Licencja na taksówki

Uzyskanie licencji

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

 1. Jakie przewozy obejmuje licencja na taksówkę

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką, musisz uzyskać odpowiednie zezwolenie – czyli licencję.

Licencję możesz dostać na przewozy:

 • na terenie jednej gminy
 • obejmujące kilka sąsiadujących gmin – jeżeli gminy te zawarły odpowiednie porozumienie (skontaktuj się z urzędem gminy i sprawdź, czy i które gminy podpisały takie porozumienie)
 • na terenie Warszawy.
 1. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać licencję

O licencję na taksówkę mogą się starać przedsiębiorcy indywidualni (wpisani do CEIDG) oraz osoby prawne (na przykład spółki).

Przedsiębiorca, a w przypadku osób prawnych – osoby zarządzające firmą (członkowie zarządu albo wspólnicy spółek osobowych), muszą wykazać, że:

 • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu
 • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Przedsiębiorca musi mieć tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi, którymi ma być wykonywany transport. To znaczy, że przedsiębiorca jest ich właścicielem, współwłaścicielem, ewentualnie ma pojazdy w leasingu lub dzierżawie. Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym.

Kierowcy taksówki, a jeśli przedsiębiorca wykonuje przewozy osobiście, także on:

 • nie mogą być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy
 • muszą mieć ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B
 • nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy
 • nie mogą mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek złóż do urzędu gminy, na terenie której będziesz jeździć taksówką.

Możesz także starać się o licencję na taksówkę, ważną na terenie kilku sąsiadujących ze sobą gmin. Będzie to możliwe, jeśli gminy zawarły ze sobą odpowiednie porozumienie. Jeśli tak, to wniosek o licencję złóż do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz lub masz siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o licencję na taksówkę

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo przez internet – na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu miasta lub gminy.

We wniosku wskaż okres, na jaki chcesz dostać licencję. Może to być od 2 do 50 lat.

Jeśli składasz wniosek przez internet, dokumenty które składasz w oryginale, muszą mieć formę dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

 1. Dokumenty

 

1. Wniosek o udzielenie licencji na taksówkę

Dokument możesz złożyć jako oryginał

Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli jest wymagany;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką - także obszaru wykonywania przewozu;
 • określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego - w przypadku wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2;
 • określenie liczby wypisów z licencji - w przypadku wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2.

Wzór wniosku jest dostępny poniżej.

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji

Dokument możesz złożyć jako oryginał.
Oświadczasz w nim, że:
 • nie byłeś karany za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu;
 • nie masz zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu wpisz klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3. Zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych, lecz wykonujące osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy

Dokument możesz złożyć jako oryginał.

Zaświadczenie, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2.

Zaświadczenie musi być opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

4. Wykaz pojazdów samochodowych

Dokument możesz złożyć jako kopię lub oryginał.
Wykaz pojazdów powinien zawierać następujące informacje:

a)         markę, typ,

b)         rodzaj/przeznaczenie,

c)         numer rejestracyjny,

d)         numer VIN,

e)         wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

 

5. Dowód wniesienia opłaty

Dokument możesz złożyć jako kopię, oryginał, uwierzytelnioną kopię lub przedstawić do wglądu.

 

6. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych

Dokument możesz złożyć jako oryginał, dokument elektroniczny, uwierzytelniona kopia

 

7. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Dokument możesz złożyć jako kopię, oryginał, dokument elektroniczny lub przedstawić do wglądu.

Uwaga! Elektroniczny wniosek na stronie Urzędu zawiera wzory oświadczeń

Uwaga! Urząd wymaga dołączenia dodatkowych dokumentów (albo ich kopii) potwierdzających informacje, które są zawarte w twoich oświadczeniach:

 • prawo jazdy
 • zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy
 • orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy
 • dowód rejestracyjny samochodu lub pozwolenie czasowe z wpisem TAXI
 • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem zgłaszanym do przewozów, jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem, na przykład umowa użyczenia, leasingu.
 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny i poprawny.

Jeśli czegoś będzie brakować, urząd wezwie cię do usunięcia braków. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Uzupełniane dokumenty złóż do tego samego urzędu, co wniosek o wydanie licencji na taksówkę.

Jeśli nie dostarczysz brakujących dokumentów w terminie, to urząd nie rozpatrzy twojego wniosku.

Jeśli nie zapłacisz opłaty za wydanie licencji, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty – od 7 do 14 dni. Gdy nie zapłacisz, urząd zwróci ci wniosek.

