☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 03.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Informacja:

  Gmina Świeszyno przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa. Administratorem Danych jest: Gmina Świeszyno z siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  – którym u Administratora jest Przemysław Chojnowski za pośrednictwem  adresu pod adresem e-mail: iod@swieszyno.pl Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Gminę Świeszyno  jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza
to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego

- organizacje pożytku publicznego w związku z nieodpłatną działalnością w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nie podlegają opłacie wnioski złożone przez właściciela lub użytkownika wieczystego terenu.

Opłata skarbowa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2020r., poz.1546 z późn. zm.) wynosi:

- od decyzji o warunkach zabudowy – 598 zł

- w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika - 17,00 zł

 

Opłatę  skarbową można uiścić :

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71 za pomocą karty płatniczej lub przy pomocy aplikacji BLIK;
  2. w Urzędzie pocztowym, Świeszyno 21;
  3. przelewem na rachunek bankowy Gminy Świeszyno 56 1020 2791 0000 7002 0326 2086.

Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd  Gminy Świeszyno  - Biuro Obsługi Interesanta

Świeszyno Nr 71

76-024 Świeszyno 

w godzinach pracy Urzędu

w poniedziałki w godz. 8:00 do 16:00

wtorek- piątek w godz. 7:00 do 15:00

Osoba do kontaktu:

Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa -

Agnieszka Konieczna (pokój Nr  6),  telefon 94 31 60 148,

adres e-mail :  a.konieczna@swieszyno.pl

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  • Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej

– nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, 

Tryb odwoławczy:


Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Świeszyno w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Podstawa prawna

- art. 52 ust.2 w związku z art. 64 oraz art. 60 oraz art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.)


 

Wytworzył:
Agnieszka Konieczna
Udostępnił:
Jan Szostak
(2003-07-15 14:04:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Król
(2022-01-03 11:44:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1460271