☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na etapie budowy

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu  umieszczenia   w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

1. Administratorem danych osobowych zawartych w składanych wnioskach jest Gmina Świeszyno – Urząd Gminy w Świeszynie , Świeszyno Nr 71, 76-024 Świeszyno.

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2015,  poz. 2135 z późn. zm.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonych wniosku.

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie  przepisów prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 

1. Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów

3). pełnomocnictwo (jeżeli do załatwiania spraw w imieniu Inwestora została upoważniona inna osoba)

4)) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17zł, nr konta  46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

 

2. Opłaty:

Z tytułu zajęcia pasa drogowego opłaty są ustalane w drodze decyzji administracyjnej przy udzielaniu zezwolenia, zgodnie ze stawkami opłat przyjętych Uchwałą nr XI/58/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2015r.

3. Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

4. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

5. Tryb odwoławczy:
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Świeszyno.

6. Osoby do kontaktu:
Inspektor d/s inwestycji i drogownictwa Ewa Zinowska-Suska pokój nr 1, tel. 94 31 60 139.

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015r, poz. 460 z późn. zm)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. W sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481

  

Wytworzył:
Ewa Suska
Udostępnił:
Szostak Jan
(2016-03-02 11:01:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2016-03-02 11:03:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083