 1. Dostaniesz licencję na taksówkę

Jeżeli twój wniosek spełni wszystkie wymagania wynikające z przepisów, otrzymasz licencję na taksówkę.

Licencję dostaniesz na taki okres, jaki podasz we wniosku.

Uwaga! Licencja jest papierowa i musisz ją mieć przy sobie, gdy wykonujesz przewozy taksówką. Jeżeli zatrudniasz kierowców, to wykonując przewóz powinni mieć przy sobie licencję. Licencji nie możesz przekazywać osobom trzecim. 

Urząd odmówi udzielania licencji, jeżeli nie spełnisz wymagań wynikających z przepisów, na przykład dobrej reputacji lub niekaralności.

Dokument otrzymasz jako oryginał

W licencji zawarte są:

 • twoje imię i nazwisko – ewentualnie nazwa twojej firmy,
 • twój adres zamieszkania albo adres siedziby twojej firmy,
 • numer NIP – twój albo twojej firmy,
 • obszar, na który wydana jest licencja (tzw. obszar prowadzenia przewozów),
 • numer rejestracyjny samochodu, dla którego wydana została licencja,
 • data ważności licencji.

Ile zapłacisz

Opłata zależy od okresu i obszaru, na jaki ma być wydana licencja.

 • 200 zł – opłata od każdego pojazdu za licencję na teren jednej gminy
 • 280 zł – opłata od każdego pojazdu za licencję na obszar gmin sąsiadujących
 • 320 zł – opłata za licencję na obszar miasta stołecznego Warszawy
 • Plus 1% opłaty za licencję – opłata za wypis z licencji (na przykład jeśli posiadasz licencję na obszar gminy, na okres od 2 do 15 lat, za którą zapłaciłeś 200 zł, to za wypis zapłacisz 2 zł)
 • Plus 10% opłaty za licencję – opłata za każdy pojazd
 • 11% opłaty za licencję – opłata za wypis z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji

Szczegółowy wykaz opłat znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Gdzie zapłacić:  Jeśli wniosek składasz do Urzędu Gminy Świeszyno, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Gminy Świeszyno:

PKO BP S.A.: 56 1020 2791 0000 7002 0326 2086

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo, to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: Jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Gminy Świeszyno, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Gminy Świeszyno:

PKO BP S.A.: 56 1020 2791 0000 7002 0326 2086

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki : https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0089

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. W tym celu złóż w urzędzie, który wydał ci licencję, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania licencji. Wtedy decyzja pozytywna szybciej się uprawomocni, a ty możesz rozpocząć działalność.

Warto wiedzieć

W jakim przypadku musisz dostosować licencję 

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 rokiem, które nie zostały dostosowane do wzoru licencji obowiązującego od 2020 roku, utraciły swoją ważność 31 grudnia 2022 roku. Wynika to z ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Jeśli twoja licencja nie jest dostosowana do tego wzoru, skontaktuj się jak najszybciej z urzędem, który wydał ci licencję na taksówkę.

Jak uzyskać wypis z licencji

Jeśli potrzebujesz wypisu ze swojej licencji, to odpowiedni wniosek złóż do urzędu, który wydał ci licencję. Wniosek podlega opłacie. Opłata wynosi, w zależności czy wypis dotyczy pojazdu zgłoszonego czy niezgłoszonego we wniosku o udzielenie licencji, odpowiednio 1% lub 11% opłaty za udzielenie licencji. 

Jak powinna być wyposażona taksówka

Taksówka to samochód odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 osób – łącznie z kierowcą. Taksówka służy również do przewozu bagażu podręcznego pasażerów.

Taksówka powinna być wyposażona w:

 • taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji, o ile występuje (może być aplikacja)
 • co najmniej dwa miejsca dla pasażerów
 • co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia
 • bagażnik na podręczny bagaż pasażerów
 • apteczkę doraźnej pomocy
 • ogumione koło zapasowe lub zestaw naprawczy, oponę samouszczelniającą (Seal tyre)
 • dodatkowe światło z napisem „TAXI”:
  • umieszczone na dachu
  • o barwie: białej lub żółtej samochodowej z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu
  • widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza
 • światło z napisem TAXI może być uzupełnione o dwa światła migające barwy żółtej samochodowej umieszczone po obu stronach lampy we wspólnej obudowie. Światła mogą być włączane i wyłączane odrębnym wyłącznikiem przez kierowcę taksówki w razie zagrożenia bezpieczeństwa.

Możesz stosować dodatkowe lampy z napisami określającymi firmę, jej telefon lub inne dane, dodatkowo identyfikujące taksówkę.

Takie lampy nie mogą utrudniać czytelności i widoczności napisu „TAXI” i powinny być:

 • umieszczone na dachu, symetrycznie z lewej i z prawej strony światła z napisem „TAXI”
 • o barwie białej lub żółtej samochodowe.

Możesz dodatkowo oznaczyć taksówkę: nazwą miejscowości, herbem miejscowości, numerem bocznym oraz innymi oznaczeniami identyfikującymi miejscową taksówkę.

Pamiętaj, że samochód, który ma być wykorzystywany jako taksówka, musi przejść specjalny przegląd w stacji kontroli pojazdów. Diagnosta sprawdzi stan auta oraz to, czy posiadasz niezbędne wyposażenie. Taki przegląd musisz wykonać przed złożeniem wniosku o licencję taxi.

Gdzie można przewozić pasażerów

Pasażerów możesz przewozić na obszarze, na który masz licencję. Zatem, jeżeli otrzymasz licencję na taksówkę na obszar gminy Świeszyno, to przewozy możesz wykonywać tylko na terenie tej gminy.

Dopuszczalne jest:

 • zawiezienie pasażera z obszaru, którego obejmuje licencja, poza ten obszar – na przykład przewóz pasażera ze Świeszyna do Koszalina. Z tym, że na terenie Koszalina nie możesz przewozić nowych pasażerów. Możesz zabrać klienta w drodze powrotnej z Koszalina do Świeszyna – czyli na obszar, który obejmuje licencja
 • przewiezienie pasażera z obszaru, którego nie obejmuje licencja, na obszar, na który została wydana licencja – na przykład gdy klient zamówił przewóz z Sianowa (którego nie obejmuje licencja) do Świeszyna (gdzie obowiązuje twoja licencja na taksówkę)

Możesz wykonywać przewozy taksówką na terenie kilku gmin, jeżeli gminy te zawarły odpowiednie porozumienie. Pamiętaj, że musisz mieć w swojej licencji wpisane te gminy.

Twoja licencja jest ważna wyłącznie na obszarze Polski – nie możesz na przykład przewieźć klienta z Polski do Niemiec.

Jakie są kary za prowadzenie taksówki z naruszeniem przepisów licencyjnych

Jeżeli naruszysz przepisy regulujące przewozy taksówkami, to w przypadku kontroli możesz zapłacić karę.

Kara może wynieść:

 • 12 000 zł – za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji
 • 2000 zł – za wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji.

Nie zapłacisz kary, jeżeli wcześniej złożysz wniosek o zmianę licencji z powodu zmiany samochodu lub jego numeru rejestracyjnego.

Podstawa prawna

Co robić w przypadku zmiany danych

Jeżeli zmienią się dane zawarte w licencji, musisz złożyć wniosek o zmianę licencji na taksówkę.

 

 

 

Zmiana licencji

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Złóż wniosek o zmianę licencji, jeśli zmieniły się:

 • twoje imię i nazwisko albo nazwa twojej firmy
 • adres zamieszkania albo adres siedziby twojej firmy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • obszar, na którym wykonujesz przewozy.

Są to dane, które są wpisane do twojej licencji na taksówkę.

Jeśli nie zmienisz licencji to narażasz się na karę w przypadku kontroli. Przykładowo, za wykonywanie przewozów taksówką niewpisaną do licencji grozi ci 2000 zł kary.

Jeśli zmienisz samochód lub zmieni się jego numer rejestracyjny, to możesz go używać jako taksówkę zaraz po złożeniu wniosku o zmianę licencji. We wniosku wpisz dane nowego pojazdu lub nowy numer rejestracyjny. Dzięki temu unikniesz kary za przewóz osób samochodem niewpisanym do licencji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o zmianę licencji złóż nie później niż 28 dni od dnia powstania zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o zmianę licencji na taksówkę złóż do urzędu, który wydał ci licencję na taksówkę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę licencji na taksówkę

Wniosek wraz z załącznikami złóż w urzędzie, który wydał ci licencję. Wniosek możesz złożyć na piśmie lub elektronicznie, wysyłając pismo ogólne na skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu. Jeśli wniosek składasz w formie dokumentu elektronicznego, załączniki również złóż w postaci elektronicznej.

Przepisy nie regulują co powinien zawierać wniosek o zmianę licencji na taksówkę. Możesz skorzystać z druku wniosku udostępnianego przez swoją gminę. Pamiętaj, aby wpisać we wniosku swoje dane osobowe (imię i nazwisko albo nazwę przedsiębiorstwa) oraz numer licencji na taksówkę.

