Rok 2012

 

 

Data aktu

Numer aktu

Tytuł

Nazwa organu, który wydał

Typ aktu

Pozycja

Data ogłoszenia

26.11.2012 r.

XXIII/200/12

 W sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

52

08.01.2013 r.

26.11.2012 r.

XXII/197/12

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/177/12 Rady Gminy Świeszyno w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

108

09.01.2013 r.

26.11.2012 r.

XXII/192/12

W sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

51

26.11.2012 r.

26.11.2012 r.

XXII/191/12

W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

50

26.11.2012 r.

26.11.2012 r.

XXII/190/12

W sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

49

26.11.2012 r.

26.11.2012 r.

XXII/188/12

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

48

26.11.2012 r.

26.11.2012 r.

XXII/187/12

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

47

08.01.2013 r.

26.11.2012 r.

XXII/186/12

W sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

46

08.01.2013 r.

26.11.2012 r.

XXII/185/12

W sprawie obniżenia  ceny skupu żyta do celów naliczania podatku rolnego

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2859

03.12.2012 r.

26.11.2012 r.

XXII/183/12

W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2858

03.12.2012 r.

26.11.2012 r.

XXII/182/12

W sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2857

03.12.2012 r.

25.10.2012 r.

XXI/181/12

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Świeszyno  z dnia  28 kwietnia 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego  i od nieruchomości

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2639

27.11.2012 r.

25.10.2012 r.

XXI/180/12

 W sprawie  określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2638

27.11.2012 r.

25.10.2012 r.

XXI/177/12

W sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

103

08.01.2013 r.

25.10.2012 r.

XXI/175/12

W sprawie zmiany uchwały Nr XX/164/12 Rady Gminy Świeszyno we sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2403

09.11.2012 r.

25.10.2012 r.

XXI/173/12

W sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2836

03.12.2012 r.

27.09.2012

XX/169/12

 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/177/12 Rady Gminy Świeszyno w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świeszyno

 

Rada Gminy Świeszyno

 

Uchwała

2378

07.11.2012 r.

27.09.2012

XX/168/12

W sprawie podziału Gminy Świeszyno na okręgi wyborcze

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2379

07.11.2012 r.

27.09.2012

Xx/164/12

W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2402

09.11.2012 r.

2012-06-28

XIX/156/12

w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno.

Rada Gminy

Świeszyno

Uchwała

1749

26.07.2012 r.

2012-06-28

XIX/157/12

w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno.

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

1750

26.07.2012 r.

2012-06-28

XIX/149/12

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/184/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

1748

26.07.2012 r.

2012-04-26

XVII/138/12

w sprawie zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Świeszyno za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

1284

04.06.2012 r.

2012-04-26

XVII/139/12

w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Świeszyno.

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

1423

21.06.2012 r.

2012-03-29

XVI/123/12

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

1072

16.05.2012 r.

2012-03-29

XVI/122/12

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic obwodów

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

1071

16.05.2012 r.

2012-03-29

XVI/124/12

w sprawie          zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

1070

16.05.2012 r.

2012-03-29

XVI/125/12

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świeszyno w 2012 roku

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

1069

16.05.2012 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Szostak
(2012-08-29 13:18:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2013-01-14 09:42:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki