☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie wypisu/wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki

Wydanie wypisu/wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego

Gmina Świeszyno przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa. Administratorem Danych jest: Gmina Świeszyno z siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  – którym u Administratora jest Przemysław Chojnowski za pośrednictwem  adresu pod adresem e-mail: iod@swieszyno.pl Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Gminę Świeszyno  jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego – druk do pobrania
 1. wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – druk do pobrania

 

Opłaty:
Opłata skarbowa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
z dnia 16 listopada 2006r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.):

 Wydanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. od wypisu:
 1. do 5 stron – 30 zł
 2. powyżej 5 stron – 50 zł
 1. od wyrysu:
 1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
 2. nie więcej niż  - 200zł

Opłatę  skarbową można uiścić :

 1. w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71 za pomocą karty płatniczej lub przy pomocy aplikacji BLIK;
 2. w Urzędzie pocztowym, Świeszyno 21;
 3. przelewem na rachunek bankowy Gminy Świeszyno Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001.

Opłata skarbowa za wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego bądź studium naliczana jest po przygotowaniu dokumentacji do odbioru (informacja telefoniczna).

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego

- organizacje pożytku publicznego w związku z nieodpłatną działalnością w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd  Gminy Świeszyno  - Biuro Obsługi Interesanta

Świeszyno Nr 71

76-024 Świeszyno 

w poniedziałki w godz. 8:00 do 16:00

wtorek- piątek w godz. 7:00 do 15:00

Osoba do kontaktu:

Podinspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa -

Aleksandra Mendziak (pokój Nr  6),  telefon 94 31 60 140,

adres e-mail :  a.mendziak@swieszyno.pl

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Nie później niż 14 dni od dnia wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy:
 -
Podstawa prawna

- art. 30 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

Wytworzył:
Aleksandra Mendziak
Udostępnił:
Dobrzańska Karolina
(2006-12-05 11:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2020-09-01 10:03:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083