☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja:

  Gmina Świeszyno przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa. Administratorem Danych jest: Gmina Świeszyno z siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  – którym u Administratora jest Przemysław Chojnowski za pośrednictwem  adresu pod adresem e-mail: iod@swieszyno.pl Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Gminę Świeszyno  jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – druk do pobrania
 • Aktualna, oryginalna czysta kopia mapy zasadniczej lub w przypadku braku kopia mapy katastralnej przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego w skali 1:1000 lub 1:500 – dwa egzemplarze
 • Koncepcja przebiegu inwestycji celu publicznego na kserokopii mapy
 • Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej (umowa)
 • Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej (umowa)
 • Warunki przyłączenia do sieci energetycznej (umowa)
 • Warunki przyłączenia do sieci gazowej (umowa)

Opłaty:

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego

- organizacje pożytku publicznego w związku z nieodpłatną działalnością w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nie podlegają opłacie podania w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłata skarbowa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.1044 z późn. zm.) :

- od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 598,00 zł

- w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika - 17,00 zł

 

 Opłatę  skarbową można uiścić :

 1. w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71 za pomocą karty płatniczej lub przy pomocy aplikacji BLIK;
 2. w Urzędzie pocztowym, Świeszyno 21;
 3. przelewem na rachunek bankowy Gminy Świeszyno Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001.

Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd  Gminy Świeszyno  - Biuro Obsługi Interesanta

Świeszyno Nr 71

76-024 Świeszyno 

w godzinach pracy Urzędu

w poniedziałki w godz. 8:00 do 16:00

wtorek- piątek w godz. 7:00 do 15:00

Osoba do kontaktu:

Podinspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa -

Aleksandra Mendziak (pokój Nr  6),  telefon 94 31 60 140,

adres e-mail :  a.mendziak@swieszyno.pl

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej

           – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Świeszyno w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Podstawa prawna

- art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt.2) oraz art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)

 

 

Wytworzył:
Aleksandra Mendziak
Udostępnił:
Szostak Jan
(2010-04-28 11:43:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2016-12-06 13:30:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083