☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprzedaż lokali miesz.stanowiących własność gminy na rzecz najemcy -text

1. Administratorem danych osobowych zawartych w składanych wnioskach jest   Gmina Świeszyno – Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno Nr 71, 76-024 Świeszyno.

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ustawy z dnia 29   sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonego wniosku  o wykup lokalu.

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o wykup lokalu.

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców


Wymagane dokumenty:
Wniosek Druk do pobrania
 

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:

  • koszty sporządzenia aktu notarialnego,
  • koszty sądowe

oraz cenę nabycia lokalu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach).

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro podawcze Urzędu Gminy Świeszyno 71
 


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Z chwilą otrzymania wniosku pracownik samodzielnego stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zleca inwentaryzację lokalu celem wydania zaświadczenia o jego samodzielności, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku)
i gruntu, przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej. Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi 3 miesiące.
W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży w terminie późniejszym.

 

Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
pokój nr 1

tel. 94 3160 135

 

Dodatkowe informacje:

  • Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego przysługuje najemcom jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony,
  • Lokale sprzedawane są na zasadach określonych w Uchwale Nr XL/206/2006 Rady Gminy w Świeszynie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świeszyno; Uchwale Nr L/281/10 Rady Gminy Świeszyno w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świeszyno XL/206/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świeszyno; Uchwale Nr XXV/217/12 Rady Gminy Świeszyno w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świeszyno XL/206/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świeszyno
  • Stosuje się dwie formy zapłaty ceny sprzedaży, jednorazową i ratalną, obie z zastosowaniem bonifikat,
  • Zasady zapłaty ceny sprzedaży określa § 4, 5, 6 Uchwały Nr XL/206/2006 Rady Gminy w Świeszynie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świeszyno,
  • Do sprzedaży lokali stosuje się bonifikaty określone w Uchwale Nr VI/34/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych 

 

Podstawa prawna

 

  • art. 34 ust.1 pkt 3, art.37 ust. 2 pkt 1 i art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774).

      Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych  wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych  w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz.  1892),

  • Uchwała Nr XL/206/2006 Rady Gminy w Świeszynie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świeszyno; Uchwała Nr L/281/10 Rady Gminy Świeszyno w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świeszyno XL/206/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świeszyno; Uchwała Nr XXV/217/12 Rady Gminy Świeszyno w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świeszyno XL/206/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świeszyno.
  • Uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych. 

 

 

Wytworzył:
Aleksandra Potykanowicz
Udostępnił:
Jan Szostak
(2003-07-15 10:41:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-05-13 09:56:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1356111