Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Świeszyno i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 

Zarządzenie Nr 129/VII/2015

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 07 października 2015 roku

 

w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze i wolne kierownicze stanowiska urzędnicze

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) i art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1202) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Świeszyno i jednostkach organizacyjnych stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 145/VI/2012 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 04 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Świeszyno i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych.
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 129/VII/2015

Wójta Gminy w Świeszynie

z dnia 07 października 2015 roku

 

 

PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

Procedura naboru

 

1. O przeprowadzeniu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze decyduje Wójt Gminy Świeszyno.

2. Postępowanie w sprawie naboru obejmuje: ogłoszenie o naborze, składanie dokumentów, powołanie komisji do przeprowadzenia naboru, sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym, przeprowadzenie testów i/lub rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymogi formalne oraz sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru.

3. Ogłoszenie o naborze kandydatów umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świeszynie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu co najmniej na 7 dni przed upływem terminu do składania dokumentów.

Ogłoszenie zawiera:

1) nazwę i adres urzędu,

2) określenie stanowiska,

3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku,

5) informację o warunkach pracy na danym stanowisku,

6) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej6 %,

7) wskazanie wymaganych dokumentów,

8) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 

4. Wójt Gminy w drodze zarządzenia zarządza nabór i powołuje komisję do przeprowadzenia naboru. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący.

5. Komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustala listę ofert spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ofert nie spełniających wymogów formalnych.

6. Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, których oferty spełniły wymogi formalne, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku złożenia w procedurze naboru powyżej 6 ofert spełniających wymogi formalne komisja może zarządzić przeprowadzanie testu kompetencji. Udzielenie powyżej 70% poprawnych odpowiedzi stanowi wynik pozytywny. Następnie z 6 kandydatami, którzy osiągnęli wynik pozytywny i uzyskali najwyższą ilość punktów komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.

8. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja wyłania nie więcej niż trzech najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia pracodawcy celem zatrudnienia wybranego przez pracodawcę kandydata.

9. Po zakończeniu procedury naboru komisja sporządza protokół, który zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór,

2) liczbę kandydatów,

3) imiona i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, która jest miejscem zamieszkania, nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

5) uzasadnienie dokonanego wyboru,

6) skład komisji przeprowadzającej nabór.

10. Przewodniczący komisji po podpisaniu protokołu przez wszystkich jej członków przedkłada protokół Wójtowi Gminy celem zatwierdzenia oraz wyboru kandydata do zatrudnienia.

11. Informacja o wyniku naboru jest publikowana niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu.

Informacja zawiera:

1) nazwę i adres urzędu,

2) określenie stanowiska, na które przeprowadzany był nabór,

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz nazwę miejscowości, która jest jego  miejscem zamieszkania,

4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

Informacja podlega publikacji przez okres co najmniej 3 miesięcy.

12. W razie złożenia ofert nie spełniających wymogów formalnych Przewodniczący komisji przedstawia Wójtowi informację, że nabór nie doprowadził do wyboru kandydata. Informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu.

13. W razie nie złożenia żadnej oferty Przewodniczący komisji przedstawia Wójtowi Gminy informację o braku ofert. Wójt Gminy może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu składania dokumentów. Informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
ogłoszeń urzędu.

14. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie
z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty pozostałych osób będą odsyłane przez komisję komisji na wskazany przez kandydata adres do korespondencji lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Szostak
(2008-05-06 13:09:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2015-11-30 14:27:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki