☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podział nieruchomości

1. Administratorem danych osobowych zawartych w składanych wnioskach jest  

    Gmina Świeszyno – Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno Nr 71, 76-024 Świeszyno.

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ustawy z dnia 29   

    sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie 

    przepisów prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
    z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o podział nieruchomości.

Zatwierdzanie podziału nieruchomości

I ETAP – Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

1. Wniosek składają osoby, które mają interes prawny (właściciel, użytkownicy wieczyści).

2. Do wniosku należy dołączyć wstępny projekt podziału nieruchomości, który powinien zawierać:

 1. granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
 2. oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru, nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
 3. powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
 4. naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
 5. przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
 6. przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drugi publicznej.

3. Wypis z rejestru (katastru) nieruchomości.

4. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

II ETAP – Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Wniosek składają osoby, które mają interes prawny (właściciele, użytkownicy wieczyści).

Do wniosku należy złożyć następujące dokumenty:

 1. zatwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
 2. wypis, wyrys z rejestru (katastru) nieruchomości,
 3. decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział,
 4. postanowienie wstępny projekt podziału,
 5. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 6. wykaz zmian gruntowych (5 egzemplarzy),
 7. mapę z projektem podziału (5 egzemplarzy),

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej
 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Świeszyno nr 71

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Świeszyno
w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.


 Jednostka odpowiedzialna:

I Etap - Samodzielne stanowisko ds. budownictwa – pokój nr 6

II Etap - Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – pokój nr 1

Podstawa prawna:

 • art. 92 do art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 268, poz. 2663).

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Szostak
(2003-07-15 11:31:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-05-13 10:14:45)

 
 
liczba odwiedzin: 3969076

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X