☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH-text

Podatek rolny od osób prawnych

 Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację DR-1 wraz z załącznikami w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć:
 • Akt notarialny lub
 • Umowę dzierżawy gruntów rolnych,
 • Podanie o ulgę (jeśli przysługują).

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 8, tel 94 3160 143, 94 3160 142 w godzinach pracy urzędu.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w Świeszynie w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi stosuje się na wniosek podatnika:
 • Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.333 ze zm.).
  Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
 • Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowo-Podatkowy UG w Świeszynie - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz.333 ze zm.).
Uwagi:
 1. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji.
 2. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego,
 3. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
  Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
  ( t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1540 ze zm.).
  • Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie urzędu
 4. Podatek rolny można umorzyć.
  Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
  (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1540 ze zm.).
  • Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.
  • Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
 5. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
  Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 6. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
  • I rata - do 15 marca każdego roku
  • II rata - do 15 maja każdego roku
  • III rata - do 15 września każdego roku
  • IV rata - do 15 listopada każdego roku
  • jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 7. Wpłaty można dokonywać na indywidualny nr rachunku bankowego.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO)  informuję , iż:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świeszyno z   siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71 (dalej zwany jako Administrator). 

Z administratorem można się skontaktować:

 1. listownie na adres: Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71;
 2. telefonicznie 94 31 60 120
 3. fax - 94 31 61 491
 4. przez email: gmina@swieszynopl
 1. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@swieszyno.pl.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :

 1. Przyjęcia informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny,
 2. ustalenia podatku oraz jego zmiany w drodze decyzji,
 3. pobór i zaksięgowanie podatku,
 4. naliczenia ulgi i zwolnień,
 5.  windykacji zaległości,
 6. archiwizacji sprawy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:

 1. obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
 2. w zakresie windykacji - ustawia z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 3. obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od momentu ustania obowiązku podatkowego.

 1. Odbiorcy danych

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych dla innych odbiorców

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Wymóg podania danych

Obowiązek prawy podania danych osobowych wynika z Art.  6a   ust.  5, 8, 9  i  10  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Wytworzył:
Małgorzata Sobczyk
Udostępnił:
Jan Szostak
(2003-07-15 14:30:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Głuchowska Urszula
(2022-01-14 09:12:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1356111