☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbywanie nieruchomości stanowiącej własność gminy w drodze przetargu

1. Administratorem danych osobowych zawartych w składanych wnioskach jest  

    Gmina Świeszyno – Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno Nr 71, 76-024 Świeszyno.

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ustawy z dnia 29   

    sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie 

    przepisów prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
    z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o nabycie.

 

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów


Wymagane dokumenty:
Wniosek o nabycie nieruchomości.

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro podawcze Urzędu Gminy Świeszyno nr 71

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  • Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych,
  • Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, Wójt Gminy przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości,
  • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie,
  • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne
  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu,
  • Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną , którą reprezentuje,
  • Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,
  • Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni,
  • Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
pok. nr 1
tel. 94 3160 135

Podstawa prawna
Dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015 r., poz.1774) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U.z 2014 r., poz.1490).

 

 

 

Wytworzył:
Aleksandra Potykanowicz
Udostępnił:
Jan Szostak
(2003-07-15 13:32:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-05-13 10:18:02)

 
 
liczba odwiedzin: 3969081

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X