Informacja o zamiarze połączenia

Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Multimedialne Centrum Kultury e-EUREKA” w Świeszynie

 

Wójt Gminy Świeszyno

działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach / Dz. U. z 2012 r., poz.642 ze zm. / podaje do publicznej wiadomości zamiar połączenia następujących instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świeszyno: 

Bibliotekę Publiczną Gminy Świeszyno

oraz

Gminny Ośrodek Kultury "Multimedialne Centrum Kultury e-EUREKA"
w Świeszynie

 w

Gminny Ośrodek Kultury "Multimedialne Centrum Kultury e-EUREKA"
w Świeszynie
.

 

Siedzibą nowej instytucji kultury będzie Świeszyno 36, 76-024 Świeszyno.

 Uzasadnienie

 

Realizacja zamiaru połączenia wpłynie na :

- ujednolicenie polityki kulturalnej  w gminie poprzez konsolidację i lepszą koordynację gminnej działalności kulturalnej

- wzmocnienie organizacyjne, w tym poprawę skuteczności kierowania 
i zarządzania oraz zmniejszenie kosztów administracyjnych działalności kulturalnej

- poprawę jakości pracy Biblioteki i dostępności mieszkańców do jej zasobów;

Połączenie instytucji pozwoli na lepszą realizację zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej.

Wpłynie na efektywniejsze działanie oraz wyższy poziom usług, zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez kulturalnych na terenie gminy Świeszyno.

Połączenie jednostek kultury spowoduje zmniejszenie kosztów administracyjnych. Nastąpi skomasowanie kadry kierowniczej, księgowo – finansowej, obsługi sprzętu i urządzeń.

Baza lokalowa jaką dysponuje gmina umożliwi sprawne funkcjonowanie obu jednostek kulturalnych i nie spowoduje uszczerbku w dotychczasowej pracy Biblioteki.

W I kwartale 2013 roku Biblioteka zostanie doposażona w nowy sprzęt komputerowy – 7 zestawów komputerowych, umożliwiających lepszy dostęp do informacji, nowe regały na zbiory. Powstaną kolejne pomieszczenia: administracyjne i sala dla najmłodszych czytelników z pełnym wyposażeniem. Z biblioteki będą mogły korzystać również osoby niepełnosprawne wskutek wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych. Unowocześnienie bazy jest możliwe dzięki wsparciu programu PROW na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, w ramach realizacji projektu „Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-EUREKA”, mającego na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz podniesienie jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez remont budynku i zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na centrum kultury w Świeszynie.

 

                                                                                               Wójt

Ryszard Osiowy

Świeszyno, 02 stycznia 2013 rok

 

Szczegółowe uzasadnienie zamiaru połączenia instytucji kultury

w Gminie Świeszyno

 

W celu efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, a także upraszczania struktur zarządzania Rada Gminy Świeszyno zamierza połączyć samorządowe instytucje kultury o nazwach: Gminny Ośrodek Kultury w Świeszynie pn. „Multimedialne Centrum Kultury e-EUREKA” z siedzibą w Świeszynie nr 3, 76-024 Świeszyno i Bibliotekę Publiczną Gminy Świeszyno, mającą siedzibę pod tym samym adresem . Działania organizatora tj. Rady Gminy Świeszyno związane są z możliwością dokładniejszego nadzoru organu wykonawczego tj. Wójta Gminy nad działalnością połączonej instytucji kultury.

Połączenie dwóch form kultury: ośrodka kultury i biblioteki umożliwi zaplanowanie pracy rocznej jako jednego organu instytucjonalnego, przy realizacji jednego budżetu dającego niższe koszty operacyjne i możliwości nadzoru. Załogi i mienie obu instytucji zostaną połączone w jeden organizm, co pozwoli stosowanie jednej obsługi finansowo- kadrowej i organizacyjnej.

Zadania biblioteki określone w art. 19 ustawy o bibliotekach będą zapewnione na dotychczasowym poziomie, nie zostanie zmieniony sposób dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji, pozostanie filia biblioteki w Niedalinie. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, prowadzenie działalności informacyjnej będzie utrzymane i zapewnione na wysokim poziomie, przy profesjonalnej obsłudze finansowo-kadrowej i organizacyjnej. Jednocześnie organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, informatycznej, wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie ochrona dóbr kultur tworzenie warunków dla rozwoju ruchu turystycznego, folkloru, rozbudzanie zainteresowań, promowanie zespołów, organizowanie imprez jako formy działalności ośrodka kultury będzie dalej rozwijane.

