☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Informacja:

Gmina Świeszyno przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa. Administratorem Danych jest: Gmina Świeszyno z siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  – którym u Administratora jest Przemysław Chojnowski za pośrednictwem  adresu pod adresem e-mail: iod@swieszyno.pl Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Gminę Świeszyno  jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.


Wymagane dokumenty:

 

Opłaty:

Opłata skarbowa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.1044 z późn. zm.) :

- za wydanie zaświadczenia – 17 zł

Opłatę  skarbową można uiścić :

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71 za pomocą karty płatniczej lub przy pomocy aplikacji BLIK;
  2. w Urzędzie pocztowym, Świeszyno 21;
  3. przelewem na rachunek bankowy Gminy Świeszyno 56 1020 2791 0000 7002 0326 2086.

Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego

- organizacje pożytku publicznego w związku z nieodpłatną działalnością w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd  Gminy Świeszyno  - Biuro Obsługi Interesanta

Świeszyno Nr 71

76-024 Świeszyno 

w poniedziałki w godz. 8:00 do 16:00

wtorek- piątek w godz. 7:00 do 15:00

Osoba do kontaktu:

Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa -

Aleksandra Mendziak (pokój Nr  6),  telefon 94 31 60 140,

adres e-mail :  a.mendziak@swieszyno.pl

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Nie później niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy:
-
Podstawa prawna
- art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm.) 

 

Wytworzył:
Aleksandra Mendziak
Udostępnił:
Dobrzańska Karolina
(2006-12-05 11:40:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Król
(2021-11-30 22:11:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1356111