżnymi.
 2. Ciągnik + pług służący do odśnieżania chodników
 3. min. 1 pojazd służący do wywozu śniegu

 

Nie dopuszcza się stosowania innego sprzętu niż podany w formularzu ofertowym do niniejszego zapytania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone w  trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osobom trzecim i zamawiającemu oraz szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia – od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

Cena  -  waga  60%  (max. 60 pkt.)

Czas reakcji na zgłoszenie  -  waga  40%  (max. 40 pkt.)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w sumie z ww. kryteriów 100 pkt.)

 

 1. 1. Kryterium cena:

 

Sposób wyliczenia punktów:

W kryterium cena punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

                                              cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x   100  x 60%

cena badanej oferty 

gdzie:
- stosowana punktacja:   0  - 60 pkt.   gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół.

 1. 2. Kryterium czas reakcji:

Czas reakcji liczony jako czas od momentu zgłoszenia do chwili wyjazdu sprzętu. Punkty w przedmiotowym kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

Czas reakcji

Ilość punktów

60 min

0

0,30 min

20

15 min

40

 

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia  21 grudnia 2015r. godz. 14:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
  76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.
 • pocztą na adres; Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
  76-024 Świeszyno

 

Oferta należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

 

„Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Świeszyno w roku budżetowym 2016”.

 

Nie otwierać przed dniem 21 grudnia 2015 r. godz. 14:00.

 

W przypadku braku jasnego (wyżej wskazanego) oznaczenia, list może zostać potraktowany jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia, co spowoduje dostarczenie do osoby merytoryczne po terminie otwarcia.
W takim przypadku oferta traktowana jest jako oferta złożona po terminie.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

 

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

 1. Warunki płatności;

Płatność następować będzie w rozliczeniu miesięcznym przelewem na konto Wykonawcy podane na rachunku/fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury lub rachunku.

Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

 1. Osoba do kontaktu:

Beata Wojciechowska – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120, email: b.wojciechowska@swieszyno.pl

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  2. Ofertę należy złożyć w oznakowanej kopercie w terminie wskazanym
   w zapytaniu (termin oznacza dzień i godzinę wskazaną w zapytaniu).
  3. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymizaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
  4. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia
  5. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  6. Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznikiem nr 1.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe pdf.

2. Zapytanie ofertowe doc.

3. Załącznik nr 4

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2015-12-11 08:50:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2015-12-11 08:57:29)

 
 
liczba odwiedzin: 3969105

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X