Wyszczególnienie skutków połączenia instytucji: 1. Prawne:

 1. jeden statut dla obu instytucji,
 2. jeden dokument kontroli zarządczej,
 3. w przypadku zmian dostosowuje się jeden dokument dla jednej instytucji, a nie dwa dla dwóch, co jednocześnie oszczędza czas,
 4. sporządzanie jednakowych dokumentów w ramach jednej instytucji,
 5. jedna siedziba i dokumenty zgrupowane w jednym miejscu,
 6. ułatwienie archiwizacji dokumentów,
 7. konieczność zmiany statutu.
  1. Finansowe:
   1. możliwość aplikowania o środki w ramach jednej instytucji, a tym samym możliwość łączenia zakresów zadań,
   2. efekt synergii - realizacja budżetu połączonej instytucji daje niższe koszty operacyjne, niż realizacja dla każdej instytucji z osobna (zamówienia materiałów, opału, naprawy, obsługa prawna itp.,
   3. jedna strona www dla połączonej instytucji,
   4. sporządzenie jednego budżetu,
   5. konieczność wymiany dokumentów, pieczęci.
  2. Organizacyjne:
   1. możliwość zaplanowania pracy rocznej bez rozbijania na dwie instytucje,
   2. możliwość zaplanowania i tworzenia multimedialnych
    i wielodziedzinowych placówek w oparciu o kadry i zasoby lokalowe obu instytucji,
   3. możliwość organizacji pracy w ten sposób, by wykorzystać zasoby biblioteki w pracy świetlicy i odwrotnie,
   4. możliwość skierowania pracowników GOK i BPGŚ do realizacji wspólnych zadań i działań,
   5. wyeliminowanie sztucznych podziałów etatowych pracowników (część etatu jako pracownik GOK i część etatu jako pracownik GBP) i godzin pracy (proporcjonalnie do wymiaru etatu - kilka godzin jako pracownik GOK i kilka godzin jako pracownik BPGŚ.
  3. Kadrowe:
   1. większa liczba pracowników wynikająca z faktu połączenia instytucji - tym samym zasób kadrowy zwiększa się, pracownicy wzajemnie się uzupełniają,
   2. możliwość lepszego podziału zadań między pracowników biurowych,
   3. zachowanie pełnego zatrudnienia dla pracowników merytorycznych obu łączonych instytucjach w równym lub większym wymiarze czasu pracy,
   4. łatwiejsze zarządzanie wynikające z możliwości szkolenia pracowników biurowych,
   5. możliwość rozszerzania zakresu obowiązków pracowników i dawanie im większych kompetencji i umiejętności (szkolenia),
   6. zgodnie z ustawą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich będą spełniali wymogi obowiązujące bibliotekarzy.

Podsumowanie:

Połączenie instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno  i Gminnego Ośrodka Kultury w Świeszynie pn. „Multimedialne Centrum Kultury e-EUREKA” z siedzibą w z siedzibą w Świeszynie nr 3, 76-024 Świeszyno w jeden ośrodek -  nie spowoduje uszczerbku w ich działalności, nie będzie miało negatywnego wpływu na wykonywanie dotychczasowych zadań biblioteki publicznej, zostaną zachowane wymagania organizacyjne określone ustawą o bibliotekach, w powiązaniu z ustawą o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej.

Jedna instytucja zapewni mieszkańcom profesjonalną obsługę czytelnictwa i bibliotekoznawstwa a także zaspokoi potrzeby kulturalne i udostępni dobra kultury.

Realizacja zamiaru połączenia wpłynie na :

- ujednolicenie polityki kulturalnej  w gminie poprzez konsolidację i lepszą koordynację gminnej działalności kulturalnej

- wzmocnienie organizacyjne, w tym poprawę skuteczności kierowania i zarządzania oraz zmniejszenie kosztów administracyjnych działalności kulturalnej

- poprawę jakości pracy Biblioteki i dostępności mieszkańców do jej zasobów;

Połączenie instytucji pozwoli na lepszą realizację zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej.

Wpłynie na efektywniejsze działanie oraz wyższy poziom usług, zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez kulturalnych na terenie gminy Świeszyno.

Połączenie jednostek kultury spowoduje zmniejszenie kosztów administracyjnych. Nastąpi skomasowanie kadry kierowniczej, księgowo – finansowej, obsługi sprzętu i urządzeń.

Baza lokalowa jaką dysponuje gmina umożliwi sprawne funkcjonowanie obu jednostek kulturalnych i nie spowoduje uszczerbku w dotychczasowej pracy Biblioteki.

Obecnie Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno jest doposażana w nowy sprzęt komputerowy – 7 zestawów komputerowych, umożliwiających lepszy dostęp do informacji, nowe regały na zbiory. Powstaną kolejne pomieszczenia: administracyjne i sala dla najmłodszych czytelników z pełnym wyposażeniem. Z biblioteki będą mogły korzystać również osoby niepełnosprawne wskutek wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych. Unowocześnienie bazy jest możliwe dzięki wsparciu programu PROW na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, w ramach realizacji projektu „Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-EUREKA”, mającego na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz podniesienie jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez remont budynku i zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na centrum kultury w Świeszynie.

                                                                                            Wójt

Ryszard Osiowy


Wytworzył:
Lidia Łyczko
Udostępnił:
Jan Szostak
(2013-01-02 15:21:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2013-03-13 10:40:13)