☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH-text

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych - art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty:

Podatnik jest obowiązany składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

Podatnik powinien odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności; oraz załączyć następujące dokumenty:

 • Umowę kupna - sprzedaży,
 • Dowód rejestracyjny - do okazania.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta - lub pokój nr 8 (podatki), tel. 94 3160 143, 94 3160 138 w godzinach pracy urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy: Do 30 dni po otrzymaniu wniosku.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w Świeszynie w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna: Referat Finansowo-Budżetowy UG Świeszyno - inspektor, ds. podatków i  opłat lokalnych. Pokój nr 8

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.)
 • UCHWAŁA NR XLIII/245/17 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Uwagi:

 1. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek,
 2. Termin płatności podatku lub zaległości podatkowych można odroczyć lub rozłożyć na raty. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j.  Dz.U. z 2021 r, poz. 1540 ze zm. ).
  • Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat ) w sekretariacie urzędu
 3. Podatek od środków transportowych można umorzyć. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa  ( t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1540 ze zm.).
 4. Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.
 5. Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
 6. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1540 ze zm.), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 7. Terminy płatności podatku od środków transportu określa art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.). Podatek płatny jest w 2 ratach - I rata - 15.II i II rata - 15.IX. raty podatku od środków transportu wpłaca się bez wezwania.
 8. Wpłat należy dokonywać na indywidualny nr rachunku bankowego Podatnika.

   

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO)  informuję , iż:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świeszyno z   siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71 (dalej zwany jako Administrator). 

Z administratorem można się skontaktować:

 1. listownie na adres: Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71;
 2. telefonicznie 94 31 60 120
 3. fax - 94 31 61 491
 4. przez email: gmina@swieszyno.pl
 1. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@swieszyno.pl.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :

 1. przyjęcia deklaracji na podatek od środków transportowych,
 2. poboru i zaksięgowania podatku,
 3.  zwrotu podatku od środków transportu,
 4. zwolnienia na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 5. windykacji zaległości,
 6. archiwizacji sprawy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:

 1. obowiązek prawny wynikający z przepisów Rozdziału 3  Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
 2. w zakresie windykacji - ustawia z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 3. obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od momentu ustania obowiązku podatkowego.

 1. Odbiorcy danych

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych dla innych odbiorców

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Wymóg podania danych

Obowiązek prawy podania danych osobowych wynika z Art.  9  ust.  6 pkt. 1 i 2   Ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Wytworzył:
Małgorzata Sobczyk
Udostępnił:
Jan Szostak
(2003-07-15 14:37:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Głuchowska Urszula
(2022-01-14 09:09:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1356111