☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na prowadzenie działalności określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zezwolenie na prowadzenie działalności określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w formie podania lub druku wniosku. Druk do pobrania wraz z załącznikami:

 

  1. zaświadczenie albo oświadczenie (wg wzoru) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  2. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
  3. kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy – pokój Nr 3 w godzinach 700-1500 .

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Świeszynie – pok. 4  - Inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. 94 3160 126

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Opłata skarbowa:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.).

Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107 zł.
 

Podstawa prawna:
1. art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299),

3. Uchwała Nr XXII/189/1  Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Dobrzańska Karolina
(2006-04-21 12:02:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2021-05-10 13:19:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083