☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opróżnianie studzienek i przepompowni ścieków oraz czyszczenie przewodów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, a także komór przepompowni ścieków wysokociśnieniowym sprzętem specjalistycznym.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający   Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na wykonywanie usługi pn:

Opróżnianie studzienek i przepompowni ścieków oraz czyszczenie przewodów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, a także komór przepompowni ścieków wysokociśnieniowym sprzętem specjalistycznym.”

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

 • opróżnianiu studzienek ściekowych oraz przepompowni ścieków i przewóz ścieków do punktu zlewnego na odległość do 15 km,
 • czyszczeniu przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych,czyszczeniu komór przepompowni ścieków o głębokości do 8 m, licząc od poziomu gruntu.

Usługi zlecane będą na bieżąco, według potrzeb zamawiającego.

2.1 Warunki udziału w postępowaniu

Aby przystąpić do niniejszej procedury wykonawca musi posiadać uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie na terenie Gminy Świeszyno, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001r. nr 62 poz. 628) oraz następujący sprzęt:

 • do transportu ścieków – wóz asenizacyjny o pojemności minimum 10 m3 ;
 • sprzęt specjalistyczny do czyszczenia przewodów sieci kanalizacyjnej i komór przepompowni ścieków – wóz asenizacyjny dwukomorowy z funkcją ssania
  i tłoczenia, wyposażony w pompę wytwarzającą ciśnienie minimum 150 bar i wąż ciśnieniowy o przekroju minimum 25 mm z głowicami do czyszczenia kanalizacji grawitacyjnej o przekroju do 300 mm, co potwierdza złożeniem oferty (Oświadczenie - załącznik nr 3).
 1. Termin realizacji zamówienia

Zakończenie realizacji zadania do 31.12.2017 r.

 1. Kryterium wyboru oferty:

Cena -  100%

 

                           cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x      100  x 100

                                                        cena badanej oferty 

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia 21 grudnia 2015r. godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Interesanta, parter.
 • pocztą na  adres Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Interesanta, parter.

 

Oferta należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Opróżnianie studzienek i przepompowni ścieków oraz czyszczenie przewodów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, a także komór przepompowni ścieków wysokociśnieniowym sprzętem specjalistycznym.”

 

Nie otwierać przed dniem 21 grudnia 2015r. godz. 12:00.

 

W przypadku braku jasnego (wyżej wskazanego) oznaczenia, list może zostać potraktowany jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia, co spowoduje dostarczenie do osoby merytoryczne po terminie otwarcia.

W takim przypadku oferta traktowana jest jako oferta złożona po terminie.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

 

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

       

 1. Warunki płatności;

Płatność dokonywana będzie za wykonane zlecenie, na podstawie protokołu odbioru i wystawionej faktury.

Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury za wykonane zlecenie cząstkowe. W przypadku złożenia błędnej faktury termin płatności liczony będzie od dnia złożenia u zamawiającego poprawionej faktury.

 

 1. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Beata Wojciechowska – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120, b.wojciechowska@swieszyno.pl

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony.
  2. Wykonawca może złożyć  tylko jedną ofertę.
  3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  4. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do niniejszego zapytania ofertowego.
  5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę oraz zapisaną datą naniesienia zmiany.
  6. Ofertę należy złożyć w oznakowanej kopercie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym (termin oznacza dzień i godzinę wskazaną w zapytaniu).
  7. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
  8. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
  9. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
  10. Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz Ofertowy - załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym wymienionym w pkt. 2.2 przedmiotowego zapytania - załącznik nr 3.
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe pdf.

2. Zapytanie ofertowe doc.


 
 
liczba odwiedzin: 3679048

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X