☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydanie zaświadczenia  o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 

1. Zakres

Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo.

 

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

1)   Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za  granicą  - druk do pobrania tutaj

2)  do wglądu dokument potwierdzający  tożsamość - dowód osobisty lub paszport  wraz z zaświadczeniem o  zameldowaniu

3)  Odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające stan cywilny:

-  w przypadku panny i kawalera: odpis skrócony aktu urodzenia.

-  w przypadku osób rozwiedzionych: odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub akt małżeństwa i  prawomocne orzeczenie  sądu o  rozwodzie.
-  w przypadku wdowców: odpis skrócony aktu urodzenia,  odpis skrócony aktu  małżeństwa z adnotacją o zgonie współmałżonka lub odpis skrócony aktu małżeństwa  i odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.

Przedkładane odpisy nie mogą być kserokopiami  i winny być  wydawane  za pobraniem opłaty skarbowej. Nie są wymagane odpisy aktów jeżeli zostały  sporządzone w USC Świeszyno.

 

3. Złożenie wniosku droga elektroniczną

 

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

 

4. Opłaty:

  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - 38,00

Opłatę  skarbową można uiścić :

- w punkcie kasowym  Świeszyno nr 45A  Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie  (bez prowizji)

- na konto bankowe Urząd Gminy Świeszyno Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

  numer konta 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 , Kod Swift banku: GBWCPLPP

5. Miejsce rejestracji /zgłoszenia

 

Urząd Stanu Cywilnego w Świeszynie

Świeszyno Nr 71, pok. Nr 2

w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do  piątku

od 7:00 do 15:00

 

6. Osoba do kontaktu

Irena Czenko-  Kierownik USC , pok. Nr 2, telefon  94 31 60 145,

                                                   adres e-mail: usc@swieszyno.pl

                                         

7. Sposób i termin załatwienia sprawy

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa za granicą, przyjęciem zapewnienia od nupturientów i wydaniem wydaniem stosownego zaświadczenia załatwiane są od ręki pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów.

 

8. Tryb odwoławczy

Jeżeli Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie nupturientów o przyczynach odmowy. Strona w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Koszalinie o  rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika USC.

 

9. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 września 1986 r  prawa o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1264  z późn. zm.)

- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks  rodzinny i opiekuńczy ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. Z 2012, poz. 1282 późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 26 października 1998 roku  w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884),

 

10. Uwagi , dodatkowe informacje

1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

2. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.

3. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.

4. Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.

5. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.

6. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.

7. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.

8. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.

9. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania
w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo wydaje konsul.

 

 

Wytworzył:
Irena Czenko
Udostępnił:
Szostak Jan
(2014-07-28 12:41:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2014-07-28 12:42:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083