ZESTAWIENIE UCHWAŁ PUBLIKOWANYCH W 2013

Data aktu

Numer aktu

Tytuł

Nazwa organu, który wydał

Typ aktu

Pozycja

Data ogłoszenia

31.01.2013

XXVI/222/13

 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

1059

01.03.2013

31.01.2013

XXVI/223/13

 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

1060

01.03.2013

28.02.2013

XXVII/230/13

.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

1467

09.04.2013

28.03.2013

XXVIII/235/13

  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

1925

10.05.2013

28.03.2013

XXVIII/237/13

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

1716

24.04.2013

28.03.2013

XXVIII/239/13

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Świeszyno, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

1926

10.05.2013

28.03.2013

XXVIII/240/13

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świeszyno w 2013 roku

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2689

16.07.2013

25.04.2013

XXIX/245/13

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2691

16.07.2013

25.04.2013

XXIX/246/13

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2692

16.07.2013

25.04.2013

XXIX/247/13

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2008

16.05.2013

25.04.2013

XXIX/252/13

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świeszyno w 2013

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2690

16.07.2013

23.05.2013

XXXI/255/13

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2426

20.06.2013

23.05.2013

XXXI/256/13

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2427

20.06.2013

23.05.2013

XXXI/257/13

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2428

20.06.2013

23.05.2013

XXXI/258/13

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2429

20.06.2013

23.05.2013

XXXI/259/13

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2430

20.06.2013

23.05.2013

XXXI/260/13

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno pod budownictwo mieszkaniowe niskiej intensywności na działkach Nr 1/67 i 418/3 w obrębie ewidencyjnym Niedalino

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2431

20.06.2013

23.05.2013

XXXI/261/13

w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno pod lokalizację cmentarza komunalnego wraz ze związaną z nim strefą ochronną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w obrębie ewidencyjnym Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2432

20.06.2013

27.06.2013

XXXII/267/13

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2887

02.08.2013

27.06.2013

XXXII/268/13

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2888

02.08.2013

27.06.2013

XXXII/269/13

 zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2886

02.08.2013

27.06.2013

XXXII/270/13

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/184/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2889

02.08.2013

27.06.2013

XXXII/273/13

w sprawie ustalenia liczby punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2890

02.08.2013

27.06.2013

XXXII/274/13

w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko-ORLIK 2012” w Świeszynie

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2891

02.08.2013

27.06.2013

XXXII/275/13

 w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Świeszyno oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2892

02.08.2013

27.06.2013

XXXII/276/13

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2893

02.08.2013

27.06.2013

XXXII/281/13

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

2894

02.08.2013

 

26.09.2013

XXXIII/283/13

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2013

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

3324

16.10.2013

26.09.2013

XXXIII/299/13

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

3325

16.10.2013

26.09.2013

XXXIII/292/13

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

3626

05.11.2013

26.09.2013

XXXIII/293/13

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

3627

05.11.2013

26.09.2013

XXXIII/294/13

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

3628

05.11.2013

26.09.2013

XXXIII/298/13

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Gminne  w Świeszynie i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

3629

05.11.2013

26.09.2013

XXXIII/300/13

w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

3630

05.11.2013

26.09.2013

XXXIII/301/13

w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świeszyno”

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

 

 

31.10.2013

XXXIV/304/13

w sprawie ustalenia zasad przekazania jednostkom pomocniczym Gminy Świeszyno składników mienia do korzystania

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

4411

10.12.2013

31.10.2013

XXXIV/305/13

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

4412

10.12.2013

31.10.2013

XXXIV/306/13

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

4413

10.12.2013

31.10.2013

XXXIV/30713

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

4414

10.12.2013

28.11.2013

XXXV/312/13

w sprawie zmiany budżetu gminy Świeszyno na rok 2013

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

4342

05.12.2013

28.11.2013

XXXV/314/13

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

4343

05.12.2013

28.11.2013

XXXV/315/13

w sprawie ustalenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

4344

05.12.2013

28.11.2013

XXXV/323/13

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

130

09.01.2014

19.12.2013

XXXVI/326/13

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2014

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

4626

30.12.2013

19.12.2013

XXXVI/328/13

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2013

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

4627

30.12.2013

19.12.2013

XXXVI/333/13

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Świeszynie „Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka” oraz Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno i utworzenia „Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna”.

Rada Gminy Świeszyno

uchwała

457

30.01.2014

 

Wytworzył:
Urszula Żebrowska
Udostępnił:
Jan Szostak
(2013-10-25 08:31:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2014-02-04 07:32:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki