☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 25.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonice

Świeszyno: Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonice, gmina Świeszyno.
Numer ogłoszenia: 132083 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70109 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonice, gmina Świeszyno..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących dróg gminnych wraz z budową zjazdów indywidualnych - utworzenie dróg gminnych, znajdujących się na działkach nr 160/13, 160/27 oraz części działki 148 w Niekłonicach. Miejsce realizacji:Niekłonice, działka nr 160/13, 160/27, część działki 148 obręb Niekłonice. Zakres robót obejmuje:roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze, wykonanie nawierzchni jezdni, opaska ażurowa, zjazdy z kostki betonowej brukowej prostokątnej o wym. 20 x 10 x 8 cm - koloru czerwonego, przejścia, chodniki, krawężniki obrzeża, roboty wykończeniowe (elementy zabezpieczenia ruchu drogowego: progi zwalniające - 1szt., stała organizacja ruchu - znakowanie pionowe i poziome, wykonanie terenów zielonych itp.), wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnej z ZUDP, zatwierdzonej w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ, w skład której wchodzą: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót , STWiORB, projekt stałej organizacji ruchu dróg gminnych na działkach nr 160/13, 160/27, 148 w Niekłonicach. Przeprowadzenie wycinki drzew na trasie budowy leży po stronie wykonawcy. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym oświetleniem drogowym należy dokonać przebudowy tych urządzeń..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.91-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach środków pochodzących z programy p.n. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1500544,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 952000,01
  • Oferta z najniższą ceną: 952000,01 / Oferta z najwyższą ceną: 1290000,00
  • Waluta: PLN .

 

Wytworzył:
Ewa Jacewicz
Udostępnił:
Jacewicz Ewa
(2016-07-14 09:48:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacewicz Ewa
(2016-07-29 08:58:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 636