 1. Dokumenty

1. Wniosek o zmianę licencji na taksówkę

2. Wykaz pojazdów samochodowych

3. Dowód wniesienia opłaty

4. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych

5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Jeżeli zmienił się numer rejestracyjny twojej taksówki – który masz wpisany do licencji – to we wniosku podaj nowy numer rejestracyjny.

Jeżeli zmieniasz samochód, którego używasz jako taksówkę, to we wniosku podaj:

 • markę, typ
 • rodzaj lub przeznaczenie
 • numer rejestracyjny
 • numer VIN
 • rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem – możesz być jego właścicielem, współwłaścicielem, ewentualnie posiadać pojazd w leasingu lub dzierżawie.

Pamiętaj także, że do wniosku musisz dołączyć dowód zapłaty za zmianę licencji. Jeśli tego nie zrobisz, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty – od 7 do 14 dni. Gdy nie zapłacisz, urząd zwróci ci wniosek.

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie.

 1. Termin

Wniosek o zmianę licencji złóż nie później niż 28 dni od dnia powstania zmian.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny i poprawny.

Jeśli okaże się, że wniosek wymaga uzupełnienia, urząd wezwie cię do usunięcia braków w terminie co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Uzupełnione dokumenty złóż do tego samego urzędu co wniosek o wydanie licencji na taksówkę. Jeśli nie dostarczysz brakujących dokumentów w terminie, urząd nie rozpatrzy twojego wniosku.

 1. Dostaniesz zmienioną licencję na taksówkę

Urząd zweryfikuje twój wniosek. Jeżeli spełni on wszystkie wymagania wynikające z przepisów, to otrzymasz zmienioną licencję na taksówkę. Licencja jest papierowa i musisz mieć ją – albo wypis z licencji – przy sobie, gdy wykonujesz przewozy taksówką.

Jeśli ponownie zmienią się dane zawarte w licencji, to musisz złożyć kolejny wniosek o zmianę licencji na taksówkę.

Ważne! Urząd może odmówić ci zmiany licencji, ale musi to uzasadnić.

Ile zapłacisz

10% kwoty zapłaconej za licencję na taksówkę – opłata za zmianę licencji na taksówkę

W zależności od obszaru oraz okresu, na jaki była wydana licencja – zapłacisz:

 • za zmianę licencji wydanej na obszar gminy na okres:
  • od 2 do 15 lat – 20 zł
  • od 15 do 30 lat – 25 zł
  • od 30 do 50 lat – 30 zł
 • za zmianę licencji wydanej na obszar gmin sąsiadujących na okres:
  • od 2 do 15 lat – 28 zł
  • od 15 do 30 lat – 35 zł
  • od 30 do 50 lat – 40 zł
 • za zmianę licencji wydanej na obszar Warszawy na okres:
  • od 2 do 15 lat – 32 zł
  • od 15 do 30 lat – 38 zł
  • od 30 do 50 lat – 45 zł.

Dodatkowo, w przypadku zmiany licencji będziesz musiał uiścić opłatę za wypis. Wyniesie ona 5% kwoty, jaką zapłaciłeś za licencję. Jeśli więc posiadasz licencję na obszar gminy, na okres od 2 do 15 lat, za którą zapłaciłeś 200 zł, to za wypis zapłacisz 10 zł.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy) 

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, jesteś zobowiązany do opłaty skarbowej za dołączenie pełnomocnictwa do sprawy. Opłata nie obowiązuje cię, jeśli twoim pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, babcia, wnuk lub rodzeństwo.

Gdzie zapłacić: Jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Gminy Świeszyno, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Gminy Świeszyno:

PKO BP S.A.: 56 1020 2791 0000 7002 0326 2086

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki : https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0089

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję o odmowie zmiany licencji na taksówkę to możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złóż je do urzędu, który wydał ci decyzję. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze.

Warto wiedzieć

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 rokiem, które nie zostały dostosowane do wzoru licencji obowiązującego od 2020 roku, utraciły swoją ważność 31 grudnia 2022 roku. Wynika to z ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Jeśli twoja licencja nie jest dostosowana do tego wzoru, skontaktuj się jak najszybciej z urzędem, który wydał ci licencję na taksówkę.

Podstawa prawna

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/475

 

Pobierz
Wytworzył:
Grzegorz Górski
Udostępnił:
Grzegorz Król
(2023-10-24 07:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Król
(2023-10-24 07:48:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki