☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych-text

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć:

 • Akt notarialny lub
 • Umowę dzierżawy nieruchomości,
 • Wykaz nieruchomości według druku informacji IN-1 (wraz z odpowiednimi załącznikami) do ustalenia podatku od nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta  lub inspektor d/s wymiarów podatków i opłat lokalnych, pokój nr 8, tel. 94 3160 143, 94 3160 142 w godzinach pracy urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.Jednostka odpowiedzialna:
starszy inspektor d/s wymiarów podatków i opłat lokalnych,
pokój nr 8,
tel. 94 3160 143
, 94 3160 142, 94 3160 138

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.),
 • Uchwała NR XLV/255/21 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (DZ.URZ. WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIEGO POZ. 4567)
Uwagi:
 1. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana w decyzji Wójta Gminy,
 2. Termin płatności podatku lub zaległości podatkowych można odroczyć lub rozłożyć na raty.
  Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1,2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa  (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1540 ze zm.).
  • Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie urzędu.
 3. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
  Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
  ( t.j. Dz.U. z 2021 r, poz.1540 ze zm.).
  • Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.
  • Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
 4. Należność winna być regulowana w terminach określonych w decyzji.
  • W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
  • W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 5. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).
  Podatek płatny jest w 4 ratach w terminach: I rata do 15.III, II rata do 15.V, III rata do 15.IX, IV rata do 15 XI.
 6. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł,podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 7. Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.
 8. Wpłat należy dokonywać na indywidualny nr rachunku bankowego Podatnika wskazany w decyzji.

   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO)  informuję, iż:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świeszyno z   siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71 (dalej zwany jako Administrator). 

Z administratorem można się skontaktować:

 1. listownie na adres: Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71;
 2. telefonicznie 94 31 60 120
 3. fax - 94 31 61 491
 4. przez email: gmina@swieszyno.pl
 1. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@swieszyno.pl.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :

 1. Przyjęcia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości,
 2. ustalenia podatku oraz jego zmiany w drodze decyzji,
 3. pobór i zaksięgowanie podatku,
 4.  prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości,
 5. windykacji zaległości,
 6. archiwizacji sprawy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:

 1. obowiązek prawny wynikający z przepisów Rozdziału 2 i 2a  Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
 2. w zakresie windykacji - ustawia z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 3. obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od momentu ustania obowiązku podatkowego.

 1. Odbiorcy danych

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych dla innych odbiorców

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Wymóg podania danych

Obowiązek prawy podania danych osobowych wynika z Art.  6  ust.  6  i  10  Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Szostak
(2003-07-08 14:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Głuchowska Urszula
(2022-01-14 09:06:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1356111