☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawarcie związku małżeńskiego podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego

Zawarcie związku małżeńskiego podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego

1. Zakres

A. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego, wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

B. Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed  duchownym.

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawia dokument tożsamości wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego, oraz składa:

 1. pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnienie wypełnia się w siedzibie USC);
 1. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie,
w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:

       1)   odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;

      2)   odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;

      3)   odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;

      4)   odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

 1. pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnienie wypełnia się w siedzibie USC);
 1. odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
 1. dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w pkt 3, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 1. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

       3)   konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

       2)   dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny
w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wydaje dwa egzemplarze pisemnego  zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które nupturienci są zobowiązani przekazać duchownemu przed którym będą zawierać  związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego.

Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.

Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń wyrażających wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu, duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń.

Zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego, wraz z zaświadczeniem stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( które wydał kierownik USC), duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa; nadanie jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne
z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowanie tego terminu nie jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody. Przy obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

Jeżeli wyżej wymienione zaświadczenia przekazane do urzędu stanu cywilnego jako przesyłka polecona nadana w polskiej placówce pocztowej zostały utracone przed dotarciem do wskazanego urzędu stanu cywilnego, kierownik tego urzędu zwraca się do duchownego o potwierdzenie treści utraconego zaświadczenia oraz dostarczenie dowodu nadania przesyłki.

Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa, jeżeli stwierdzi, że zachowany został termin pięciu dni (roboczych) od dnia zawarcia małżeństwa.

 Jeżeli nie zachowano wskazanego terminu, kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia sporządzenia aktu małżeństwa.

Akt małżeństwa sporządza kierownik USC najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

Odpis skrócony aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu, po dokonaniu rejestracji.

3. Złożenie wniosku droga elektroniczną

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

4. Opłaty:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł

płatna na rzecz Urzędu Stanu Cywilnego, który będzie sporządzał akt małżeństwa.

Opłatę  skarbową można uiścić :

Jeżeli ślub zawierany będzie na terenie gminy Świeszyno to opłatę skarbową  można uiścić:

- w punkcie kasowym  Świeszyno nr 45A  Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
w Darłowie  (bez prowizji)

- na konto bankowe Urząd Gminy Świeszyno Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

  numer konta 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 , Kod Swift banku: GBWCPLPP

W przypadku kiedy ślub będzie zawarty na terenie innej gminy opłatę skarbową należy uiść na konto bankowe właściwego USC. 

5. Miejsce rejestracji /zgłoszenia

Urząd Stanu Cywilnego w Świeszynie, Świeszyno Nr 71, 76-024 Świeszyno

pok. Nr 2 , w godzinach pracy Urzędu

od poniedziałku do  piątku od 7:00 do 15:00

6. Osoba do kontaktu

Irena Czenko-  Kierownik USC , pok. Nr 2,  telefon  94 31 60 145,

                                                   adres e-mail: usc@swieszyno.pl

 

7. Sposób i termin załatwienia sprawy

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, przyjęciem zapewnienia od nupturientów i wydaniem  zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa załatwiane są od ręki pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów.

8. Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego:

 1. wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 2. )   sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,   -   zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do Sadu Rejonowego w Koszalinie o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

9. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741  z późn. zm.);

- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks  rodzinny i opiekuńczy ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2014, poz. 1628 z  późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015, poz. 225);

10. Uwagi , dodatkowe informacje

1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

2. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.

3. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.

4. Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.

5. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.

6. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.

7. Osoba, która zawierając małżeństwo zmieniał nazwisko jest obowiązana niezwłocznie złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Po upływie  czterech miesięcy od dnia zmiany nazwiska dowód osobisty zostanie unieważniony.

8. Posiadacz paszportu ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie do 60 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

 

 

 

 

Wytworzył:
Irena Czenko
Udostępnił:
Szostak Jan
(2015-03-09 10:55:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2015-03-09 10:55:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083