☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH-text

Podatek leśny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego DL-1 oraz niżej wymienione dokumenty:

 • Akt notarialny lub
 • Umowę dzierżawy lasu,
 • Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu.

Opłaty:
Nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta lub pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w Świeszynie w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Brak.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowo-Podatkowy UG w Świeszynie - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zm. ).

Uwagi:

 1. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
  Podstawa prawna - art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
  ( t.j. Dz.U. z 2021 r, poz.1540 ze zm.).
  • Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie urzędu
 2. Podatek leśny można umorzyć.
  Podstawa prawna - art. 67a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
  (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1540 ze zm.).
  • Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.
  • Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
 3. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
  W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 4. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zm. ).
  Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
 5. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
  Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.
 6. Wpłat należy dokonywać na indywidualny nr rachunku bankowego.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO)  informuję , iż:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świeszyno z   siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71 (dalej zwany jako Administrator). 

Z administratorem można się skontaktować:

 1. listownie na adres: Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71;
 2. telefonicznie 94 31 60 120
 3. fax - 94 31 61 491
 4. przez email: gmina@swieszyno.pl
 1. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@swieszyno.pl.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :

 1. Przyjęcia informacji o lasach lub deklaracji na podatek leśny,
 2. ustalenia podatku oraz jego zmiany w drodze decyzji,
 3. pobór i zaksięgowanie podatku,
 4. realizacja  zwolnień,
 5.  windykacji zaległości,
 6. archiwizacji sprawy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:

 1. obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r.
  o podatku leśnym;
 2. w zakresie windykacji - ustawia z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 3. obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od momentu ustania obowiązku podatkowego.

 1. Odbiorcy danych

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych dla innych odbiorców

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Wymóg podania danych

Obowiązek prawy podania danych osobowych wynika z Art.  6   ust.  2,5,6 oraz 7  ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

Wytworzył:
Małgorzata Sobczyk
Udostępnił:
Jan Szostak
(2003-07-15 14:22:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Głuchowska Urszula
(2022-01-14 09:16:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1356111