☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego przed dowolnie wybranym kierownikiem USC

Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego przed dowolnie wybranym kierownikiem USC

1. Zakres

A. Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC.

B. Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego  okresu oczekiwania.

C. Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu  cywilnego.

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawia dokument tożsamości wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego, oraz składa:

 1. pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnienie wypełnia się w siedzibie USC);
 1. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie,
w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:

       1)   odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;

      2)   odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;

      3)   odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;

      4)   odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

 1. pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnienie wypełnia się w siedzibie USC);
 1. odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
 1. dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w pkt 3, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu
o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 1. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

       3)   konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

       2)   dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział biegłego lub tłumacza także wtedy, gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Obywatele polscy przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, składają zapewnienie konsulowi, który przekazuje je niezwłocznie wskazanemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Konsul przyjmuje również zapewnienie w przypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego
i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. W tym przypadku należy wcześniej uzgodnić termin z kierownikiem USC w Świeszynie.

Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Uzgodnienie terminu złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński następuje w dniu złożenia pisemnego zapewnienia.

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły Kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Nupturieci składają pisemny wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. We wniosku wskazują z jakich ważnych względów małżeństwo ma zostać zawarte oraz przedkładają dokumenty potwierdzające te okoliczności. ( wniosek do pobrania).

Zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem  miesięcznego terminu  kierownik USC udziela na piśmie.

Kierownik USC przyjmuje, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (w granicach administracyjnych terenu gminy Świeszyno), jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności.

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego ( w granicach administracyjnych terenu gminy Świeszyno), jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. ( wniosek do pobrania).

Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów tych wymogów kierownik USC pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

Jeżeli kierownik USC nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, uzgadnia z nimi inny termin zawarcia małżeństwa.

W przypadku braku uzgodnienia takiego terminu kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez te osoby.

Jeżeli przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nastąpiło na wniosek w miejscu poza urzędem stanu cywilnego, pobiera się opłatę dodatkową.

 Przed wezwaniem do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński kierownik urzędu stanu cywilnego sprawdza tożsamość osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz wskazanych przez nich świadków. Złożenie oświadczeń
o wstąpieniu w związek małżeński dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują osoby wstępujące w związek małżeński, świadkowie oraz kierownik urzędu stanu cywilnego.

Kierownik USC, który przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządza akt małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym.

3. Złożenie wniosku droga elektroniczną

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

4. Opłaty:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł
 • za  wydanie decyzji zezwalającej na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego okresu oczekiwania na zawarcie  małżeństwa – 39,00
 •  opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – 1.000,00 złotych

Opłatę  skarbową można uiścić :

- w punkcie kasowym  Świeszyno nr 45A  Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie  (bez prowizji)

- na konto bankowe Urząd Gminy Świeszyno Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

  numer konta 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 , Kod Swift banku: GBWCPLPP

5. Miejsce rejestracji /zgłoszenia

Urząd Stanu Cywilnego w Świeszynie, Świeszyno Nr 71, 76-024 Świeszyno

pok. Nr 2 , w godzinach pracy Urzędu

od poniedziałku do  piątku od 7:00 do 15:00

6. Osoba do kontaktu

Irena Czenko-  Kierownik USC , pok. Nr 2, telefon  94 31 60 145

                                                   adres e-mail: usc@swieszyno.pl

7. Sposób i termin załatwienia sprawy

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, przyjęciem zapewnienia od nupturientów, wydaniem zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego okresu oczekiwania załatwiane są od ręki pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów. Ustalenie terminu ślubu w dniu przyjęcia dokumentów. Rozpatrzenie wniosku o zawarcie małżeństwa poza lokalem USC po sprawdzeniu wymogów zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń w terminie do 7 dni.

8. Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego:

       1)   przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

        2)   wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego zapewnienie,

   -   zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do Sadu Rejonowego w Koszalinie o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

3. W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński wydanej na podstawie orzeczenia sądu, nie przysługuje wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

9. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741  z późn. zm.);

- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks  rodzinny i opiekuńczy ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2014, poz. 1628 z  późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015, poz. 225);

 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015, poz. 180).

 

10. Uwagi , dodatkowe informacje

1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

2. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.

3. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.

4. Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.

5. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.

6. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.

7. Złożenia pisemnego zapewniania  można nastąpić najwcześniej na 6  miesięcy, a najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

8. Odpis skrócony aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu, po dokonaniu rejestracji.

9. Osoba, która zawierając małżeństwo zmieniał nazwisko jest obowiązana niezwłocznie złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Po upływie  czterech miesięcy od dnia zmiany nazwiska dowód osobisty zostanie unieważniony.

10. Posiadacz paszportu ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie do 60 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska,
a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

 

 

 

Wytworzył:
Irena Czenko
Udostępnił:
Szostak Jan
(2015-03-09 10:27:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2015-03-09 10:29:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083